Kadernota 2014 door raad vastgesteld

De gemeenteraad van Lansingerland heeft de Kadernota 2014 met 21 stemmen voor en 10 tegen vastgesteld. Met de Kadernota in de hand kan het college nu de begroting 2015 opstellen. Deze begroting zal in de raadsvergadering van 6 november 2014 worden vastgesteld.

Opvallend zijn de versnipperde opvattingen van de fracties die niet zijn vertegenwoordigd in het college van B&W.. Eruit springende motieven om tegen te stemmen waren die van VVD en PvdA. Het leek wel of partijen tegenstemden, omdat het “not done” is om met de coalitiepartijen mee te stemmen.

De VVD en de nieuwe partij WIJ Lansingerland, onder leiding van voormalig PvdA raadslid Leon Hoek, willen de OZB enorm verhogen tot 130% van het landelijk gemiddelde en verder geen enkel nieuw beleid. Zij dienden daarvoor een amendement, een wijzigingsvoorstel in. Met zo’n enorme verhoging zonder 1 cent nieuw beleid, daar zijn de inwoners van Lansingerland totaal niet bij gebaat. De fractievoorzitter van D66, Michiel Muis, gaf aan dat het toch wel bijzonder is dat het weerstandsratio (dat minimaal 1 moet zijn) onder drie VVD wethouders van 0,89is weggezakt tot nu onder de nul en dan aangeven dat het nieuwe college het allemaal verkeerd doet, is toch wel bijzonder. Een veel minder stijgende OZB, maar daarnaast ook bezuinigen en een klein beetje nieuw beleid is de koers van de coalitiepartijen Leefbaar 3B, CDA , D66 en ChristenUnie. Het amendement van VVD en WIJ kreeg alleen de steun van de beide indieners en werd dus met 7 voor en 24 tegen niet aangenomen.

De PvdA verbond aan de goedkeuring voor de Kadernota de voorwaarde dat hun amendement, om in 2015 een bedrag van € 3 ton aan nieuwe beleid een jaar uit te stellen, moest worden aangenomen. lees meer

Als het amendement niet wordt aangenomen, gaf de PvdA aan, zich naar andere overheden (2e Kamer en Provinciale Staten) hiervoor niet meer te kunnen inspannen ten behoeve van Lansingerland, omdat de indruk dan is dat Lansingerland te weinig bezuinigd.. Zeer betreurswaardig dat de PvdA het verkiezingsmotto “ Samen voor Lansingerland” heeft losgelaten voor “Samen voor ons eigen”. Met andere woorden partijbelang is belangrijker dan Lansingerlands belang. Er wordt al veel bezuinigd en dan nu dat kleine beetje voor 2015 wegstrepen, een bedrag dat overeenkomt het 3 promille op de totale gemeentebegroting is spijkers op laag water zoeken en tegen zijn om het tegen zijn .Het amendement van de PvdA werd niet aangenomen, want het kreeg slechts drie raadsleden mee (PvdA en GroenLinks).

Redelijk lang is stilgestaan bij de € 65.000 bezuiniging door niet meer de bermen met schapen te laten begrazen, maar te gaan klepelen. Klepelen is het een klopje kleiner maken van de begroeiing in de berm. GroenLinks diende een amendement in om de bermen met schapen te blijven begrazen. Vanwege hoge kosten is dit amendement verworpen. Alleen GroenLinks en PvdA stemden voor.

Een voor Leefbaar 3B heet hangijzer is de avondsluiting van het gemeenteloket in Bleiswijk (SpiL) en de zaterdagochtend sluiting van het loket in het gemeentehuis te Bergschenhoek. Beiden liggen voor Leefbaar 3B erg zwaar en verwacht van het college dat deze bezuinigingsmaatregel nog eens heel goed wordt doorgerekend alvorens hierover een definitief standpunt wordt ingenomen.

Een amendement van ChristenUnie, D66 en Leefbaar 3B om de fractieondersteuning van € 1.000 per fractie en € 400 per raadslid met 25% te korten is met de stemmen van ChristenUnie, D66, Leefbaar 3B en CDA aangenomen. Een verdergaand amendement van PvdA en WIJ om de financiële fractieondersteuning af te schaffen werd slechts door vijf raadsleden gesteund van de fracties PvdA, WIJ en GroenLinks. De VVD wil in het geheel niet bezuinigen op de fractieondersteuning.

Leefbaar 3B fractievoorzitter Wouter Hoppenbrouwer kreeg tijdens de gemeenteraadsvergadering over de Kadernota als eerste het woord. Dit is de tekst van zijn 1e termijn.

Voorzitter, Een nieuwe raad, een beleidsarme kadernota 2014, en een coalitie akkoord getiteld “Samen aan de slag”, dat vertaald gaat worden in een collegeprogramma en……… de tijd schrijdt voort en vele ontwikkelingen vragen om keuzes. Sturen en beslissen is in deze tijd meer dan ooit nodig.

Uiteraard kan je er anders overdenken maar Leefbaar 3B is van mening dat de opmaat naar de programmabegroting, te weten de Kadernota 2014 hieraan voldoet. Er ligt een heldere en een realistische visie om te komen tot financieel solide beleid. Daarnaast wordt doorgepakt op de verandering in de samenleving, waarbij

  • de rol en functioneren van de gemeentelijke overheid,
  • de kwaliteit en organisatie van de dienstverlening,
  • de groeiambities,
  • de samenwerking met de samenleving en met andere overheden,
  • de invulling van nieuwe gemeentelijke taken in het sociaal domein en
  • de mogelijke positieve effecten van het herstel van de economie zorgen voor een ingewikkelde en boeiende context.

Beide boodschappen die deze kadernota uitdraagt, komen grotendeels overeen met ons verkiezingsprogramma “Samen maken we het Leefbaar”. Leefbaar 3B ondersteunt dan ook het vrijgemaakte bedrag van € 300.000 om inhoud te geven aan nieuw beleid. Stil staan is achteruitgang en dat past niet in de DNA van Leefbaar 3B. Wij kijken dan ook met veel vertrouwen uit naar de Nota Wijkgericht werken, waarbij op integrale en pragmatische wijze inhoud wordt gegeven aan een andere samenwerking met de inwoners.

In de kadernota staan een achttal aanvullende bezuinigingsmaatregelen. Zoals ook in de commissiebehandeling aangegeven ligt de bezuinigingsmaatregel inzake de vermindering ruime openingstijden ons zeer zwaar. Wij roepen het college op nog eens goed te kijken naar de uitgangspunten waarop dit voorstel is gebaseerd. Zijn er nu echt geen onrendabeler dagdelen aan te wijzen en is het nu reëel om de kosten van dit gemeentehuis door te belasten aan de SPIL (het gemeenteloket) in Bleiswijk. Anders gezegd wat zijn de marginale kosten van de SPIL. Mocht de avondopstellingen van het Spil in Bleiswijk onverhoopt moeten sluiten, wat betekent dit dan voor de huur van de SNIP. Krijgen de huidige gebruikers waar onder de bibliotheek een nog hogere huurrekening?

Leefbaar 3B wil vooruit en zoals bekend telt de mening van de inwoners zwaar. Bij elke braderie meet Leefbaar 3B de tevredenheid van de inwoners. Wij willen leren. Leren doe je onder andere door inzage te krijgen in zaken die beter kunnen. Wij roepen het college op in het collegeprogramma, dat nu in de maak is, expliciet aandacht te schenken aan landelijk beschikbare benchmarkonderzoeken. De site http://www.waarstaatjegemeente.nl is wel een van de bekendste. Dit alles in aanvulling op reeds door de gemeente gebruikte benchmarkonderzoeken. Er zijn vast meerdere benchmarkonderzoeken, die ons kunnen helpen verbeteren en ook een verantwoording zijn van de gemeente aan de inwoners.

Zoals reeds gememoreerd ligt er een heldere en een realistische visie om te komen tot financieel solide beleid. De ingeslagen weg is:

Een taakstellende, flexibele opbouw van het weerstandsvermogen door het positief saldo van de jaarrekening in de Algemene Reserve op te nemen. Dit is overigens makkelijker gezegd dan gedaan. Immers, de raad deze afspraak al eerder gemaakt en zich niet altijd aan gehouden. Dit vraagt dan ook van de wethouder financiën in het bijzonder een zeer strakke sturing.

Wij zijn van mening dat het structureel opbouwen van het weerstandsvermogen binnen tien jaar van € 55 miljoen leidt tot verregaande bezuinigingen en afbraak van veel bestaande voorzieningen. Dit wil overigens niet zeggen dat wij niet willen sparen en het weerstandsvermogen niet willen opbouwen. Integendeel, wij kiezen echter voor een pragmatische aanpak in plaats van een principiële.

Leefbaar 3B wil haar controlerende taak meer inhoud geven door de herintroductie van de maandelijkse begrotingswijziging. Nu wordt er zonder medeweten van de gemeenteraad geschoven in posten. Verantwoording vindt alleen plaats bij de behandeling van Voorjaarnota, Najaarsnota en de Jaarrekening. Veel gebeurt nu buiten de invloedsfeer van de raad. Neem een recent voorbeeld: Sportfondsen sluit haar jaar 2013 af met € 146.000 positief voor de gemeente af. Het is voor de gemeenteraad niet helder waar en hoe deze meevaller wordt verantwoord. Volgens afspraak zou dit gestort moeten worden in de Algemene Reserve. Een andere aanleiding voor ons uitdrukkelijke verzoek vloeit voort uit de Voorjaarsnota. Bij de Voorjaarsnota werden alleen de begrotingswijzigingen 11 en 12 aangeboden. De vorige 10 ontbraken, terwijl het wijzigen van de begroting het exclusieve recht van de raad is.

Het vervolg van de ingeslagen weg naar financieel solide beleid zit in de herintroductie van de post onvoorzien, een realistische inkomstenraming van het ENECO Dividend en onze hoge verwachtingen van het resultaat van de, door de wethouder toegezegde, subsidioloog. Dit alles ter aanvulling op de eerder gemaakte raadsafspraken:

  • Dat elke investering boven € 200.000 naar de raad komt (Nut en noodzaak worden dan afgewogen)
  • Het beheersen van de risico’s
  • Geleidelijke verminderen van de schulden

Voorzitter, ik rond mijn eerste termijn af met de constatering dat er onderbouwd, pragmatische koers is uitgestippeld naar financieel herstel dat niet vandaag of morgen is opgelost. Het vertrouwen dat er nog strakker en transparanter aan de financiële touwtjes wordt getrokken is voor Leefbaar 3B een goede stap vooruit. Ook vertrouwen wij in de kennis, initiatief en bereidheid van inwoners om mee te denken over de invulling van de bezuinigingen.

Ter afsluiting spreekt Wouter Hoppenbrouwer namens Leefbaar 3B de hoop uit dat de enthousiaste en betrokken medewerkers die belast zijn met de voorbereidingen van onze nieuwe en gewijzigde taken in het kader van de nieuwe Jeugd wet, de AWBZ/WMO en de Participatiewet een voorbeeld mogen zijn voor de rest van de organisatie. Wij wensen hen veel succes met de implementatie van deze mega uitdaging.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*