De gemeenteraad stelt, met de handen op de rug gebonden, kaders voor 2024

De betaalbaarheid van onze mooie gemeente staat helaas onder zeer grote druk.

De provincie en met name het Rijk zijn zo met zichzelf bezig dat er nauwelijks respect is voor de beleidskeuzes die wij namens de inwoners willen en moeten prioriteren. Door deze falende overheden zijn onze structurele inkomsten onvoldoende om de structurele uitgaven te betalen. Dit levert vooralsnog een tekort op van 8 miljoen euro, en dat bedrag loopt over de jaren op naar 20 miljoen. Ondanks een goed gevulde bankrekening zorgen soms onbegrijpelijke begrotingsregels ervoor dat we ingrijpende maatregelen moeten nemen. Om tot een sluitende begroting te komen, heeft de raad het college concrete oplossingsrichtingen gegeven voor de begrotingsbehandeling later dit jaar. Door alle onduidelijkheden en falend beleid staan de interbestuurlijke verhoudingen onder druk en zijn de handen van de gemeenteraad gebonden. Voor Leefbaar 3B is de maat meer dan vol.

Raden in verzet

Fractiewoordvoerder Don van Doorn gaf aan dat de omvang van deze problematiek, die grotendeels door de keuzes (of het gebrek eraan) in de Tweede Kamer wordt veroorzaakt, niet meer alleen door Lansingerlandse keuzes kan worden opgelost. Leefbaar 3B verwacht van het college dat zij zich verenigen met andere gemeenten om een vuist te maken en zich sterker te verzetten tegen het landelijke beleid.

Geen geld geen Zwitsers

Leefbaar 3B wil in de uitgangspunten opgenomen zien dat we alleen nog werken met gedekte cheques. Dat wil zeggen dat alle kosten van gedecentraliseerde taken moeten worden voorzien van voldoende financiering. Blijft dat uit, dan zullen we een deel van de uitvoering niet meer kunnen leveren en de verantwoordelijkheid voor dat deel teruggeven aan het Rijk.

Bezuinigen boven lastenverhogingen

Om het tekort van 8 miljoen op te lossen, zal het zwaartepunt volgens Leefbaar 3B vooral moeten liggen bij bezuinigen, stoppen en/of herprioriteren van beleid. Daar waar de uitvoering van taken niet aantoonbaar bijdraagt aan het bereiken van gestelde beleidsdoelen, zal dit beleid voor heroverweging in aanmerking komen. Om een goede afweging te kunnen maken, wil Leefbaar 3B dat het college elk beleidsveld zo kritisch analyseert dat minimaal 10% van het beleid dat geschrapt kan worden, in beeld wordt gebracht. Dus geen kaasschaafmethode waarbij hetzelfde wordt gevraagd met minder middelen, maar daadwerkelijk schrappen van de uitvoering.

Bouwen voor Lansingerlanders

Voor Leefbaar 3B is het verder onacceptabel dat het college accepteert dat de toename van het aantal inwoners naar beneden wordt bijgesteld. Hiermee dalen ook de inkomsten van het Gemeentefonds (immers een bijdrage per inwoner) en moeten wij bezuinigingen doorvoeren. Aangezien de raad bij meerderheid heeft besloten om flink te gaan bouwen voor asielzoekers, verwacht de fractie van Leefbaar 3B dat er minimaal eenzelfde inspanning wordt geleverd voor de eigen inwoners, zodat ook de Lansingerlanders die nu noodgedwongen buiten de gemeentegrenzen moeten wonen, weer terug kunnen komen. Hetzelfde willen we bereiken voor iedereen die een economische binding heeft met Lansingerland.

Aanboren alternatieve inkomsten

Tevens wil de fractie van Leefbaar 3B dat er geïnvesteerd wordt in subsidie-specialisten. Deze deskundigen moeten via subsidies het bedrijfsleven, verenigingen, instellingen en de gemeente zelf helpen inkomsten aan te boren (Europese, landelijke en provinciale subsidies kunnen een belangrijke inkomstenbron vormen).

Kom in actie!

Meer dan ooit moeten we de handen ineen slaan. Wil jij ons team komen helpen om het goede te doen van Lansingerland? Meld je dan hier aan en pak de handdoek op!

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*