Bestemmingsplan Horecacluster bedrijvenpark Prisma vastgesteld

demanmetdehamerDe gemeenteraad van Lansingerland heeft het bestemmingsplan Horecacluster bij de oostelijke entree van het bedrijvenpark Prisma vastgesteld. Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad voordat dit bestemming werd vastgesteld. Zo’n 2 jaar geleden is al, in combinatie met het horecabeleid, in de raad gesproken over de horecacluster Prisma, die direct tegenover de woningen van het buurtschap de Kruisweg ligt.

De buurtschap Kruisweg bestaat al honderden jaren. Zo’n 30 jaar geleden zijn bedreigingen voor de Kruisweg voor het eerst ontstaan. De toename van de bevolking en de daarmee gepaard gaande oprukkende bedrijvigheid heeft er toe geleid dat Kruisweg is opgenomen in de Rode Lijst van Bedreigde Plaatsen in Nederland. Is dat terecht? …..Lees meer

Ja. Is het tegen te houden? Nee. De ontwikkelingen van bedrijvigheid ten zuiden en ten noorden van de A12 nabij Kruisweg zijn een realiteit en niet meer terug te draaien.

Van groot belang is dat de overlast van geluid, licht, geur en zwerfvuil ten gevolge van de Horecacluster en de N209, die ter plaatse 7 banen breed is, voor de bewoners van de Kruisweg aanvaardbaar is. De Belangenvereniging Kruisweg (BVK) en Prisma hebben na een jaar besprekingen hierover op 16 september 2014 een overeenkomst gesloten. Waardering heeft Leefbaar 3B woordvoerder Jan Pieter Blonk tijdens raadsvergadering uitgesproken voor de inspanningen van de BVK en Prisma om tot deze overeenkomst te willen en kunnen komen.

Leefbaar 3B heeft daarnaast nog wat puntjes op de i gezet.

Provincie Zuid-Holland: In de overeenkomst staat dat Prisma en BVK zich gezamenlijk richting provincie inzetten voor een goede geluidafscherming tussen horecacluster/N209 en de bebouwing van de Kruisweg. Beide organisaties hebben daarbij de volle steun nodig van het college van B&W en deze raad. Leefbaar 3B gaat er vanuit dat het college alles in het werk stelt om de provincie op haar verantwoordelijkheid te wijzen en te zorgen dat de provincie afdoende maatregelen gaat nemen tegen de al maar toenemende geluidoverlast van de provinciale weg N209.

Knipperen reclameverlichting: In het bestemmingsplan is veel geregeld over buiten- en reclameverlichting. In het bestemmingsplan is opgenomen dat na 23:00 uur alle buiten- en reclameverlichting behoorlijk wordt gedimd. Over veel voorkomende knipperende reclameverlichting is niets geregeld. Knipperende reclameverlichting is erg hinderlijk als je dat vanuit je woning kunt zien. Vandaar dat Leefbaar 3B woordvoerder Jan Pieter Blonk (mede namens het CDA) een amendement (een wijzigingsvoorstel) voor het bestemmingsplan heeft ingediend, waarin aan artikel 3.4.3. van de bestemmingsregels een sub e wordt toegevoegd: “De reclameverlichting mag niet knipperen.” Alle raadsleden hebben voor het amendement gestemd.

Hoogte bladvaste haag rondom terrein horecacluster: In het bestemmingsplan is opgenomen dat rond het terrein een bladvaste haag van minimaal 1 meter hoogte moet zijn, om de verlichting van koplampen van auto’s niet naar buiten het terrein, richting woningen de Kruisweg, te laten schijnen. Als er op enig moment wordt besloten om verkeersdrempels op het parkeerterrein aan te leggen, is minimaal 1 meter hoogte te gering. Vandaar dat Leefbaar 3B (mede namens het CDA) een amendement heeft ingediend dat aan artikel 3.4.6. van de bestemmingsregels toevoegt: “De hoogte van de bladvaste haag minimaal 1,5 meter is in geval dat drempels op het parkeerterrein worden aangelegd.” Alle raadsleden hebben voor het amendement gestemd.

Nachtsluiting horeca bedrijvenpark Prisma: Sluitingstijden van de horeca is van 01:00 uur ’s nachts tot 06:00 uur ‘s ochtends. Leefbaar 3B hecht er veel waarde aan deze sluitingsperiode niet kleiner te maken tot bijvoorbeeld van 03:00 tot 06:00 uur of zelf helemaal geen sluitingstijd en dus 7×24 uur open. Dat zou ook betekenen dat de afspraak in de overeenkomst tussen Prisma en BVK om de reclameverlichting tijdens sluitingstijd te doven dan niets meer voorstelt. De sluitingstijden van de horeca kunnen niet in het bestemmingsplan worden opgenomen omdat een en ander is geregeld in de APV (Algemene Plaatselijke Verordening). Vandaar dat Leefbaar 3B (mede namens het CDA) een motie heeft ingediend waarin de burgemeester verzocht wordt: “Een beleidsregel vast te stellen, waarin hij besluit dat er geen ontheffing van de sluitingstijden als bedoeld in artikel 2:29 lid 3 APV wordt verleend aan de (nog te realiseren) horecabedrijven op bedrijventerrein Prisma tot het moment dat er voldoende geluidafscherming langs de provinciale weg N209, ter hoogte van de Kruisweg is, zodat geen overlast van de Horecacluster voor de bewoners van de Kruisweg aanwezig is.” Alle raadsleden hebben voor de motie gestemd.

Het bestemmingsplan Horecacluster bedrijvenpark Prisma is, inclusief de twee wijzigingen verwoord in de amendementen, unaniem door de gemeenteraad van Lansingerland aangenomen.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*