Longread nieuwe bestuursperiode, deel 3: informeren en formeren

Het onderhandelingsproces

Op grond van de informatieronden, op 26 maart en 2 april 2022 met alle acht de fracties in de nieuwe gemeenteraad, heeft Ewald van Vliet in zijn rol als informateur geconstateerd dat de vorming van een college met de partijen WIJ Lansingerland, Leefbaar 3B, D66 en de ChristenUnie kan rekenen op steun van die gemeenteraad en ook de grootste kans van slagen heeft. Vervolgens heeft de gemeenteraad Ewald van Vliet, met succes, verzocht om ook de rol van formateur op zich te nemen. Onder zijn deskundige leiding zijn de eerste gesprekken op 11 april gestart en ligt er nu mede dankzij de uitstekende ondersteuning van het ambtelijk apparaat en griffie het coalitieakkoord 2022 – 2026 “Samen Verantwoord Verder”

Deskundige hulp en een oplossingsgerichte stijl van onderhandelen en samenwerken, bleek een succesformule om tot een akkoord te komen en toch recht te doen aan ieders politieke kleuring. Het onderhandelteam is er van overtuigd dat door elkaar ruimte te bieden en te werken op basis van vertrouwen we ook relatief snel tot een gedragen hoofdlijnenakkoord zijn gekomen. De fractie van Leefbaar 3B kijkt dan ook terug op een prettig en constructief proces.

De kroonjuwelen van Leefbaar 3B

Om met een akkoord te willen en kunnen werken, waarbij slechts op hoofdlijnen richtinggevende afspraken zijn gemaakt, moeten we in de raad op een andere manier werken dan we tot op heden gewend waren. De gemeenteraad zal meer dan voorheen als geheel verantwoordelijkheid moeten nemen voor een goed besluitvormingsproces.

De fractie van Leefbaar 3B riep tijdens de bespreking van dit akkoord, via fractievoorzitter Don van Doorn, alle vertegenwoordigers van het lokaal bestuur op om open te staan voor die nieuwe vorm van samenwerking. Deze coalitie wil met elkaar de vrijgelaten ruimte invullen. Het is onze overtuiging dat alleen dan de scherpe lijnen tussen coalitie en oppositie aanzienlijk minder zullen worden, het vertrouwen in het gemeentebestuur toeneemt en de kwaliteit van onze besluitvorming zal verbeteren.

Deze concrete doelen denken wij extra versterkt te hebben door zwaar in te zetten op duidelijker communiceren met de inwoners, helder verwachtingenmanagement ten aanzien van de verschillende rollen en verantwoordelijkheden die een ieder heeft en het zo vroeg mogelijk betrekken van inwoners. Hiermee is er in dit akkoord vorm en inhoud gegeven aan de kroonjuwelen van onze partij en dat is een zichtbare bestuurlijke vernieuwing door meer dan ooit samen op te trekken met inwoners en van belang zijnde partners.

De Leefbaar 3B speerpunten

De verwerking van onze kroonjuwelen was niet het enige succes voor de fractie van Leefbaar 3B. Wij zijn er naar ons oordeel goed in geslaagd om nagenoeg alle speerpunten uit ons verkiezingsprogramma op te nemen in het akkoord “Samen Verantwoord Verder

Zo is onder andere terug te vinden dat veiligheid hoog op onze agenda blijft staan. Meer concreet zullen we het aantal boa’s verder uitbreiden en doorontwikkelen naar wijkboa’s als wakend oog in de buurt, het zijn van een laagdrempelig aanspreekpunt bij dreigende problemen maar ook als handhaver als de situatie daarom vraagt. Ook is het realiseren van woningen essentieel. Denk hierbij in het bijzonder aan de realisatie van Bleizo-West, het bouwen van meer (sociaal) bereikbare woningen en daarbij de focus op onze startende jongeren en/of passende huisvesting voor onze ouderen. Tevens komt de bescherming van het dorpse karakter op meerdere plekken prominent terug. Dit gaat namelijk niet alleen over de bouwhoogte in de kernen maar vooral over toegankelijkheid en dienstverlening, de binding met je omgeving, zorg hebben voor elkaar en veilig mee kunnen doen. Omdat het een breed programma is willen we graag enkele concrete afspraken uit het akkoord benadrukken:

  • deze periode starten we met gratis OV voor ouderen met een inkomen op 120% van het bijstandsniveau;
  • er komt een mobiel servicepunt en we willen 7 dagen in de week 24 uur per dag digitaal bereikbaar zijn;
  • we omarmen de hartveilige gemeente door te zorgen dat we in iedere wijk binnen 6 minuten een AED beschikbaar hebben.

Wethouder Simon Fortuyn en de portefeuilles

Leefbaar 3B heeft zich de afgelopen maanden kunnen overtuigen dat de uitvoering van veel van onze speerpunten, en vele in de voorgaande bestuursperiode vastgestelde visies, in goede uitvoerende handen zijn bij de voorgestelde wethouders.

Inzoomend op de portefeuille van de Leefbaar 3B wethouderskandidaat heerst er ook grote tevredenheid. Iedereen zal beamen dat het op verantwoorde wijze vormgeven van de portefeuille financiën van wezenlijk belang is en van grote invloed op de uitgestippelde koers. Maar daarnaast neemt Simon Fortuyn ook de verantwoordelijkheid voor complexe inhoudelijke dossiers ten aanzien van verkeer en vervoer (denk hierbij bv aan de OV verbindingen tussen de dorpskernen en OV knooppunten, gratis blijven parkeren en het ontsluiten van alle nieuwbouw). Ten slotte heeft Simon ook de integrale verantwoordelijkheid over enkele majeure complexe en gevoelige projecten als Bleizo-West, het vliegveld, de N209, de A16, Bosland en Klappolder.

Fractie en wethouder komen de wijken in

Als kernwethouder van Bleiswijk en de Kruisweg zal hij weer met grote regelmaat zichtbaar en dichtbij de inwoners komen staan. Datzelfde kan en mag iedere inwoner ook verwachten van de Leefbaar 3B fractie. Wat ons betreft werken we “Samen Verantwoord Verder” aan een Leefbaar Lansingerland.

Teruglezen longread nieuwe bestuursperiode:

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*