Geen bezuinigingen! Aangepaste begroting 2022 krijgt van alle partijen steun.

Vooralsnog komen er geen bezuinigingen! Aangepaste begroting 2022 krijgt van alle partijen steun.

De fractie van Leefbaar 3B heeft als grootste partij in de gemeenteraad, met nuchter boerenverstand, door samen te willen werken en door stap voor stap verstandige keuzes te maken, met onze coalitiepartners de leiding gepakt om tot een sluitende en bezuinigings vrije begroting te komen. Door deze krachtige samenwerking tussen alle partijen kon de gemeenteraad op donderdag 4 november met raadsbrede steun de begroting wijzigen en vaststellen. De fractie van Leefbaar 3B is zeer tevreden over zowel de inhoud (geen bezuinigingen) als het proces. Deze raadsbrede aanpassing op de begroting is een unicum in de Nederlandse politiek. Door lokaal krachtig samen te werken is het gelukt de uitdagingen in Lansingerland aan te pakken. Hopelijk leest men in Den Haag mee en kan het een inspirerend voorbeeld vormen voor de politici die landelijk actief zijn en bijdragen aan het herstel van vertrouwen in de politiek.

Leefbaar 3B neemt als grootste fractie verantwoordelijkheid
Fractievoorzitter Don van Doorn begon zijn eerste termijn dan ook met oprechte woorden van waardering richting zijn collega voorzitters. Alle partijen die actief zijn in de Gemeenteraad van Lansingerland zijn ingegaan op de uitnodiging, die hij namens de fractie van Leefbaar 3B deed, in een aparte sessie tot een gemeenschappelijke wijziging van de begroting te komen. Met twee amendementen en twee moties heeft de Raad er in gezamenlijkheid voor gezorgd dat er geen nieuwe bezuinigingen worden doorgevoerd, eerdere bezuinigingen op de beleidsaccenten in het sociaal domein worden teruggedraaid en voorgestelde intensiveringen eerst duidelijk op noodzakelijkheid en beoogd resultaat worden onderbouwd. Niet het eigen ego of de partij vooropstellen, of je laten leiden door angst, paniek en populisme maar op basis van getoetste feiten en zekerheden rustig weloverwogen keuzes maken en elkaar in dit soort complexe dossiers zien te vinden. De gemeenschappelijke inzichten samen uitwerken en raadsbreed indienen om zo de belangen van onze inwoners optimaal te dienen. Wat de fractie van Leefbaar 3B betreft, is deze aanpak voor herhaling vatbaar.

Zorgvuldig en verstandig toewerken naar een verantwoord besluit
Om het voorgaande proces mogelijk te maken is het van belang om te benadrukken dat dit alles alleen tot stand kon komen door de methode ‘van grof naar fijn’ dat het college begin dit jaar heeft ingezet. Dankzij de grote inzet van onze ambtenaren werden alle knoppen waar we als aan raad aan konden draaien in beeld gebracht en konden we met elkaar van ‘grof naar fijn’ werkend tot een goede onderbouwing van keuzes komen. Dit proces liep door tot en met de verwerking van de septembercirculaire aan toe, zodat wij op het laatste moment tot andere afwegingen konden komen.

Hoe nu verder
In onze vorige verslagen kunt u lezen dat de financiële situatie van de gemeente in 2022 prima op orde is, maar op de lange termijn nog altijd heel veel onzekerheden en bedreigingen kent. Met de aangenomen amendementen en moties kopen we als het ware tijd om alsnog tot zorgvuldige integrale keuzes te komen op welke beleidsvelden maatregelen nodig en/of onvermijdelijk zijn. Leefbaar 3B zal bij die afweging ook in kansen blijven denken en strak sturen op het principe dat wij geen (nieuw) beleid zullen uitvoeren als het Rijk niet zorgt voor een volledige kostendekkendheid van de beleidsopdrachten die zij aan ons geeft (geen geld geen Zwitsers). Daarnaast zal de fractie van Leefbaar 3B ook actie gaan ondernemen om het heffen van verblijfsbelasting in te gaan voeren. Niet alleen toeristen maken gebruik van de voorzieningen in de gemeenten, maar ook personen die tijdelijk om beroeps- of bedrijfsmatige reden binnen de gemeente verblijven. Met de opbrengst van de verblijfsbelasting kan de gemeente voorzieningen onderhouden, verbeteren of, bezuinigingen op die voorzieningen voorkomen.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*