Sluitend krijgen gemeentebegroting 2022 vraagt om een integrale afweging.

Door besluiten van de Tweede Kamer (landelijke politieke partijen) zijn de gemeenten geconfronteerd met forse financiële tekorten op de gemeentebegroting. De door de rijksoverheid overgehevelde taken met betrekking tot de jeugdzorg en WMO gingen gepaard met veel te geringe financiële bijdragen van het rijk. Het College van Burgemeester en Wethouders en de gemeenteraad stonden voor de uitdaging om € 4.7 mio te vinden om de gemeentebegroting 2021 sluitend te krijgen.
Na een pittige discussie in november 2020 werd uiteindelijk de taakstellende bezuiniging van 255.000 op de beleidsaccenten sociaal domein opgeschort tot de begroting 2022.
De beleidsaccenten hebben oonder andere betrekking op extra inzet op jeugdzorg, schuldhulpverlening, bestrijding van eenzaamheid, vrijwilligerswerk en armoedebestrijding.

Op dit moment zijn de voorbereidingen voor het sluitend krijgen van de gemeentebegroting 2022 in volle gang. In de commissie Samenleving van 16 september stond de invulling van de taakstellende bezuiniging van 255.000 op de politieke agenda.
De overwegend links georiënteerde partijen wilden niets weten van bezuinigingen en weigerden aan de discussie deel te nemen. De overige partijen hielden zich aan de gemaakte afspraak en gaven een richting mee aan het college in het geval de bezuiniging daadwerkelijk moet worden gerealiseerd. Immers het Rijk heeft na lang aandringen een forse financiële bijdrage toegekend om de kostenoverschrijding van de jeugdzorg te compenseren. Hierdoor komt er (mogelijk) financiële ruimte beschikbaar. De hamvraag is of het rijk nog op een ander terrein weer geld bij de gemeenten weghaalt. Vandaar de koers om toch de bezuiniging in te vullen: “Better safe than sorry”.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*