Leefbaar 3B geeft lokaal gekleurde kaders mee aan het college

Donderdag 23 juni 2023 had fractievoorzitter Don van Doorn wederom de eer om bij de behandeling van de kadernota 2023-2026 de politieke koers van Leefbaar 3B (fragment onderaan deze pagina) uit te dragen. Een koers die niet links of rechts is doet wat lokaal nodig is voor een Leefbaar Lansingerland.

De Kadernota 2023 is het startdocument van de nieuwe planning & control-cyclus voor 2023. Het is het kaderstellend document op het gebied van beleid en financiën. Met het vaststellen van de kadernota bepaalt de raad de financiële kaders en uitgangspunten voor de Meerjarenbegroting 2023-2026.

De beleidskaders voor 2023

Met het oog op de noodzakelijke bestuurlijke vernieuwing, waarmee we o.a. het vertrouwen in de (lokale) politiek willen terugwinnen, dit keer geen dichtgetimmerd coalitie akkoord. Zoals in eerdere berichten op deze site is terug te lezen zijn Leefbaar 3B, WIJ Lansingerland, D66 en de CU een open akkoord op hoofdlijnen overeengekomen waar in alle transparantheid nog invloed op uitgeoefend kan worden. Dit akkoord zal de komende jaren het beleidskader zijn waar het college mee moet gaan werken.

Ondanks de financiële druk blijft Leefbaar 3B dus investeren in de veiligheid van Lansingerland. Ons beleid werkt en we scoren steeds beter, maar we zijn er nog lang niet. Daarom willen we toewerken naar een norm van 1 boa op 5.000 inwoners. De burgemeester zal overigens bij de korpsbeheerder moeten blijven aandringen om ook voor wijkagenten die norm te realiseren. Daarnaast zal het takenpakket van de boa’s aangepast moeten worden door hen te richten op de leefbaarheid in de wijken. Zij zijn wat Leefbaar 3B betreft een vertrouwd gezicht in de wijk, verwijzen door naar hulpverlening, werken samen met buurttoezicht, scholen en verenigingen en zijn de ogen en oren voor de politie. Bovenal zijn zij aanspreekpunt voor de bewoners: naast handhaven als er sprake is van huftergedrag (vuildump, overlast) zijn zij juist een verbindende schakel op straat.

Het bij de inwoners komen staan moet ook terugkomen in het ontwikkelen van goede burgerparticipatie waar zowel inwoners, organisaties, gemeente en politiek mee verder kunnen. We kunnen nooit iedereen tevreden stellen bij verstrekkende besluiten maar moeten vroeg in het proces verschillende belangen met elkaar kunnen afwegen en ten slotte duidelijk communiceren over de onderbouwing van een genomen besluit. In het verlengde hiervan investeren we ook in een mobiel kantoor voor hen die moeite hebben het gemeentehuis te bereiken en willen wij digitale dienstverlening waar de inwoners 7 dagen per week 24 uur lang terecht kunnen. Dit is slechts een kleine greep uit ons te realiseren verkiezingsprogramma en gesloten coalitie akkoord.

De financiële kaders voor 2023 en verder

De kadernota laat op dit moment in 2023 een structureel tekort zien van 4,5 miljoen euro. Dit tekort loopt op tot 6 miljoen euro in 2026. Ingrijpen lijkt dus noodzakelijk (al zullen daar ook de nog door te rekenen effecten van de meicirculaire en later het jaar de septembercirculaire in meegenomen moeten worden).

Crisis

Leefbaar 3B heeft bij het uitwerken van de onderstaande taakstellingen een aanvullend kader meegegeven aan het college en verwacht dat die een herkenbare plek krijgt bij de verdere uitwerking. Leefbaar 3B heeft aangeven de lastenverhogingen waar mogelijk te voorkomen, maar als het noodzakelijk blijkt, oog te hebben voor de kwetsbaren in onze samenleving. Onze inwoners krijgen namelijk de ene crisis na de andere om hun oren en betalen daar een enorme rekening voor. De coronacrisis, huizencrisis, energiecrisis, stikstofcrisis, inflatie en Oekraïne grijpen hard in en daarnaast heeft de gemeente ook te maken met een onbetrouwbare of op zijn minst onvoorspelbare partner (Het Rijk) qua financiering van opgedragen taken.

Bezuinigen boven lastenverhogen

Leefbaar 3B heeft het college de opdracht meegegeven om in bijna alle beleidsvelden te gaan zoeken naar beleid dat geld kost maar waarvan niet vaststaat, of vast te stellen is, dat het de maatschappelijke doelen realiseert die we voor ogen hebben. Sport en cultuur hebben we echter uitgesloten van die zoektocht omdat wij vinden dat daar de kracht van onze dorpen optimaal naar voren komt. Dit dorpse karakter willen wij koesteren en beschermen. Hier een overzicht van de beleidsvelden en welke bedragen (pagina’s drie en vier) daar gevonden moeten worden.

In aanvulling op het voorgaande wil de fractie van Leefbaar 3B ook in beeld laten brengen welke taken we van de Rijksoverheid moeten uitvoeren maar waarvoor we geen of te weinig geld voor krijgen. Leefbaar 3B wil het opgedragen takenpakket vervolgens in overeenstemming brengen met het gekregen budget. Geen geld? Geen Zwitsers!

Ten slotte

Hoewel er donkere wolken boven Lansingerland hangen blijven we de rust bewaren en zoeken naar passende oplossingen en nemen we pas definitieve besluiten als we alle feiten op tafel hebben. Samen werken we Verantwoord Verder aan een Leefbaar Lansingerland! Doe jij ook mee?

1 Trackback / Pingback

  1. Geen verrassingen bij vaststellen kadernota 2023-2026 - Leefbaar 3B

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*