Leefbaar 3B te spreken over hoofdlijnen “Begroting Lansingerland 2023-2026”

Dinsdag 18 oktober 2022 besprak fractievoorzitter Don van Doorn, namens de fractie van Leefbaar 3B, de eerste meerjarenbegroting van het nieuwe gemeentebestuur. De pijlers van deze gemeentebegroting rusten op het uitvoeren van eerder ontwikkeld beleid van de voorgaande coalitie(s) en de verrijking daarvan middels het recent gesloten coalitieakkoord ‘Samen verantwoord verder’ van Leefbaar 3B, WIJ Lansingerland, D66 en de ChristenUnie.

De begroting 2023-2026 kwam tot stand in een turbulente tijd. Nadat we langzaam uit de Coronacrisis kwamen, diende zich de oorlog in Oekraïne aan met in het verlengde daarvan een energiecrisis en hoge inflatie. Deze ontwikkelingen hebben maatschappelijke gevolgen waarbij een beroep plaatsvindt op de flexibiliteit en doortastendheid van de gemeentelijke organisatie, de inwoners, het verenigingsleven en onze ondernemers. Leefbaar 3B zal voor wat de financierbaarheid van onze gemeente betreft steeds kritisch kijken naar de effectiviteit van ingezet beleid en niet schromen dit te schrappen als dat niet inzichtelijk gemaakt kan worden. De vrijvallende middelen kunnen we dan (her)besteden aan nieuwe ontwikkelingen of maatschappelijke doelen.

Successen

De fractie van Leefbaar 3B was gezien deze bijzondere uitdagingen en omstandigheden zeer te spreken over het feit dat een overgroot deel van onze speerpunten een belangrijke plek in deze begroting hebben gekregen. Door de verschillende crisissen is het voor eenieder steeds lastiger om het hoofd boven water te houden. Om die reden was het voor de fractie erg belangrijk dat er niet aan de knop van extra lastenverhogingen (OZB voor woningen) gedraaid zou worden. Door de transitie van de corrigerende BOA naar een wijk-boa – die meer gericht is op samenwerken en voorkomen van overlast – en de uitbreiding van het aantal fte maken we wederom een mooie slag op het gebied van het veilig kunnen leven in deze mooie gemeente. Dit samenleven moet door een veel effectievere burgerparticipatie in brede zin tot een grotere tevredenheid en wederzijds begrip gaan leiden. Leefbaar 3B is erg blij dat dit nadrukkelijker dan ooit op de agenda staat en in de begroting is gekomen. Denk in dit kader ook aan de komst van bewaakte fietsenstallingen, een mobiel servicepunt voor hen die slecht mobiel zijn of ver buiten de kernen wonen. Hiermee kunnen we daadwerkelijk de service verbeteren die in bijvoorbeeld Bleiswijk niet voldoet aan de hoge eisen die Leefbaar 3B stelt. De fractie is ook trots dat zij het voor elkaar heeft gekregen dat er eindelijk gratis OV komt (RET-gebied) voor ouderen met een te smalle beurs. Dit moet gaan bijdragen aan meer ontmoetingsmogelijkheden voor deze groeiende groep ouderen. De fractie zal middels een amendement bepleiten dit al in 2023 te organiseren in plaats van het nu beoogde 2024.

Openstaande wensen

Veiligheid krijgt een stevige impuls maar voor de fractie van Leefbaar 3B zijn we nog niet klaar op dit speerpunt van Leefbaar 3B. Leefbaar 3B wil naar een norm van 1 boa op 5000 inwoners. Dit betekent dat er bovenop de genoemde uitbreiding nog eens 3 fte moeten worden toegevoegd aan het team BOA’s. Veiligheid bestrijkt een breed spectrum. Zo dien je je ook veilig te voelen als er onverhoopt op medisch vlak spoed noodzakelijk is. Met de actuele zeer zorgelijke aanrijtijden van de ambulance (zie op deze site de betreffende artikelen), is het van groot belang dat er binnen maximaal 6 minuten een werkende AED voorhanden is: zo ontwikkelen we naar een hartveilige gemeente. In het kader van ontmoeten en gezond leven, hecht Leefbaar 3B er veel waarde aan dat er in het openbaar groen sportboxen komen waardoor onze inwoners gratis gebruik kunnen maken van de beschikbaar gestelde sportmaterialen.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*