Toespraak Wouter Hoppenbrouwer bij aanbieding profielschets nieuwe burgemeester aan commissaris van de Koning

Voorzitter, Commissaris van de Koning, medewerker van het kabinet, leden van de raad en belangstellenden.

Als voorzitter van de vertrouwenscommissie geef ik u graag een kijkje in de keuken en leg hiermee verantwoording af over de wijze waarop de voorliggende concept profielschets tot stand is gekomen.

In september 2014 hebben de fractievoorzitters van u, commissaris, de uitnodiging gekregen om het werving- en selectieproces voor een nieuwe burgemeester op te starten. U daagde ons uit om niet met een profielschets te komen in de vorm van een eenheidsworst. Makkelijker gezegd dan gedaan, zo blijkt achteraf. Immers, ook wij zijn rupsjes nooit genoeg en willen iemand die alles kan. De voorbereidingscommissie heeft uw uitdagende handschoen echter opgepakt.

Lees meer

Om te komen tot een passende profielschets is de voorbereidingscommissie, die in de raad van 18 december j.l. de status van vertrouwenscommissie heeft gekregen, met ondersteuning van een externe adviseur, in een aantal bijeenkomsten met elkaar aan de slag gegaan. Eerlijk is eerlijk: in het proces tot de uiteindelijke totstandkoming van de profielschets ging niet alles vanzelf. Er zijn stevige discussies gevoerd en de leden hebben elkaar in die discussies scherp bevraagd. De leden hebben elkaar soms met pittige argumenten wel of niet kunnen overtuigen van een standpunt. Ook is er regelmatig stilgestaan bij het feit dat het geen politiek document moest worden, maar een objectieve profielschets van een nieuwe burgemeester.

Ondanks deze constatering kan ik met genoegen melden, dat er in de commissie breed en snel consensus was over de inhoudelijke rode draad van de voorliggende profielschets. Wij hebben daarin geen voorkeur uitgesproken voor een man of vrouw. Het aspect kwaliteit is leidend.

Binnen de, in het profiel, aangegeven context en een knipoog naar eerder genoemde rupsje nooit genoeg, moet onze burgemeester kunnen verbinden, kunnen netwerken, kunnen sturen en samenwerken. Tevens moet hij/zij de bewoners, raadsleden, collegeleden en ambtelijk apparaat durven aanspreken op (eigen) verantwoordelijkheden.

Met de genoemde bestuurskwaliteiten in zijn/haar rugzak liggen er drie specifieke opgaven, die de komende periode noodzakelijk zijn en die onder de noemer “met volle kracht vooruit” moeten worden opgepakt. Wouter_HoppenbrouwerDe drie opgaven zijn:

  1. Het verder op orde krijgen van ons financiële huishoudboekje. Immers, het preventief toezicht is ook voor 2015 van toepassing;
  2. Het verder uitbouwen van de economische potentie van de gemeente Lansingerland;
  3. Het bevorderen van de samenwerking met de omliggende gemeenten binnen de Metropoolregio Rotterdam Den Haag.

Zoals u in de profielschets hebt kunnen lezen zijn de verwachtingen van de burgemeester op deze terreinen scherp omschreven.

De basis voor de teksten is gelegd door het houden van interviews door de externe adviseur met fractievoorzitters, griffier en gemeentesecretaris. Over deze basisteksten is, zoals eerder gememoreerd, in diverse gespreksrondes in de voorbereidingscommissie gediscussieerd, is er aan geslepen, zijn ze van wijzigingen en aanvullingen voorzien, om uiteindelijk te komen tot een gedragen profielschets die nu voor ons ligt.

De voorbereidingscommissie heeft daarbij niet alleen op eigen inzichten gevaren. De teksten zijn op een aantal momenten voor bespreking en becommentariëring voorgelegd aan ieders achterban, de Lansingerlandse fracties en de gemeentesecretaris. Alles met het oog op het komen tot een belangrijk doel: een goede profielschets voor de beste kandidaat voor het burgemeesterschap van Lansingerland!

Van groot belang voor de beraadslagingen in de commissie, en daarmee de uiteindelijke tekst, waren de resultaten van de input van het traject om inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties hun mening te laten geven over wat ZIJ belangrijk vinden aan een nieuw te werven burgemeester. Parallel aan ons “eigen” proces hebben wij in de periode van 18 november tot 2 december een burgerraadpleging gehouden. De uitkomsten van de peiling zijn in een bijeenkomst van 9 december door de commissie verwerkt. De verwerking van de burgerraadpleging is in een afzonderlijk memo van 30 december 2014 nader verantwoord.

Staat u mij toe om hier bij deze belangrijke input van de inwoners stil te staan. De uitkomst van de raadpleging geeft een viertal duidelijke signalen.

  1. Drie kwart van de 816 respondenten is van mening dat de burgemeester affiniteit dient te hebben met “een veilige en leefbare gemeente.” De commissie herkent zich in deze opvatting, die ook in het profiel is verwerkt met de passage: Hij/zij zorgt dat de wettelijke portefeuille openbare orde en veiligheid bij hem/haar in goede handen is. De raadpleging is aanleiding geweest het onderdeel sociale veiligheid extra toe te voegen;
  2. Het tweede signaal is de oproep van ongeveer 50% van de respondenten om samen, gemeente en inwoners, beleid te maken op onderwerpen waar dat mogelijk is. In de profielschets stellen wij dat de burgemeester actief inhoud moet geven aan deze wens onder andere door de dialoog met samenleving, bedrijven, maatschappelijke organisaties te stimuleren;
  3. Het zal niemand verbazen dat een duidelijke meerderheid van de respondenten van mening is dat de burgemeester affiniteit met en deskundigheid in de financiële problematiek zoals Lansingerland die kent, dient te hebben. Logischerwijs komt deze mening ook terug in de profielschets. Uiteraard met de wetenschap dat de gemeenteraad het budgetrecht heeft.
  4. Last but not least is het signaal van de inwoners om op zoek te gaan naar een daadkrachtige en initiatiefrijke bestuurder.

Dames en heren, ter afsluiting. Ik bedank alle betrokkenen die zich hebben ingezet om deze profielschets tot stand te kunnen brengen. Naast de leden van de voorbereidingscommissie zijn dat, in willekeurige volgorde, de respondenten van de burgerraadpleging, leden van de fracties, adviseur Henk Visee, de gemeentesecretaris, medewerkers van de afdeling communicatie, de griffier en ieder die ik mogelijk in deze opsomming per abuis heb vergeten.

En echt tot slot: De vertrouwenscommissie is van mening, dat het voorliggend profiel een goed beeld schetst waar de nieuwe burgemeester van Lansingerland aan zou moeten voldoen.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*