Kerntakendiscussie

Het is toch wel bijzonder dat de niet-coalitiefracties in de raad van Lansingerland de coalitiefracties onbetrouwbaarheid verwijten ten aanzien van de kerntakendiscussie. De motie kerntaken, ingediend en ondertekend door de coalitiefracties en D66 in juni 2010, is aanleiding geweest tot de kerntakendiscussie. Het dictum van de motie spreekt niet van bezuinigingen maar over kerntaken van de gemeente. Dat is dan ook de reden dat Leefbaar 3B in de schriftelijke ronde van de kerntakendiscussie de bezuinigingen niet heeft betrokken. Het is ook in de begeleidende brief van 31 maart door ons aangegeven. Ons dan van onbetrouwbaarheid beschuldigen is onterecht, gezien de strekking van de motie. Tevens is de beschuldiging van het door ons creëren van een onwerkbare situatie in de raad van Lansingerland ongefundeerd.

Onderstaande brief die wij 27 maart aan de leden van het presidium (fractievoorzitters) hebben gestuurd geeft duidelijkheid hoe Leefbaar 3B en de beide andere coalitiefracties in de kerntakendiscussie staan.

Beste leden van het presidium,

In vergadering van het presidium hebben wij aangegeven uiterlijk zaterdag 26 maart 2011 aan te geven of wij al vóór de behandeling van de kerntaken de bezuinigingskolommen van de kruisjeslijst zullen invullen. Hierover bent u gisteren geïnformeerd.

Wij hebben in januari 2011, net als u, binnen onze fracties gediscussieerd over de kerntaken en daarin een keuze gemaakt. Dit ter voorbereiding op de raadsbrede bespreking daarvan in de commissie AB van april 2011. We zien de kerntakendiscussie los van de bezuinigingen en hebben onze prioritering in de bezuinigingskolom daarom nog niet aan het college aangeleverd.

Tijdens de discussie in het presidium is ons duidelijk geworden dat er niet alleen op langere termijn wordt gedacht, maar meer naar de actualiteit van de dag wordt gekeken. Met het vaststellen van de kerntaken bepalen we hoe we het bestuur en de organisatie op de langere termijn willen inrichten. Operationalisering naar een concrete begroting (bezuinigingen) is ons inziens wat anders. Dan zijn we bezig met de korte termijn – het rond krijgen van een (meerjaren)begroting. Het is primair de taak van het college om een sluitend begrotingsvoorstel bij de raad neer te leggen en daarin de conclusies uit de kerntakendiscussie te verdisconteren.

Het dictum van de motie kerntaken, ingediend in de raad van 24 juni 2010 door de ChristenUnie en mede ondertekend door VVD, D66 en Leefbaar 3B, is:

–       Inzichtelijk te maken welke taken niet tot de kerntaken van de gemeente behoren en mogelijk door anderen tegen dezelfde of lagere kosten kunnen worden uitgevoerd;

–       Aan te geven welke taken blijvend tot de kerntaken van de gemeente behoren en wat de bijbehorende omvang in fte’s nodig is om deze kerntaken uit te voeren;

–       De raad over de hierboven genoemde punten zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk in de vergadering van de commissie AB van december 2010, te informeren.

In het dictum wordt niet gevraagd om bezuinigingen aan te geven, maar om kerntaken aan te geven.

Samenvattend, bij het vaststellen van kerntaken hebben we het over de langere termijn. Bij bezuinigingen gaat het om de (meerjaren)begroting, de korte en middellange termijn. Daarom hebben wij, mede op basis van het dictum van de motie, nu nog geen koppeling willen leggen tussen kerntaken en bezuinigingen. Die koppeling voorzien wij bij de behandeling van de Kadernota. Op aandringen van de niet-coalitie fracties zullen wij de kruisjeslijst voor de bezuinigingen alsnog aanleveren voordat het debat over de kerntaken plaatsvindt.

In de commissie AB van 7 april zullen wij met u debatteren over de kerntaken. Niet over de bezuinigingen. Bezuinigingen zullen door ons besproken worden op het daarvoor geëigende moment; bij de behandeling van de kadernota in juni.

Met vriendelijke groet,

VVD, Leon van Noort

ChristenUnie, André Nieuwlaat

Leefbaar 3B, Jan Pieter Blonk

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*