VPP Luchthavenbesluit RTHA te mager

Tijdens de commissievergadering van 18 mei, is er eensgezind besloten om onze reactiebrief aan Wesselink van Zijst, betreft het Voorlopig Pakket Participatietraject (of VPP) – Luchthavenbesluit RTHA aan te scherpen. Het amendement, dat ook door Leefbaar 3B woordvoerder Leon Erwich is ondertekend, vervangt de eerdere door het college opgestelde conceptbrief. Hiervoor in de plaats is er een goeie nieuwe herziene reactiebrief, met 12 uitgebreidere aandachtspunten voor het vervolgtraject!

Gezamelijke reactiebrief van de raad

Op 24 mei is samen met de griffie, de ambtelijke organisatie en alle acht fracties de nieuwe ractiebrief opgesteld. In de nu voorliggende reactiebrief, kan Leefbaar 3B zich goed vinden.
Hierin zijn voor ons 12 belangrijke uitgangspunten opgenomen. Om er een paar te noemen:
1) Over de uitwerking van de splitsing van de gebruiksruimte voor maatschappelijk en commercieel verkeer, waarbij het totaal van de beide geluidruimtes niet groter mag zijn dan vóór de splitsing.
(dus de geluidshinder in Lansingerland van vliegverkeer mag niet toenemen)

2) Nog een belangrijk verbeterpunt is het recht op nachtrust, dit wordt veel meer op de kaart gezet
door een volledige nachtsluiting voor commercieel verkeer inclusief businessjet. Inplaats van de voorgestelde sluiting van 02.00 tot 06.00 uur – is er nu voorgesteld in de brief op te nemen – een volledige nachtsluiting van 24.00-7.00 uur. Vertraagde vluchten kunnen dan tussen 23.00 en uiterlijk 24.00 uur nog binnenkomen.

Huidige VVP Luchthavenbesluit RTHA te mager

Zoals eerder vermeld vind de fractie van Leefbaar 3B het huidige VPP een te magere basis voor een definitief pakket voor de formele aanvraag Luchthavenbesluit. We zijn dan ook blij dat er in deze herziene reactiebrief, goede aanvullende hinder reducerende maatregelen worden voorgesteld. Na de verwarring over de juiste brief, is deze nieuwe reactiebrief eensgezind door alle fracties ondertekend en formeel vastgesteld. Het is nog niet een ondertekening van het VPP maar een tussentijdse stap.
Er zijn nog diverse mogelijkheden om te reageren.

Leefbaar 3B vindt wel dat aan de gewijzigde tekst van het VPP, niet de conclusie mag worden verbonden dat er draagvlak onder de inwoners is voor dit Luchthavenbesluit.
Van al of niet draagvlak, kan wat ons betreft pas sprake zijn als wij de definitieve tekst van het VPP kennen.

L3B gaat ervan uit dat er gelegenheid is, om als raad daarover dan een uitspraak te doen, als het eindresultaat definitief is uitgewerkt en ons is aangeboden, voor een reactie.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*