Begroting 2019 ongewijzigd vastgesteld – OZB omlaag

De begroting is ongewijzigd en unaniem vastgesteld door de gemeenteraad. Een begroting waarin heel veel punten zitten uit het verkiezingsprogramma van Leefbaar 3B en uit het coalitieakkoord, gaf Leefbaar 3B fractievoorzitter Don van Doorn aan. Leefbaar 3B is daar blij mee.

Heel goed is de uitbreiding met drie gemeentelijke handhavers (Boa’s), verlaging van de OZB en meer geld naar onderhoud en beheer openbare ruimte. Weer terug naar onderhoudsniveau B. “Schoon, Heel en Veilig” is en blijft belangrijk voor de inwoners van Lansingerland.

De coalitiefracties Leefbaar 3B, VVD, CDA en ChristenUnie hebben in de raadsvergadering ook de hand gereikt naar de oppositie door met drie moties van WIJ, D66, GroenLinks en PvdA in te stemmen. lees meer

• Motie Anti speculatie beding, ingediend door de fractie van WIJ. Naar aanleiding van het feit dat er in de toekomst nog veel woningen gebouwd worden en er op dit moment een trend waarneembaar is dat investeerders deze woningen kopen ten einde ze te verhuren met het doel hier behoorlijke winsten op te maken. Deze motie vraagt van het college te onderzoeken of dit hier speelt en zo ja, wat hier tegen te doen is. Het is niet wenselijke dat koopwoningen voor speculatieve doeleinden gebruikt worden. De motie is met grote meerderheid aangenomen, alleen het CDA was tegen.

• Motie Stimuleren Groene schoolpleinen, ingediend door D66. In Lansingerland zijn veel volledig met stenen tegels vol gelegde schoolpleinen. Het vergroenen van deze pleinen kan een positief effect hebben op kinderen en bovendien een bijdrage leveren aan de milieu- en duurzaamheidsdoelen van de gemeente. De motie draagt het college van B&W op voor het stimuleren van groene schoolpleinen in gesprek te gaan met scholen en ouder(raad). Maar daarbij de scholen ook te helpen om de schoolpleinen te vergroenen door waar nodig het proces te faciliteren en het inzichtelijk maken van de subsidiestromen die er zijn voor het aanleggen van groene schoolpleinen. De motie is unaniem aangenomen.

• Motie verduurzaming zwembad de Windas, ingediend door GroenLinks. De motie draagt het college op zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk voor de behandeling van de begroting 2020, in overleg met de Windas duurzaamheidsmaatregelen te treffen, bijvoorbeeld door zonnepanelen op het dak te instaleren en in overleg met de Windas te treden over de huurvoorwaarden, in geval de investering door de gemeente wordt gedaan.

In het coalitieakkoord staat dat in 2018 een onderzoek gedaan wordt naar gratis openbaar vervoer (OV) voor eenzame oudere inwoners van Lansingerland. De fractie van Leefbaar 3B vindt het jammer dat dit onderzoek pas in 2019 wordt gedaan. Het is een belangrijk item voor Leefbaar 3B en wethouder Fortuyn heeft aangegeven dat het onderzoek samen met een onderzoek flexvervoer en fijnmazig OV tussen de kernen in het 1e half jaar van 2019 moet zijn afgerond.

Leefbaar 3B wenst het college van B&W veel succes met het uitvoeren van de begroting 2019.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*