Gemeenteraad Lansingerland stelt begroting 2015 vast

Eén zwaluw maakt nog geen zomer!

zwaluwFractievoorzitter Wouter Hoppenbrouwer stelde in zijn woordvoering vast dat iedereen in de gemeenteraad het er mee eens is dat het financieel op orde krijgen van het huishoudboekje topprioriteit 1 is. Immers, iedereen onderschrijft de noodzaak dat er

 1. Een sluitende meerjarenbegroting moet zijn;
 2. De schulden van de gemeente moeten afnemen (en daarmee de rentelasten);
 3. En dat het weerstandsvermogen moet worden verbeterd. Dat laatste blijft van belang omdat een belangrijke “pijler” waar financiële herstel op “rust”, de lagere rentelasten alsmede de realisatie van de grondverkopen zijn.

Wouter Hoppenbrouwer wees er op Lees meer

dat bij de minst of geringste tegenslag het financiële huishoudboekje in de rode cijfers terecht komt. De tegenslag ontstaat wanneer

 • er in een te laag tempo wordt gebouwd;
 • de grond tegen een lagere prijs wordt verkocht;
 • de rente omhoog schiet;
 • en als het budgettair neutraal realiseren van de 3D’s (de drie centralisaties zorg, jeugd en participatie van het Rijk naar de gemeente) niet haalbaar blijkt.

Te snel juichen dat er nu t/m 2018 positief sluitende jaarschijven zijn, en dat dat reden is om achteruit te gaan zitten, is een volstrekt onjuiste houding. Leefbaar 3B kiest voor een financieel beleid, dat geen jojo-effect kent en inwoners niet laat verrassen met onverwachte financiële lastenverhogingen.

Wouter Hoppenbrouwer stelde tevens vast dat de visie van de verschillende raadsfracties nauwelijks verschilt. Het merendeel van de niet-coalitiepartijen hikken aan tegen het bescheiden bedrag van 3 ton per jaar voor nieuw beleid. Zij moesten stilzwijgend erkennen dat zij, als zij in de coalitie hadden gezeten, ze zich ook hard zouden hebben gemaakt voor een budget voor nieuw beleid.

Behoud het goede!

Sinds het bestaan van Leefbaar 3B heeft deze partij zich hard gemaakt voor aantrekkelijke (bruisende) dorpskernen met de aanwezigheid van een bloeiend verenigingsleven. Naast de zorgelijke financiële positie van de gemeente en de onvoorspelbaarheid van de financiële uitwerking van de 3D’s maakt Leefbaar 3B zich zorgen over de afbreuk van de bestaande voorzieningen.

Leefbaar 3B evalueert haar standpunten. Indien uit die terugblik blijk dat de beslissing anders uitpakt dan je oorspronkelijk hebt bedoeld, kun je twee keuzes maken:

 1. Je borduurt voort op de fouten en steek je kop in het zand of
 2. Je erkent je fout en gaat op zoek naar herstelmogelijkheden of je geeft verenigingen langer de tijd om aan de nieuwe werkelijkheid te wennen.

Met deze twee keuzes op het netvlies heeft Leefbaar 3B gevraagd om een evaluatie die uiteindelijk het effect van de invoering van de subsidieverordening en tarievennota’s moet vaststellen. Wethouder van Tatenhove heeft deze evaluatie toegezegd.

Wouter Hoppenbrouwer herhaalde het door Leefbaar 3B al vaker ingenomen standpunt dat voorkomen beter is dan genezen. Anders geformuleerd: investeer vooral in de preventie ter voorkoming van mogelijke problemen. Genezen vraagt immers om meer tijd en meer geld. In de begrotingsraad maakte hij zich samen met WIJ Lansingerland hard om de bezuiniging op het preventief jeugdbeleid voor 2015 uit te stellen. Raadsbreed werd hiermee ingestemd. De komende periode zal samen met de raad inhoud gegeven worden over de invulling daarvan.

Leefbaar 3B op koers!

Wouter Hoppenbrouwer maakte ook de balans op of het verkiezingsprogramma van Leefbaar 3B voldoende uit de verf komt bij de beleidsinhoud van de begroting 2015. Leefbaar 3B is tevreden, omdat

 1. er flink wordt gestuurd op het financieel op orde krijgen van ons huishoudboekje;
 2. de wens om klanttevredenheid te meten via benchmarkonderzoeken wordt opgepakt;
 3. er initiatieven worden ontplooid, waarbij de inwoner wordt gevraagd om zijn of haar kennis, kracht, initiatief en energie in te zetten: “Niet praten over, maar praten mét de inwoners”
 4. de geluidsdossiers de aandacht krijgen die deze vereisen.

De fractievoorzitter van Leefbaar 3B is niet tevreden over:

 1. het in het openbaar gebied terugvallen naar het beheer en onderhoudsniveau C en de consequenties daarvan op gedrag op straat;
 2. de “black box” betreffende de ontwikkelingen rondom de drie decentralisaties;
 3. de mogelijke afbraak van de huidige voorzieningen zoals sport- en spelvoorzieningen, de bibliotheek, het verenigingsleven en de voorzieningen voor ouderen.
 4. het wegvallen van de vaste spreekuren van de wethouders. Wethouder Fortuyn beloofde beterschap en kondigde aan dat de wijkwethouders de wijk in gaan om inwoners te woord te staan om hun problemen aan te horen en op te lossen (voor zover dat in hun vermogen ligt uiteraard).

Leefbaar 3B blijft ook haar zorgen houden over de wendbaarheid van de organisatie. Leefbaar 3B krijgt té veel signalen dat integraal werken niet vanzelfsprekend is. Hier hebben inwoners last van. Niet integraal werken is niet efficiënt en kost geld.

Los lokale ergernissen op

Ter voorbereiding op de begrotingsraad riep Leefbaar 3B op voor goede bewegwijzering bij wegomleggingen goede controle op omleidingroutes. Gelet op de vele tweets, facebookberichten en de hoeveelheid aandacht van de media stelt Hoppenbrouwer vast dat er op dat terrein nog veel winst te behalen is. Hij riep het college op om de betreffende ambtenaren te verzoeken de routes zelf langs te rijden. De wethouder deelde het standpunt van Leefbaar 3B volmondig en zal voor actie zorg dragen.

Samen aan de slag in de raad van Lansingerland

Leefbaar 3B kijkt terug op een constructieve wijze van vergaderen en de wil om naar elkaars argumenten te willen luisteren. Ook de ommekeer dat er gedacht wordt in oplossingen in plaats van in het “wij-zij”-denken, is een prima basis om in de toekomst heikele onderwerpen samen op te lossen. De inwoners van Lansingerland verdienen een bestuur dat op zoek gaat naar kansen en mogelijkheden!

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*