Kadernota: Coalitiepartijen nemen eigen positie in

zwaluwAfgelopen donderdag stond de Kadernota 2015 op de politieke agenda. Deze nota is bedoeld om het college van Burgemeester en Wethouders kaders mee te geven waarbinnen zij de gemeentebegroting 2016 opstellen. Tegelijkertijd is de Voorjaarsnota 2015 besproken. In de Voorjaarsnota is de huidige stand van zaken betreffende de begroting van dit jaar opgeschreven.

Leefbaar 3B fractievoorzitter Wouter Hoppenbrouwer herhaalde de titel van zijn bijdrage bij de begrotingsbehandeling 2015; “Eén zwaluw maakt nog geen zomer.” Hiermee wilde hij benadrukken dat de verbeterde financiële ontwikkeling nog niet staat als een huis maar dat het zo maar een kaartenhuis kan zijn. De risico’s en de financiële onvoorspelbaarheid liggen immers nog steeds op de loer. De recent gepubliceerde mei-circulaire van het kabinet is een levend bewijs van deze onvoorspelbaarheid. De huidige VVD-PvdA regering trakteerde Lansingerland redelijk onverwacht op een korting van € 1,25 miljoen op onze inkomsten uit het gemeentefonds voor 2015 en voor de komende jaren.

lees meer

Naast deze landelijke onvoorspelbaarheid zijn ook de kostenontwikkeling rondom de drie decentralisaties WMO, Jeugd en Participatie (3 D’s) redelijk ongrijpbaar. Zolang er nog steeds onduidelijkheid is over de grootte van het verzorgingsgebied blijft Leefbaar 3B van mening dat de uitgaven overeen moeten komen met de rijksbijdrage. De signalen zijn dat dit niet zomaar zal lukken.

Ook het standpunt van de provincie is doorslaggevend. Beweegt de provincie mee met de positieve gevolgen van de huidige financiële ontwikkelingen of houdt zij stoïcijns vast aan haar eerder ingenomen standpunt. In dat kader riep Wouter Hoppenbrouwer op om het verbeteren van de algemene reserve en het weerstandsvermogen leidend te laten zijn in plaats van het domweg uitvoeren van de eerder voorgenomen bezuinigingen oplopend tot maximaal € 3 miljoen in 2018. Immers, door de ontwikkelingen op de rentemarkt en de wijze waarop het college hierop heeft ingespeeld zijn er reeds €1,8 miljoen minder uitgaven. Door een groot deel van de schuld lang te financieren tegen een lage rente en het vooruitzicht dat de schuld zal dalen kan dit effect meerdere jaren optreden en daarmee als structureel van aard worden beschouwd.

Verder is de wereldeconomie onvoorspelbaar. Recent is in media veel positieve berichtgeving over banengroei, het aantrekken van de woningmarkt en de economische groei. Daarentegen zijn er ook andere berichten over de chaos op de obligatiemarkt en het gedoe met Griekenland. Ondanks dat alles is Leefbaar 3B van mening dat op basis van de huidige, beschikbare informatie de voorgenomen bezuinigingen nog eens goed heroverwegen moeten worden. Je zou achteraf heel veel spijt kunnen hebben van bezuinigingen die de wortel van de samenleving raken. Zoals bekend is het standpunt van Leefbaar 3B dat we ons willen richten op preventie. Wij zijn ervan overtuigddat achteraf herstellen altijd kostbaarder is.

In dat verband heeft Wouter Hoppenbrouwer namens de coalitiefracties in de commissievergadering een amendement aangekondigd, waarin de raad zal worden gevraagd om in ieder geval af te zien van de voorgenomen bezuinigingen rondom de bibliotheek, de Rotterdampas, de leges inzake de gehandicaptenkaart en de rekenkamer.

Helaas is het voor een aantal raadsleden nog steeds zeer onwennig dat de coalitiefracties soms een ander standpunt innemen dan het college. Jammer, maar deze “noviteit” in bestuurlijk Lansingerland sluit naadloos aan bij de visie van Leefbaar 3B. Wij zijn van mening dat lokale politiek transparant, betrokken, betrouwbaar en onafhankelijk moet zijn.

In de gemeenteraadsvergadering van 25 juni 2015 zullen de Voorjaarsnota en de Kadernota worden vastgesteld. Over de Kadernota zal nog het nodige worden gediscussieerd en de Kadernota zal zeker in gewijzigde vorm worden vastgesteld.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*