Kadernota 2013 aangenomen

Afgelopen donderdagavond boog de raad zich over de Kadernota 2013. Hiermee geeft de raad aan het college richting voor het opstellen van de begroting 2014, die in november door de raad moet worden vastgesteld. De woordvoerders voor Leefbaar 3B zijn fractievoorzitter Jan Pieter Blonk en financieel woordvoerder Henk Meester.

Wij wonen in een mooie gemeente met prachtige voorzieningen, goede infrastructuur en er worden nog steeds zo’n 300 woningen per jaar gebouwd. In welke gemeente gebeurt dat nu nog? Dat zijn er niet veel. Maar dat niet alles rozengeur en maneschijn is, weten wij ook allemaal.

In de commissie heeft Leefbaar 3B over deze Kadernota uitgebreid stil gestaan bij de slechte financiële positie waarin onze gemeente verkeert. Dat rechtvaardigt zeker een herhaling in deze raad, maar wij allen weten heel goed hoe de vlag hangt.

Het college moet z’n uiterste best doen om het nog te dekken tekort van € 1,7 miljoen te verkleinen. Dat is een hele moeilijke taak, dat weten wij heel goed. Wij weten dat het college hier uiterst serieus aan werkt, maar het zal bijna onvermijdelijk zijn dat het college bij de begroting met een verhoging van de OZB komt. Wij willen dat eigenlijk niet, maar vinden wel dat we daarover eerlijk moeten zijn naar de inwoners en bedrijven in Lansingerland. Dus dadelijk in het najaar kijken of er structurele dekkingsmiddelen zijn voor het tekort van € 1,7 miljoen. Zijn die er niet, dan is het nodig de OZB te verhogen. Dat besluit moeten we nemen bij vaststelling van de begroting op 7 november.

De “Sense of urgency” moet bij raad, college, directie en ambtelijke organisatie niet voor 100 maar voor 200% tussen de oren komen. Elk dubbeltje omkeren en elke euro kun je maar één keer uitgeven. In die zin moet ook door al die zojuist genoemde geledingen elke investering tegen het licht gehouden worden van het 2 ton amendement van november vorig jaar. Doel is dat voorzichtigheid geboden is met het aangaan van verplichtingen die in de toekomst kosten veroorzaken. De gemeenteraad is daarvoor uiteindelijk verantwoordelijk en dient deze beslissingen weloverwogen te nemen en moet voorzien zijn van deugdelijke onderbouwing. Ik zeg het nog maar even voor de duidelijkheid. Elke euro die we investeren moeten we lenen.

Bibliotheek

De fractie van Leefbaar 3B vindt het belangrijk dat er in Bleiswijk een vestiging van de bibliotheek blijft. Binnen het voorgestelde budget kan de bibliotheek Bleiswijk open blijven. Weliswaar in een wat afgeslankte vorm, maar de collectie voor de jeugd kan op peil blijven, de koffietafel kan behouden blijven, de collectie voor volwassenen zal kleiner worden, maar een boek dat niet aanwezig is kan enkele dagen later worden opgehaald. In het gebouw De Snip, waarin de bibliotheek gehuisvestigd is, kunnen ook het SpiL Bleiswijk (het gemeenteloket), de Oudheidkundige vereniging en een hele rij andere organisaties blijven en mogelijk kunnen andere organisaties ook een plek vinden in het gebouw.

Grote zorgen hebben wij over de hoogte van de huur die de bibliotheek moet betalen aan de gemeente; 400m2 voor € 80.000/jaar. Dat is € 200/m2/jaar, terwijl de commerciële huurprijzen in het centrum van Bleiswijk rond de € 125/m2/jaar liggen. Dat vraagt zeker nader onderzoek en overleg.

Mede namens de VVD wil ik graag hierover een motie indienen.

Overwegende dat

–         de bibliotheek nieuwe stijl in Bleiswijk alle kans moet krijgen;

–         de uitleen van boeken weliswaar terug loopt, maar de bibliotheken steeds meer de functie krijgen van hetgeen met het aanvankelijke plan tot het bouwen van een multifunctioneel gebouw voor ogen stond;

–         in verband met de geografische ligging het wenselijk is een bibliotheek in Bleiswijk te handhaven om zo voor al onze inwoners een bereikbare bibliotheek te houden;

–         er voor een bibliotheek Bergschenhoek perspectief is tot een exploitabel behoud van de bibliotheek in een plan samen met 3B Wonen;

–         het gebouw de Snip een sterke centrale functie vervult binnen het sociaal gebeuren in Bleiswijk en de levendigheid van Bleiswijk versterkt;

–         het handhaven van de Snip in het centrum van Bleiswijk voor huidige en eventueel nieuwe activiteiten daarom zeer wenselijk is.

Verzoekt het college:

–         Optimaal gebruik te maken van het gebouw de Snip.

–         In alle visies ten aanzien van ontwikkeling gebouw de Snip een locatie van de bibliotheek op te nemen;

–         De consequenties van de huur betreffende de bibliotheek Bleiswijk in kaart te brengen;

en de raad spreekt als zijn mening uit

–         de bibliotheek in Bleiswijk open te houden

Starterwoningen.

In de bouwwereld gaat het slecht, maar ook is er heel veel beweging in het ontwikkelen van goedkope woningen, waar behoorlijk wat vraag naar is. Grondgebonden eengezinswoningen zijn in de markt voor zo’n € 80.000 inclusief BTW (excl. grond). Het is helder dat starterkoopwoningen van € 140.000 dan goed haalbaar zijn. Het college moet zich ons inziens hiervoor maximaal inzetten. Het past ook in het scenario “Marktgericht bouwen”

a.       Daling grondprijs 7,5%;

b.       Bouwen 300 woningen met gemiddelde prijs van € 180.000. Hierin passen uitstekend 100 woningen van € 140.000 v.o.n. met een beukmaat van 5,10m, een diepte van 8,5m, met een etage en een zolder.

Voor starters op de huizenkoopmarkt is dit heel belangrijk. Op voorhand wil ik het college waarschuwen voor koudwatervrees en hierop te reageren met het instellen van een onderzoek. Dat is niet nodig, we weten alles al. Mede namens de PvdA en ChristenUnie wil ik graag hierover een motie indienen.

Gehoord de beraadslaging en gelet op het feit dat

–          er te weinig koopwoningen voor starters zijn;

–          er veel vraag is naar grondgebonden eengezinswoningen in het goedkope segment;

–          het college heeft gekozen voor scenario marktgericht bouwen;

–          een koopprijs van € 140.000 vrij op naam goed haalbaar is.

Spreekt de gemeenteraad uit dat

–          het college zich maximaal inzet om de komende drie jaar 100 grondgebonden eengezinswoningen per jaar te realiseren met een prijs van € 140.000 vrij op naam;

–          het college eens per drie maanden (voor de eerste keer in oktober 2013) de stand van zaken aangeeft van de realisatie hiervan.

Leefbaar 3B maakt zich steeds meer zorgen over de bereikbaarheid en betaalbaarheid van voorzieningen. Of dat nou de WMO, de bibliotheek, sport of welke andere activiteit dan ook is. De financiële polsstok wordt korter en korter. Inwoners van Lansingerland merken dat heel goed. Niet alleen wij als gemeentebestuur leggen die maatregelen op. De Rijksoverheid gaat er driedubbel overheen met o.a. verhogingen van inkomstenbelasting, BTW, assurantiebelasting, extra kosten zorgverzekering, etc. Nieuw beleid zit er de komende jaren niet in. Het gaat alleen maar om geld, geld en nog eens geld, maar wel geld dat we tekort hebben.

De verwachte vermindering van inkomsten door bezuiniging van de rijksoverheid en de ontvlechting van het grondbedrijf verplichten de gemeente tot forse bezuinigingen. Met de door het college voorgestelde bezuinigingen kan dat gat nog niet geheel gedicht worden. Het aanvullen van de reserves, die door verliesneming op de grondexploitaties tot vrijwel nul zijn teruggelopen, zit er dus nog niet in. Leefbaar 3B heeft erop aangedrongen de cijfers zo te presenteren dat dit ook duidelijk is. Er moet bijvoorbeeld vermeden worden dat verschuiving van bestemmingsreserves naar algemene reserve, als verbetering van de vermogenspositie van de gemeente kan worden aangezien. De extra structurele lasten voor de Algemene Dienst die gepaard gaan met de ontvlechting van het grondbedrijf zijn wel zo hoog, dat Leefbaar 3B hier een specificatie wil zien. Schriftelijke vragen hierover zijn door de fractiewoordvoerder aangekondigd.

Tot zo ver de inbreng van Leefbaar 3B. Verder werd snel duidelijk dat de bespreking van de Kadernota een hele lange avond zou worden en dat is het ook geworden. Er werden in totaal 16 moties en amendementen ingediend. Jammer was het dat maar van zes de tekst van te voren bekend was. Het is in het belang van de indiener en van de raad als geheel dat de collega raadsleden voldoende tijd hebben om de inhoud te bespreken, dan onder de druk van de tijd mogelijk een verkeerde beslissing te nemen. Daarom wil Leefbaar 3B een pleidooi doen om bij de raadsbehandeling van Kadernota en Begroting na de 1e termijn van de raad en het college de vergadering te schorsen en de 2e termijn, waarin ook de behandeling van de moties en amendementen, de volgende dag te doen.

De Kadernota is ruim aangenomen. Voor stemden de fracties van Leefbaar 3B, VVD, ChristenUnie, PvdA en De Haas. Dat CDA, D66 en GroenLinks tegen stemden is wel verwonderlijk, want een college geen kaders meegeven voor het opstellen van de begroting is geen goede zaak en staat op gespannen voet met het dualisme. Het CDA stemde tegen omdat zij een claim van 170 miljoen bij het Rijk en de Stadsprovincie wil neerleggen en de nagenoeg alle bezuinigingen wil schrappen ondanks dat de claim geen zekerheid is. Soort huid verkopen, zonder dat de beer geschoten is en in dit geval is het zelfs de vraag of de beer ooit in het vizier komt. D66 stemde tegen de Kadernota omdat hun motie over de raadsenquête naar de geschiedenis van ons grondbedrijf het bij lange na niet haalde en zij bezuinigingen in een heel ander licht zien.

De moties over de starterswoningen, het behoud van de Bibliotheek in Bleiswijk en het voorzichtig zijn met lastenverhogingen in 2014 werden met een grote raadsmeerderheid aangenomen. De motie van De Haas om in Parkzoom in de HSL geluidswal zes uitkijkposten (totaal € 280.000) niet te bouwen haalde ook een ruime meerderheid.

De beurt is nu weer aan het college. Zij kunnen nu hard aan de slag met de voorbereiding van de begroting 2014 en het verdere overleg met het Rijk, de Provincie en de VNG over schatkistbankieren en de mogelijke opwaardering van onze stille reserves. Tot slot toch nog het volgende gericht aan het college: “Elk dubbeltje omkeren, elke euro kun je maar één keer uitgeven en elke euro die we investeren moeten we lenen.”

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*