Kadernota: Uitvoering verkiezingsbelofte ligt op koers

Na de behandeling van de Kadernota 2016 realiseerde fractievoorzitter Wouter Hoppenbrouwer met trots dat Leefbaar 3B, rekening houdend met de financiële risico’s en de onvoorspelbaarheid van de VVD-PvdA regering, op de goede weg is in het waarmaken van haar verkiezingsbelofte.

Bewust zijnde van alle financiële risico’s die om de hoek liggen, wordt op dit moment inhoud gegeven aan het financiële beleid zoals Leefbaar 3B dat voorstaat. Vanaf 2017 lijken de schulden te dalen, komt de Algemene Reserve op niveau waardoor een financiële tegenslag op te vangen is, is er een sluitende meerjarenbegroting en last but not least de lasten van de inwoners dalen op zeer bescheiden niveau.

Ook het Leefbaar 3B speerpunt dat de bibliotheek in de drie kernen behouden moet worden, werd afgelopen raadsvergadering veilig gesteld door de beoogde bezuiniging te schrappen. lees meer

Verder zijn er heldere afspraken gemaakt over het wijkgericht werken, de doe-democratie, het aanscherpen van de dienstverlening en het benutten van de kracht, kennis en bereidheid van inwoners, de burgerkracht.

Ook lijkt de uitnodiging van de coalitie aan de gehele raad om “samen aan de slag te gaan” in het belang van de inwoners opgepakt te worden. De PvdA verdient op dat terrein echt een pluim. Helaas zit de VVD geharnast in zijn oppositiestrijd en is kennelijk te trots om mee te bewegen en lijkt zich meer en meer thuis te voelen bij de Partij Neeleman, die overwegend tegen is wat er maar ter besluitvorming voorligt.

Leefbaar 3B kijkt ook naar de verdere toekomst en kondigde afgelopen donderdag aan dat zij in het najaar met een initiatiefvoorstel te komen over de wijze waarop de toenemende regierol van de gemeente betreffende het lokale veiligheidsbeleid inhoud kan worden gegeven. De burgemeester zegde direct ambtelijke ondersteuning toe.

In zijn woordvoering gaf Wouter Hoppenbrouwer aan dat Leefbaar 3B van mening is, dat de inwoners recht hebben om te weten hoe goed of slecht wij het doen in vergelijking met andere gemeenten. Een door leefbaar 3B ingediende motie werd raadsbreed aangenomen. De motie behelst het invullen van de 15 thema’s van de website http://www.waarstaatjegemeente.nl . Vooral het niet ingevuld zijn van de leefbaarheid paragrafen betreffende veiligheidsgevoel, woon-leefklimaat, waardering in dienstverlening door inwoners en ondernemers, oordeel over de burgerparticipatie is Leefbaar 3B een doorn in het oog. Leefbaar 3B, maar ook collega raadsfracties kunnen deze data inzetten voor mogelijk herijking van beleid, dan wel in te zetten als city marketing om te laten zien dat Lansingerland ook veel successen kent.

Tevens gooide Leefbaar 3B een balletje op dat nu nagedacht moet gaan worden over de vragen: “Hoe kan het lokale bestuur beter aansluiten op de leefwereld van burgers? Wat moeten gemeenten daarvoor doen? Welke taken moeten gemeenten gezamenlijk organiseren?” Leefbaar 3B benadrukte dat dit vraagt om een visie op het versterken en vitaliseren van de lokale democratie in een sterk veranderende samenleving. Dit betekent een verdere verscherping/uitwerking van de doe-democratie zoals vermeld in het verkiezingsprogramma van Leefbaar 3B. Het wijkgericht werken, de resultaten van de dialoog en de invoering van het BOB model zouden een eerste aanzet kunnen zijn voor de nieuwe werkelijkheid. (BOB staat voor Beeldvorming Oordeelsvorming Besluitvorming en is een nu nog niet gebruikte vergaderstructuur/-cultuur in de raad van Lansingerland, maar de kans is groot dat de raad wel die kant op gaat)

Leefbaar 3B kijkt terug op een positief constructieve vergadering over de Kadernota waarin een voorzichtige weg uit het dal verder is uitgestippeld. Het college van B&W kan nu aan de gang om de begroting 2016 op te stellen. De Kadernota heeft de instemming van de fracties van Leefbaar 3B, CDA, D66, ChristenUnie, PvdA, WIJ Lansingerland en GroenLinks. De tegenstemmers (Nee-stemmers) zijn de fracties VVD en Neeleman.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*