Begroting 2016 Lansingerland vastgesteld

Euro'sDe meerjarenbegroting was de afgelopen jaren niet sluitend. Daarom ook staat Lansingerland sinds 1 januari 2014 financieel onder controle van de provincie. De begroting 2016 en de meerjarenbegroting 2017 t/m 2019 zijn nu sluitend. Hierdoor zal hoogst waarschijnlijk de provincie na bestudering van de begroting besluiten het preventief financieel toezicht op te heffen. Een begroting geeft de verwachting weer over wat er zal gaan gebeuren, maar behelst ook een opdracht aan de organisatie om dat alles waar te maken. Of dat lukt weten we pas achteraf, maar Leefbaar 3B heeft er vertrouwen in dat dit met deze begroting gaat lukken. lees meer

Een ander punt is dat de schuld van de gemeente al vele jaren veel te groot is en dat probleem is nog lang niet opgelost. Een heel belangrijke oplossing is zoveel mogelijk nog braakliggende, in eigendom van de gemeente zijnde, grond te verkopen. Dat is, ondanks de aantrekkende economie, nog steeds lastig. De schuld zou tenminste tot de helft teruggebracht moeten worden om een acceptabele situatie te bereiken. Een halvering is vanwege lagere rentekosten ook voor de exploitatiebegroting gunstig, want de te betalen rente neemt wel een erg grote hap uit de begroting.

Hoewel er een relatie ligt tussen de begroting en de hoogte van de schuld, wil Leefbaar 3B de gewone exploitatie los zien van het oplossen van het schuldprobleem. Hier en daar wat bezuinigingen van enkele tienduizenden euro’s kunnen wel dienen om de jaarschijf sluitend te maken, maar voor het reduceren van de schuld zetten ze geen zoden aan de dijk. Als we het daarvan zouden moeten hebben, dan zijn we nog tientallen jaren bezig. Kortom, we moeten niet de illusie hebben dat de schuld substantieel terug kan worden gebracht door bezuinigingen in de orde van tienduizenden euro’s en daarmee maatschappelijke voorzieningen afbreken. We moeten waken voor de situatie “zuinig in kleinigheden en verkwistend in het grote.”

Jeugd- en Jongerenwerk

Leefbaar 3B vindt het belangrijk dat het jeugd- en jongerenwerk op peil blijft. Het belang van preventie is van groot belang, zeker omdat in onze gemeente de jeugd een relatief groot deel van de bevolking uitmaakt. Leefbaar 3B heeft hiervoor een amendement (wijzigingsvoorstel) opgesteld, mede ondertekend door CDA, D66 en ChristenUnie, om de ingeboekte bezuiniging van € 50.000 terug te brengen tot € 20.000. Dit amendement is unaniem aangenomen. De fracties van WIJ en PvdA waren van mening dat de volledige bezuiniging moest worden geschrapt. Leefbaar 3B vindt dat eigenlijk ook en woordvoerder Henk Meester heeft na overleg met de andere fracties voorgesteld de € 20.000 te bekostigen uit het positief resultaat van de Najaarsnota en dat dan in de raad van 26 november vast te stellen. Raadsbrede overeenstemming om de korting van € 50.000 op het jeugd- en jongerenbeleid te schrappen. In de loop van 2016 zal voor 2017 en latere jaren door college en raad gekeken worden naar het budget voor preventief jeugdbeleid.

Website en communicatie

Over de communicatie tussen inwoners en gemeente is er geen unanieme tevredenheid. Om die reden heeft Leefbaar 3B een motie opgesteld, mede ondertekend door CDA, D66 en ChristenUnie, om de aandacht op dit onderwerp te vestigen. De motie draagt het college op om:

  • de kwaliteit van de gemeentelijke website te verbeteren door de zoekfunctie van de website te optimaliseren;
  • versneld de berichtenbox, als onderdeel van mijn.overheid.nl in te voeren;
  • zichzelf een termijn op te leggen waarbinnen de beantwoording van e-mails of brieven moet zijn gedaan en deze termijn openbaar te maken;
  • een integrale visie op dienstverlening op te stellen, waarbij voortdurend nieuwe digitale mogelijkheden optimaal worden benut.

De motie werd met 24 stemmen voor aangenomen. Tegen 6 stemmen van VVD en PvdA.

Woningbouw

Er is behoefte aan huurwoningen met een huurprijs net boven de sociale huurgrens en aan goedkope koopwoningen. Leefbaar 3B heeft hiervoor een motie ingediend die het college opdraagt in de komende jaren huurwoningen, met een huurprijs net boven sociaal (circa € 710 tot € 850), te bouwen. Daarnaast in de komende jaren ook koopwoningen te bouwen in de sociale klasse van circa € 140.000 en in de prijsklasse van € 141.000 tot € 180.000. De motie werd met 24 stemmen voor aangenomen. Tegen 6 stemmen van VVD en WIJ.

Cultureel centrum ’t Web in Bleiswijk

Door de PvdA is een amendement ingediend over de boekwaarde van cultureel centrum ’t Web in Bleiswijk. Op dit moment is de boekwaarde € 740.000. Het jaarlijks exploitatietekort is per saldo (afschrijving plus uitgaven minus de inkomsten) € 100.000. Er is op dit moment belangstelling van de gebruikers om het gebouw over te nemen. Inmiddels zijn de eerste stappen gezet om hiervoor een stichting op te richten. Als ’t Web verkocht is, valt het jaarlijks exploitatietekort ook weg en dat levert voor de gemeente een voordeel op van jaarlijks € 100.000. De verenigingen zijn niet in staat ’t Web voor de boekwaarde (€ 740.000) te kopen. Maar als de gemeente ’t Web voor € 1 verkoopt aan de op te richten gebruikersstichting, met de voorwaarde dat als ’t Web door de stichting wordt verkocht, die weer aan de gemeente te verkopen voor € 1. Per saldo worden zowel de gemeente als de gebruikers financieel beter in deze nieuwe situatie. Leefbaar 3B vindt dit een heel goede oplossing voor de problemen ten aanzien van de exploitatie van ’t Web. Helaas was er geen meerderheid in de raad voor dit amendement. Slechts de 7 stemmen van Leefbaar 3B en de 2 stemmen van de PvdA zijn voor het amendement uitgebracht, alle andere fracties (21 stemmen) vonden dit om verschillende redenen geen goed voorstel en hebben tegen gestemd. Het zal Leefbaar 3B niet verbazen als het er in de loop van 2016 toch van komt om ’t Web voor € 1 te verkopen aan de gebruikersstichting.

Laadpalen voor elektrische auto’s

Een motie van GroenLinks is unaniem aangenomen om bij het aanleggen van nieuwe bestrating/parkeerplekken alvast rekening te houden met aansluitingen voor e-laadpalen en wijkbewoners te betrekken bij het bepalen van de locaties voor de e-laadpalen in hun eigen wijk. Een paar jaar geleden heeft Marjolein Gielis van Leefbaar 3B hier ook al aandacht voor gevraagd. Het aantal geregistreerde elektrische auto’s is in de afgelopen twee jaar in Nederland verdubbeld en deze groei zal, volgens het CBS, de komende jaren doorzetten.

Lansingerland een mooie gemeente

De begroting 2016-2019 is vastgesteld met 29 stemmen voor en 1 tegen. De begroting is meerjarig op orde. De schulden zijn nog veel te hoog. De vooruitzichten dat de provincie het preventief toezicht per 1 januari 2016 stopt is heel reëel. Lansingerland is een prachtige gemeente om in te wonen, te werken en te recreëren en dat moeten we zo houden.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*