Bestemmingsplannen

Op de raadsagenda van 27 juni stonden zeven bestemmingplannen. Zes zijn vastgesteld en een is door het college teruggenomen en komt na de zomervakantie weer terug in de raad. Over vier bestemmingsplannen is uitgebreid gesproken. Ook waren er voor deze vier bestemmingplannen een negental insprekers in de raad.

Bestemmingsplan Hoefweg Noord (Prisma) in Bleiswijk-Kruisweg

Lang is gesproken over dit bestemmingsplan. Hoefweg Noord is het bedrijventerrein Prisma ten noorden van de A12 en net ten westen van het buurtschap Kruisweg. Horecavisie en bestemmingsplan Hoefweg Noord bleken erg met elkaar verweven te zijn. Hekel punt in dit bestemmingsplan is de horecacluster van vijf horecagebouwen bij de oostelijke entree van Prisma, gelegen 50 meter van woningen in de Kruisweg. De bewoners van de Kruisweg, georganiseerd in de BVK, geven aan dat een horecacluster zo dicht bij de Kruisweg hen veel overlast zal geven betreffende lawaai en geur. Zij legden onder andere de vergelijking met de MacDonalds in Berkel, waar bewoners op 400 meter afstand geuroverlast hebben.

Leefbaar 3B woordvoerder Hans Dirkzwager heeft namens Leefbaar 3B en CDA een amendement ingediend om de horecacluster bij de oostelijke entree van Prisma uit het bestemmingplan halen en de oorspronkelijk geplande bestemming daar te handhaven. De horeca kan dan gewoon op de eerder geplande locatie in Prisma worden gebouwd. Naar nu blijkt moet ook de Horecavisie aangepast worden, omdat hierin de horecacluster bij de oostelijke entree nabij Kruisweg wordt genoemd. Vandaar ook dat Leefbaar 3B en CDA tevens een motie hebben ingediend om de Horecavisie aan te passen door de horecacluster bij de oostelijke entree er uit te halen.

In januari 2013 is de Horecavisie aangenomen, waarvan door Leefbaar 3B werd aangenomen dat het een ontwerp Horecavisie is, omdat er nog inspraak van bewoners van met name de Kruisweg gedaan moest worden. Deze inspraak is nog niet gedaan. Een amendement van PvdA en VVD om het bestemmingsplan goed te keuren, maar de horecacluster uit het bestemmingsplan Hoefweg Noord te halen en dit deel van het Prismagebied later in te vullen, lijkt een goed idee. Echter het gaat voorbij aan het feit ook wat met de Horecavisie moet worden gedaan en dat de oorspronkelijke horecalocatie in Prisma dan wegbestemd is en dat is nu net niet de bedoeling.

Na een aantal schorsingen van zowel de zijde van de raad als van het college heeft het college uiteindelijk voorgesteld het voorstel terug te nemen. Argumenten van Leefbaar 3B zijn door het college overgenomen. Voor de Horecavisie moet een volledig traject doorlopen worden, inclusief inspraak van de bewoners van de Kruisweg. Ook bij de inspraak van het bestemmingsplan moeten de bewoners beter betrokken worden dan nu het geval is geweest. Het college gaf aan dat de Horecavisie opnieuw wordt behandeld en daarna het bestemmingsplan Hoefweg Noord (Prisma). Naar verwachting kan op korte termijn het Horecavisie definitief worden vastgesteld en daarna in september/oktober het bestemmingsplan.

Leefbaar 3B vindt het van het college heel verstandig dit bestemmingsplan nu terug te nemen en voor zowel Horecavisie als bestemmingsplan de bewoners goede inspraakmogelijkheden te geven.

Bestemmingsplan Bergweg Zuid in Bergschenhoek

Aan het bestemmingsplan Bergweg Zuid werd een motie van CDA, Leefbaar 3B en ChristenUnie gekoppeld, waarin het college de mogelijkheden tot de realisatie op het perceel gelegen ten noorden van Bergweg Zuid 124 onderzoekt en deze van een bouwmogelijkheid voorziet. Illegale bouwwerken in de zelfde strook langs de Bergweg Zuid worden nu gelegaliseerd, terwijl de eigenaar van nummer 124 zijn bouwmogelijkheden bij de gemeente zag stranden. Kort samengevat gaf Leefbaar 3B woordvoerder Cheryta Buijs aan dat illegaal bouwen wordt beloond en de burger, die hier alles volgens de regels heeft gedaan, wordt gestraft. Dat moet op deze locatie worden gelijkgetrokken.

Bestemmingsplan Lint Noord in Berkel en Rodenrijs

De raad heeft in de vorige raadsperiode met het vaststellen van de Structuurvisie besloten langs het lint Noord in Berkel (Noordeindseweg) in het vervolg slechts kleinschalige bedrijvigheid toe te staan. Het college heeft, om aan deze visie te voldoen, kaders opgesteld en deze betekenen voor de omvang van bedrijfsgebouwen een maximale maatvoering van 600 m2 oppervlakte, 4 meter goothoogte en 6 meter nokhoogte. In de raad is lang stil gestaan bij deze omvang, maar het is duidelijk geworden dat de raad het eens is over deze beperkte omvang van bedrijfsgebouwen en dat de op tafel liggende aanvragen van bedrijfsgebouwen van 8 meter hoog met een oppervlakte 1200 m2 en een plat dak niet passen in het lint.

Bestemmingsplan Oostland Berkel

Bij de vaststelling van dit bestemmingsplan werd duidelijk dat de provinciale en de gemeentelijke kaders nogal eens botsen. De provincie vindt dat in het Oostland naast de Groenzoom slechts hoogwaardige glastuinbouw mogelijk moet zijn. Echter in sommige deelgebieden is dit gezien de beperkte oppervlakte in het geheel niet mogelijk. Daar zouden alternatieve activiteiten mogelijk moeten zijn. En daar richtte zich dan ook de discussie op. De stalling van zo’n 750 caravans in de kas van Van Rijn aan de Middelweg. Het bedrijf doet dit al 36 jaar, weliswaar zonder vergunning, maar iedereen was op de hoogte, inclusief het gemeentebestuur. Vanaf nu zou dit niet meer mogelijk zijn.

Een motie van Leefbaar 3B en CDA vraagt het college alles in het werk te stellen dat de provincie kritisch kijkt waar hoogwaardige glastuinbouw qua omvang niet mogelijk is, dit dan ook niet op te leggen en alternatieve bedrijfsmogelijkheden toe te staan. Caravanstalling Van Rijn is zo’n locatie. De raad vraagt in de motie ook de caravanstalling van Van Rijn voorlopig, maar minimaal tot en met de provinciale besluitvorming in stand te laten. De fractie van Leefbaar 3B zal dit dossier nauwgezet blijven volgen, want de caravans eruit, bedrijf failliet en binnen de kortste keren een verpauperde ongebruikte kas, daar zitten we niet op te wachten, gaf Leefbaar 3B woordvoerder Hans Dirkzwager aan.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*