Rapport Rekenkamer: Grondige problemen

De fractie van Leefbaar 3B houdt van scherp en kritisch kijken op het handelen van raad, college en ambtelijke organisatie. Dat zal zeker de raad ten goede komen. In die zin is de fractie van Leefbaar 3B blij met de rapporten van de Rekenkamer. Het zijn leerpunten voor de raad. En dat is ook het doel van hetgeen elke Rekenkamer voor ogen moet hebben. De tekorten op de grondexploitaties zijn in het rapport “Grondige problemen” door de Rekenkamer onderzocht.

Leefbaar 3B fractievoorzitter Jan Pieter Blonk vindt dat de genoemde aanbevelingen in het rapport, van de door de raad aangestelde Rekenkamer, moeten worden overgenomen. Slechts kennisnemen van de aanbevelingen en de reactie daarop van het college doet ons inziens geen recht aan de belangrijkheid van het rapport. Namens het college gaf Ewald van Vliet aan dat het college de raad voor 31 oktober zal adviseren welke aanbevelingen over te nemen en welke voor kennisgeving aan te nemen, dat laatste betekent niet doen wat aanbevolen wordt. De fractie zal dat afwachten en dat tijdens de raad beoordelen.

Heeft het on-hold houden van gronden in relatie met Bleizo feitelijk geld gekost? Eenvoudiger gezegd. Zijn er investeerders/kopers die on-hold grond wilden kopen, verloren gegaan voor Prisma/Hoefweg. De Rekenkamer veronderstelt van ja, terwijl het college aangeeft dat kopers die zich gemeld hebben elders in het gebied Prisma/Hoefweg een plek hebben gevonden.

De Rekenkamer adviseert om bij langdurige, grote en complexe grondexploitaties, regelmatig een kwantitatief goede marktverkenning te doen, om de grondexploitatie zo realistisch mogelijk te houden. De directeur van de Rekenkamer, Paul Hofstra gaf aan dat zo’n marktonderzoek minimaal twee keer per jaar moet gebeuren.

De raad moet zich afvragen of in dezelfde omstandigheden als toen, nu dezelfde beslissing genomen zou worden betreffende Bleizo. Leefbaar 3B is geneigd te zeggen, ja. Maar met de omstandigheden en kennis van nu, zouden we het toen niet gedaan hebben. Dat is wel helder.

Dat de raad z’n eigen invloed beter moet aanwenden, moet de raad zich ter harte nemen. Na de verkiezingen moet bij de bemensing van de Gemeenschappelijke Regelingen in principe uitgegaan worden, dat in het DB collegeleden zitting hebben en in het AB raadsleden. Nu staat een en ander nogal op afstand doordat bij Gemeenschappelijke Regelingen geen of nauwelijks raadleden zitting hebben in het AB.

De directeur van de Rekenkamer gaf aan niet helemaal gelukkig te zijn hoe dit rapport is de pers is besproken. Daarom heeft de fractievoorzitter van Leefbaar 3B de directeur geadviseerd in het vervolg meer aandacht te geven aan het kiezen van de kop van zijn eigen persbericht.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*