Financiële situatie Lansingerland – Begrotingsscan

Vlak voor de begrotingsbehandeling in de raad van 7 november 2013 heeft de raad de begrotingsscan, opgesteld door de Provincie Zuid-Holland en het ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties, ontvangen. Afgelopen week gaven de opstellers van de scan een presentatie voor de raad van Lansingerland.

De scan geeft geen pasklare oplossingen, maar wel door middel van aanbevelingen een inventarisatie van mogelijkheden om de financiële positie te verbeteren. College en raad van Lansingerland moeten zelf beslissen over aangedragen mogelijkheden. De aanbevelingen zijn niet vrijblijvend en aan de provincie moet worden gemeld hoe met de aanbevelingen wordt omgegaan. Leefbaar 3B heeft daarom in de begrotingsraad van 7 november 2013 het amendement ingediend om de aanbevelingen over te nemen. Dit amendement is aangenomen in de raad.

Opmerkelijk is wel dat in 2013 in Lansingerland de opbrengst van de OZB € 2,1 miljoen meer is dan waarmee in de Rijksuitkering Gemeentefonds rekening wordt gehouden. Ten opzichte van een aantal referentiegemeenten is in Lansingerland de rioolheffing hoger en het reinigingsrecht fors hoger. Voor heel Lansingerland geeft de begrotingsscan aan dat per saldo € 13,9 miljoen per jaar meer lasten zijn dan waar rekening mee wordt gehouden in de uitkering van het gemeentefonds. Hiermee wordt precies de vinger op de zere plek gelegd. Er wordt al jaren meer uitgegeven dan er ontvangen wordt.

Zeker is van belang dat Lansingerland in een positie verkeert waarin niet zo veel gemeentes zich bevinden. Grote woningbouwopgaven vanuit midden jaren 90 van de vorige eeuw met daarnaast grote impact hierop van HSL, vliegveld, A13-16 en N209. Zeker, er zijn bestuurlijke fouten gemaakt in de periode vanaf 1992, maar ook de sinds 2008 wereldwijd begonnen en nog steeds in Nederland heersende recessie hebben geleid tot de situatie waarin Lansingerland zich nu bevindt.

De oplossingsrichtingen uit de scan zijn:

  • Versterken van het financieel weerstandsvermogen
  • Verlagen van de schulden
  • Verbeteren van de exploitatie

Hierbij is van groot belang dat de investeringen nagenoeg gestopt worden. Slechts voor uiterst noodzakelijke investeringen kan, na een uitgebreide afweging, een uitzondering gemaakt te worden. Een amendement van Leefbaar 3B hierover is in de begrotingsraad van 7 november 2013 aangenomen.

Leefbaar 3B vindt dat er een aanpak moet komen, waarbij de gemeente Lansingerland samen met de provincie Zuid-Holland en het Rijk naar oplossingen zoekt. Met elkaar in gesprek zijn en blijven is van groot belang. Het provinciaal preventief toezicht moet naast financieel toezicht ook oplossinggericht zijn. De provinciale opstellers van de scan zijn het hier mee eens. Ook de aanwezige ambtenaren van het ministerie van BZK waren het daarmee ook eens. Ook het Rijk moet blijven meedenken. Een oplossing in de vorm van een zak geld ligt niet voor de hand, maar een heleboel andere zaken die veel creativiteit vragen van alle drie de bestuurslagen wel.

Voor Lansingerland belangrijke motie in Tweede Kamer aangenomen

Deze week is in de Tweede kamer een voor Lansingerland belangrijke motie ingediend. De motie Smaling (SP) en De Vries (PvdA) luidt als volgt:

Overwegende

  • dat periodieke berichtgeving in Binnenlands Bestuur er op duidt dat de verliezen op de grondexploitaties voor gemeenten richting 5 miljard euro koersen;

Constaterende

  • dat gemeenten deze verliezen proberen af te dekken door te bezuinigen op publieke voorzieningen zoals zwembaden, buurthuizen, bibliotheken, onderhoud van de openbare ruimte en door het verhogen van de onroerende zaakbelasting;

Overwegende

  • dat gemeenten tevens overladen worden met nieuwe taken als gevolg van decentralisatiebeleid;

Verzoekt de regering

  • oplossingen aan te dragen die gemeenten in staat stellen de ontstane problemen het hoofd te bieden”.

De motie is door de Tweede Kamer aangenomen met de stemmen van PvdA, CDA, SP, GroenLinks, Christen Unie, Partij voor de Dieren en 50plus. Tegen stemden VVD, D66, PVV en SGP. Leefbaar 3B wil de voorstemmers in de Tweede Kamer hartelijk danken voor deze steun, die mogelijk kan bijdragen aan een of meerdere oplossingsrichtingen voor de financiële situatie in Lansingerland.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*