Grote zorgen om financiële toekomst Lansingerland

In het kader van het Winterakkoord 2013 is afgesproken dit om te zetten in een voor Lansingerland nog nooit gelopen traject naar vaststelling van de Kadernota. In de Kadernota 2013 wordt het (financieel) beleid bepaald voor 2014 en verdere jaren. Alle fracties in de raad, de wethouder financiën en de ambtelijke financiële top nemen deel aan deze bijzondere overleggen.

Uit de informatie die de raadsleden in de eerste twee bijeenkomsten hebben ontvangen kan slechts geconcludeerd worden dat financieel gezien de toekomst van Lansingerland niet best is. Dit jaar zullen de eerste maatregelen moeten worden genomen om in eerste instantie deze situatie de komende jaren te kunnen temporiseren en daarna ombuigen.

De bezuinigingseffecten van het regeerakkoord, inclusief WMO, maar exclusief decentralisaties (Jeugdzorg, AWBZ/WMO en de Sociale Zekerheid) resulteren bij het huidige gemeentelijke beleid in 2013 en volgende jaren op de volgende tekorten in miljoenen euro’s:

2013

2014

2015

2016

2017

1,1

0,8

4,2

5,2

7,2

Hier bovenop komen nog de verliezen op de grondexploitaties, die naar verwachting zeker tussen de € 5 miljoen en € 7 miljoen zullen liggen.

De schulden van de gemeente zijn ook erg hoog. Nu al € 350 miljoen en dat zal nog iets oplopen tot zo’n € 370 miljoen. Naar verwachting zullen de schulden na 2016 langzaam gaan afnemen, maar gezien de huidige inzichten in 2030 nog altijd zo’n € 170 miljoen zijn.

Kortom er ligt heel wat op het bordje van college en raad en er zal ook gehandeld moeten worden om de negatieve financiële omstandigheden te keren. Bouwstenen van de uitwerkingsrichtingen en maatregelen zijn:

  • Bezuinigingen. Hierbij moet gedacht worden aan het verminderen van taken, subsidies en investeringen;
  • Efficiencyverbetering binnen gemeentehuis;
  • Verminderen overhead ambtelijke organisatie;
  • Inkomstenverhoging.

Een uiteindelijke uitwerkingsrichting zal altijd een combinatie van bovenstaande bouwstenen zijn. Verschillende uitwerkingen zullen in de overleggen van 15 maart, 4 april en 18 april worden besproken. Deze overleggen zijn via de webcast van de gemeente Lansingerland te volgen. Het tweede overleg van woensdag 13 februari 2013 is te zien op: http://player.companywebcast.com/gemeentelansingerland/20130213_1/nl/Player

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*