Horecacluster Prisma bedrijvenpark

;-( Mc BurgerDe gemeenteraad van Lansingerland moet 27 november aanstaande een besluit nemen over het bestemmingsplan horecacluster bij de oostelijke entree van het bedrijvenpark Prisma. De geplande horecacluster ligt langs de N209 ter hoogte van het buurtschap Kruisweg.

De discussie of op die plek wel of niet een cluster van een aantal horecavoorzieningen mogelijk moet zijn, loopt al zo’n twee jaar. In januari 2014 heeft de raad de Horecavisie met de naam “Horeca in Lansingerland” vastgesteld. Hierin heeft de raad beleid vastgelegd dat op die bewuste locatie, bij de oostelijke entree van Prima, een clustering van verschillende horecabedrijven mogelijk is. Het uiteindelijke besluit over de horecacluster op die plaats mogelijk te maken moet worden vastgelegd in het bestemmingsplan. Dat bestemmingsplan is vorige week in de commissie Ruimte behandeld en is geagendeerd voor  de raadsvergadering van deze maand op 27 november 2014.

Legitimiteit BVK en overeenkomst BVK met Prisma  lees meer

Voordat in de commissie werd gesproken over de inhoud van het voorstel van het college om de horecacluster mogelijk te maken, is uitgebreid ingegaan op de legitimiteit van de BVK. BVK staat voor Belangen Vereniging de Kruisweg, bestaat al zo’n 15 jaar en probeert samen met Gemeente Lansingerland en Provincie tot goede afspraken te komen om het landschap en de woonomgeving in de juiste balans te houden.

De BVK heeft ruim een jaar geleden een convenant gesloten met Prisma. Het convenant is door beide partijen uitgewerkt en heeft geleid tot een overeenkomst die op 16 september 2014 is ondertekend door beide partijen. In de overeenkomst gaat de BVK akkoord met de horecacluster en zijn maatregelen afgesproken betreffende geluidoverlast, geurhinder, vuiloverlast, veiligheid, lichtoverlast, bevoorrading en parkeren vrachtauto’s. Tevens is vastgelegd dat Prisma € 2 ton bijdraagt aan de realisatie van de geluidafscherming.

Aan het begin van de commissievergadering hebben Paul Dietz (voorzitter BVK), Harm Danes (directeur Prisma) en Cheryta Buijs (bewoner van de Kruisweg) ingesproken en konden raadsleden vragen stellen aan de drie insprekers. De vragen hadden voor een deel betrekking op de legitimiteit van de BVK. Cheryta Buijs gaf aan dat de BVK de leden onvoldoende heeft geïnformeerd en geen Algemene Ledenvergadering (ALV) heeft gehouden over de overeenkomst tussen BVK en Prisma. Cheryta Buijs beschouwt de overeenkomst niet rechtsgeldig omdat het besluit, de overeenkomst te ondertekenen, niet is goedgekeurd door de ALV van de BVK. Zij is tegen deze overeenkomst en ook tegen het realiseren van de horecacluster. Cheryta Buijs heeft ook geen vertrouwen in de afspraken die gemaakt zijn in de overeenkomst. De voorzitter van de BVK geeft aan dat de leden goed zijn geïnformeerd over de overeenkomst voordat deze is ondertekend en vindt dat de overeenkomst staat als een huis, wat ook wordt bevestigd door de directeur van Prisma. Wethouder Jeroen Heuvelink gaf aan dat het college zich conformeert aan de overeenkomst tussen BVK en Prisma.

Horecavisie “Horeca in Lansingerland”

KFCBij de vaststelling van de Horecavisie in januari 2014 heeft Leefbaar 3B woordvoeder Jan Pieter Blonk als belangrijkste voorwaarde aangegeven dat de afspraken tussen Prisma en BVK standhouden en de overlast beperkt wordt voor de Kruisweg. Dat lijkt nu het geval te zijn. De cruciale rol van de provincie Zuid-Holland is voor Leefbaar 3B nog onduidelijk.

Voorwaarden

Op een aantal belangrijke items gaat Jan Pieter Blonk tijdens de vergadering van de commissie Ruimte in te weten: geluid, licht, sluitingstijden en parkeren van vrachtauto’s.

Geluid

Prisma en BVK zetten zich samen bij provincie in voor geluidafscherming van de N209. De inbreng en verantwoordelijkheid van de gemeente Lansingerland ten aanzien van de geluidafscherming is te mager, het college moet zich hierin actief opstellen, het college moet meer eigenaar zijn van het probleem. Voorstelbaar is dat naast de € 2 ton van Prisma en de mogelijke bijdrage van de provincie ook de gemeente financieel verantwoordelijkheid toont. De wethouder gaf aan op zoek te gaan naar subsidiemogelijkheden, vergelijkbaar met de N209 ten zuiden van de A12 tussen de woonkernen van Bleiswijk en Bergschenhoek.

Rol van de provincie in relatie met de N209 is nog steeds minimaal. (alleen een toezegging om grond beschikbaar stellen voor geluidswal/-scherm). De druk op de provincie betreffende haar verantwoordelijkheid als wegbeheerder van de N209 moet worden opgevoerd. Maar te hopen dat de Provincie de snelheid naar 80 km brengt dan moet de provincie geluidswerende maatregelen nemen. Bijna iedereen rijdt al aanzienlijk harder dan 50 km op het 7-baansbrede wegvak tussen Kruisweg en Prisma. Zou de provincie Zuid-Holland dit uit kostenoverwegingen niet doen? Het lijkt er wel op.

Licht

Om lichtoverlast van koplampen van auto’s op het parkeerterrein te verhinderen zijn bladvaste hagen van minimaal 1 meter hoog opgenomen in het bestemmingsplan. De 1 meter hoogte is te laag om deze lichtoverlast te verhinderen, zeker als er ook nog drempels worden aangelegd. Leefbaar 3B heeft voorgesteld de hoogte van de bladvaste hagen in het bestemmingsplan op minimaal 1,50 m te brengen. In de raad zal hiervoor een amendement worden ingediend.

In het bestemmingsplan wordt gemist dat het gebruik van verlichte handelsreclame en reclameborden richting de Kruisweg zoveel mogelijk beperkt c.q. afgeschermd dient te zijn. Wethouder Jeroen Heuvelink gaf aan dat betrefffende de lichtsterkte voor de strengere regelgeving betreffende landelijk gebied is gekozen in plaats van stedelijk. De normen van de NSVV (Nederlandse Vereniging voor Verlichtingskunde) zijn leidend.

Sluitingstijden

De sluitingstijd van de horeca is van 01:00 uur ’s nachts tot 06:00 uur in de ochtend. De fractie van Leefbaar 3B hecht er veel waarde aan deze sluitingsperiode bij de horecacluster niet kleiner te maken tot bijvoorbeeld van 03:00 – 06:00 uur of zelfs helemaal geen sluitingstijd en dus 7×24 uur open. Dat zou ook betekenen dat de afspraak in de overeenkomst tussen Prisma en BVK om de reclameverlichting tijdens sluitingstijd te doven dan niets meer voorstelt. In de raad zal Leefbaar 3B een motie indienen om verkorting van de sluitingstijd tegen te gaan.

Parkeren vrachtauto’s

Parkeerplaats_vrachtwagensHet parkeren van vrachtauto’s dient geen overlastgevende gevolgen te hebben voor de bewoners van de Kruisweg. Er ligt een aparte private overeenkomst tussen de gemeente en Prisma op de plank betreffende een parkeerterrein voor vrachtwagens. Op de vraag van Jan Pieter Blonk aan de wethouder of die overeenkomst al getekend is door Prisma en de gemeente, antwoordde de wethouder dat dat niet het geval is, maar dat het wel voor het college een voorwaarde is om het bestemmingsplan te wijzigen. Dus geen ondertekende overeenkomst over het parkeerterrein voor vrachtauto’s, dan ook geen horecacluster.

Standpunt Leefbaar 3B

Het definitieve standpunt ten aanzien van het bestemmingsplan horecacluster bij de oostelijke entree van Prisma zal de fractie van Leefbaar 3B in fractievergadering van 24 november nemen, voorafgaande aan de raadsvergadering van 27 november 2014.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*