Nieuwe begrotingsopzet – Budgetrecht raad wordt aangetast

Op verzoek van de VVD-fractie heeft het college van B&W een voorstel voor een nieuwe indeling van de begroting gedaan. In de thans geldende indeling worden de uitgaven gegroepeerd in elf programma’s. Het voorstel brengt dit aantal terug tot slechts vier.

Leefbaar 3B vraagt zich af wat de winst is van de voorgestelde verandering. De argumentatie van het college is vooral dat het minder werk betekent voor de ambtelijke organisatie. De gevolgen voor de informatievoorziening aan en de sturing door de raad zijn onderbelicht gebleven. Nog onduidelijk is hoe een en ander wordt vorm gegeven.

Er is een afspraak dat het college zonder voorafgaande toestemming van de raad binnen een programma mag schuiven met budgetten. Als deze afspraak blijft bestaan betekent de wijziging een aantasting van het budgetrecht van de raad. Weliswaar blijft de mogelijkheid van controle achteraf bestaan, maar de praktijk leert dat slechts weinig raadsleden daarvoor belangstelling hebben.

Leefbaar 3B is voorstander van efficiencyverbetering in de ambtelijke organisatie, maar vindt ook dat sturing door de raad eerder versterkt dan verzwakt moet worden en heeft dan ook aan het college gevraagd hoe het denkt over de praktische invulling van dat budgetrecht in het nieuwe plan.

Tenslotte vragen we ons af of het niet beter is de toekomstige indeling van de begroting aan de nieuwe raad over te laten.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*