Kadernota aangenomen door raad Lansingerland

De gemeenteraad van Lansingerland heeft de Kadernota 2011 met algemene stemmen aangenomen. De gemeenteraad geeft met de Kadernota het college de kaders mee waarmee het college rekening moet houden bij het opstellen van de begroting 2012.

 Vier belangrijke kaders van Leefbaar 3B zijn door de raad geaccepteerd.

 • Een 5e Bijzondere opsporingsambtenaar (BOA) wordt in 2012 aangesteld. Hierdoor komt meer blauw op straat.
  Tevens werd een voorstel van het CDA aangenomen, waarin wordt opgeroepen dat de BOA’s ook overlastgevende jongeren aanspreken;
 • Het college gaat de mogelijkheden onderzoeken een Sportraad in te stellen, die advies geeft aan college en gemeenteraad. Een Sportraad trekt de sport bij de gemeente en de gemeente bij de sport;
 • Het college komt met een voorstel naar de raad waarin gestreefd wordt de bibliotheek een verhoging van de subsidie per inwoner te geven, zodat alle hedendaagse taken verantwoord verricht kunnen worden;
 • Het college gaat onderzoeken om de regeling Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV) zodanig aan te passen dat bij de bestaande inkomenstoetsing voortaan ook rekening wordt gehouden met uitgaven ziektekosten. Nu wordt hier geen rekening mee gehouden en juist mensen met hoge ziektekosten zijn aangewezen op het speciale vervoer van deur tot deur.

Deze vier voorstellen zijn mede ondertekend door de coalitie partners VVD en ChristenUnie.

Ook kadervoorstellen van de VVD zijn aangenomen.
Deze voorstellen zijn ook door Leefbaar 3B en de ChristenUnie ondertekend.

 • Het college komt met nadere voorstellen om de verkeersveiligheid een hogere prioriteit te geven en de onveilige verkeerssituaties op wegen die met name door schoolgaande kinderen worden gebruikt zo spoedig mogelijk aan te pakken;
 • Het college zal bij jongeren en het jongerenwerk in Lansingerland informeren met welke eenvoudige en goedkope aanpassingen trapveldjes en speeltuintjes in Lansingerland zo ingericht kunnen worden dat ze beter benut worden en hierover met een voorstel te komen naar de raad;
 • Het college maakt in het nieuwe visiedocument duidelijke keuzes die leiden tot een professioneel Vrijwilligers Informatie Punt (VIP), ondergebracht bij een maatschappelijke organisatie.

Tevens is een kadervoorstel van de ChristenUnie aangenomen.
Dit voorstel is ook door Leefbaar 3B en VVD ondertekend.

 • De realisatie van het Annie MG Schmidtpark niet te laten wachten op de eindsituatie van de groei. De aanleg daar waar mogelijk nu reeds uit te voeren en dit te doen binnen de financiële kaders. Het park ook vanaf de Berkelse kant goed toegankelijk te maken. De inrichting van het park dient wel sober te zijn.

Een tweede voorstel van het CDA is ook door de raad aangenomen.

 • Het college komt voor 1 oktober 2011 met een concreet plan de kwaliteit van de bedrijfsvoering en financiële verantwoording te verbeteren en de omvang van het ambtelijk apparaat daarbij te betrekken.

Leefbaar 3B heeft nadrukkelijk nogmaals de vinger op de zere plek gelegd betreffende de wankele financiële positie van onze gemeente. Zorgen voor de zeer nabije toekomst zijn groot. Jaarlijks teert de gemeente in op het eigen vermogen.
De grondexploitaties zijn verre van rooskleurig en de financiële gevolgen van de vele decentralisaties naar de gemeente zijn ongewis.

Leefbaar 3B zal de Tweede Kamerfracties die niet in de raad van Lansingerland zijn vertegenwoordigd informeren over de HSL-herrie en hen trachten te overtuigen dat de minister maatregelen moet nemen om de geluidsoverlast weg te nemen.

Het dualisme in deze raad gaat niet van een leien dakje. De raad en de raadsleden moeten hierin fors investeren en zich laten begeleiden.
Leefbaar 3B zal initiatief nemen om na het zomerreces tot een overleg te komen van de voorzitter van de raad, de fractievoorzitters en de griffie om te spreken over de te zetten stappen teneinde het dualisme in deze raad te verbeteren.

Al met al was het donderdagavond 23 juni een rustige behandeling van de Kadernota en het college kan deze zomer aan de gang met het opstellen van de begroting 2012.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*