Gemeenteraad Lansingerland sluit zomerakkoord over bezuinigingen

In de gemeenteraad van Lansingerland zijn acht van de negen fracties het eens geworden over een pakket aan bezuinigingen voor de komende jaren, waarbij het voorzieningenniveau voor de inwoners zoveel mogelijk intact is gebleven. Door dit zomerakkoord, het resultaat van een gezamenlijk optrekken van nagenoeg alle fracties, na een initiatief van de CDA-fractie, is er voor de jaren 2013-2016 een sluitende begroting en bovendien een jaarlijks overschot op de begroting.

Dit overschot gebruikt de gemeente om het weerstandsvermogen met ongeveer € 2,0 miljoen te versterken. Uit de begroting is gebleken dat reserves in het komende jaar met ongeveer € vier miljoen worden verminderd. De gemeente blijft, zoals toegelicht in de begroting 2013, forse risico’s lopen en de komende jaren worden aanvullende rijksbezuinigingen verwacht op het gemeentefonds. Hierdoor zullen nog meer ombuigingen noodzakelijk zijn in de komende jaren.

Het zomerakkoord wordt in de vorm van een amendement aan de begroting toegevoegd.

Bezuinigingen

De raad heeft het pakket aan bezuinigingen in goed samenspel met het college opgesteld. De voorgestelde maatregelen zorgen voor een evenwichtig pakket. Ze zijn grofweg te verdelen in de volgende onderdelen:

  • het niet inzetten van het budget politieke wensen uit het coalitieakkoord;
  • bedrijfsvoering;
  • bezuiniging op beheer, onderhoud en investeringen in de openbare ruimte en mobiliteit;
  • subsidies;
  • toekomstige bezuinigingen op peuterspeelzaalwerk, onderwijshuisvesting en leerlingenvervoer.

Kadernota

Aanleiding voor het zomerakkoord was de behandeling van de Kadernota 2012, waaruit bleek dat er in de komende jaren geen sluitend financieel beeld was. De raad heeft bij de behandeling daarvan besloten tot een zomerakkoord te komen, gericht op een meer solide begroting gezien het meerjarenbeleid en de grote risico’s die Lansingerland loopt op diverse terreinen. De raad en het college hebben de zomerperiode benut om tot een evenwichtig pakket aan bezuinigingen te komen.

Risico’s

De raad is zich er van bewust dat er de komende jaren nog een aantal financiële risico’s op de gemeente af komt, zoals de decentralisaties jeugdzorg en AWBZ, de Wet werken naar vermogen en de voorgenomen kortingen op het gemeentefonds. Als deze risico’s zich daadwerkelijk voordoen, zijn aanvullende maatregelen nodig. De wijze waarop het zomerakkoord tot stand is gekomen, geeft het vertrouwen dat nieuwe maatregelen snel en constructief zullen worden getroffen.

Gemeentebelang

De fracties van Leefbaar 3B, CDA, VVD, ChristenUnie, PvdA, D66. GroenLinks en Partij tot behoud Huis de Haas hebben het Zomerakkoord ondertekend. De gesprekken die hebben geleid tot het Zomerakkoord zijn in goede harmonie verlopen. De fracties hebben het belang van de gemeente Lansingerland laten prevaleren boven het eigen partijbelang.

De fracties hebben afgesproken weer bij elkaar te komen als dat om financiële redenen nodig is. Leefbaar 3B verwacht niet dat we er zijn na inbrengen van de resultaten van het Zomerakkoord in de begroting. De enorme nog steeds toenemende schuldenlast, de daling van het eigen vermogen en de te verwachten kortingen op de uitkering van het gemeentefonds (inkomsten vanuit het Rijk) zullen er toe leiden dat vervolggesprekken om verdere bezuinigingen in te voeren noodzakelijk zijn.

Tot slot compliment aan de acht fracties die in goede samenwerking tot dit Zomerakkoord zijn gekomen.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*