Kadernota – Voorbereiding gemeentebegroting 2018 gestart

Bij aanvang van de behandeling van de laatste kadernota voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018 stond woordvoerder Wouter Hoppenbrouwer stil bij de uitgangspunten van financieel beleid.

 1. Niet meer uitgeven, dan je ontvangt;
 2. Goede afweging van nut en noodzaak, alvorens forse investeringen te doen;
 3. Het verminderen van de schuld;
 4. Beheersen van de risico’s;
 5. Het hebben van een sluitende meerjarenbegroting.

Als Leefbaar 3B nu naar het financiële stand van het gewas kijkt, is er sprake van tevredenheid, ofschoon de schuldenlast lager had mogen zijn. Wat Leefbaar 3B betreft moet het toekomstig beleid aansturen op een maximale schuldenlast van zo’n € 100 miljoen. De schuld is op dit moment met € 273 miljoen te hoog. lees meer

Leefbaar 3B fractievoorzitter Wouter Hoppenbrouwer stond ook kort stil bij de beleidsinhoudelijke accenten. Hierbij noemde hij:

 • voldoende sociale woningbouw;
 • behoud van voorzieningen zoals de het SPIL Bleiswijk (gemeenteloket);
 • voorkomen van verloedering van de buitenruimte;
 • in stand houden van een betaalbaar verenigingsleven;
 • behoud van de bibliotheek in alle drie de dorpen;
 • zorgen dat de gemeentelijke dienstverlening goed is;
 • last but not least “Schoon, heel en veilig” moet centraal blijven staan.

Naast instemming met de kadernota 2018 bracht Leefbaar 3B een tweetal eigen amendementen en drie moties in.

Veiligheid op straat krijgt van de raad niet de aandacht die het verdient
Leefbaar 3B is trekker en dus groot voorstander van het versterken van het integraal veiligheidsbeleid. Initiatieven om te komen tot onder andere het uitbreiden van handhavingscapaciteit, jongerenwerk en het bewerkstelligen van een effectievere organisatie door samenwerking van alle partijen in de veiligheidsketen, waaronder politie en buurttoezicht, staat centraal. Begin dit jaar werd duidelijke dat een meerderheid van de raad de hoeveelheid geld, uitgetrokken voor jeugdwerkers op straat, onvoldoende vond. In het raadsvoorstel van 8 februari 2017 is € 130.000 bestemd voor het aantrekken extra Boa capaciteit en € 20.000 voor extra capaciteit voor jeugdwerkers op straat. Met een amendement (wijzigingsvoorstel) wilde Leefbaar 3B de mening van een meerderheid van de raad volgen en € 40.000 extra beschikbaar stellen voor jeugdwerkers op straat, maar weer was een meerderheid van de raad tegen. De verbazing was dan ook groot dat met 14 stemmen voor en 16 stemmen het amendement geen meerderheid kreeg doordat het CDA, VVD en D66 tegen stemden. Dus voorlopig geen extra handhavers en jeugdwerkers op straat om overlast in de woonwijken aan te pakken.

Meer woningen bouwen met een huur tussen € 710 en € 850 per maand
Leefbaar 3B zet zich al lange tijd in voor de bouw van voldoende sociale woningbouw en woningen voor de Lansingerlandse jongeren. Daarnaast is Leefbaar 3B een aanvullende weg ingeslagen door versneld over te gaan op het bouwen in de vrije huursector met een huur tussen de € 710 en € 850 euro per maand. De doelgroep, waarvan het gezinsinkomen te hoog is voor een sociale huurwoning en te laag is om een hypotheek bij de bank, dreigt tussen de wal en het schip te vallen. Unaniem werd door de gemeenteraad de oproep van Leefbaar 3B aan het college van B&W gesteund om alles in het werk te stellen om in Lansingerland versneld woningen met een huur tussen € 710 en € 850 te bouwen.

Nachtmetro – Langer uitgaan in Rotterdam voor jong en oud gloort aan de horizon
In de kadernota van de gemeente Rotterdam is een pilot van een jaar (2018) opgenomen om de Metro vrijdag- en zaterdagnacht een uur langer te laten rijden. Een onderdeel van het voorstel is om de omliggende gemeenten te vragen een financieel steentje bij te dragen, omdat ook inwoners van omliggende gemeenten (zoals Lansingerland) er profijt van hebben dat de metro in het weekend langer rijdt. De laatste metro vertrekt dan om 01:30 uur van R’dam CS in plaats van 00:30 uur. De raad van Rotterdam heeft de bespreking van de pilot nachtmetro doorgeschoven naar oktober, maar gezien reacties van verschillende partijen in de raad van Rotterdam, zal die pilot er wel komen. Vooruitlopend hierop heeft de raad van Lansingerland, op initiatief van Leefbaar 3B, zich bereid verklaard om een handreiking te doen als Rotterdam een verzoek aan Lansingerland doet om een financiële bijdrage te leveren aan de pilot nachtmetro. Het voorstel van Leefbaar 3B om ook financieel deel te nemen aan de pilot nachtmetro is met 19 stemmen voor en 11 tegen aangenomen. De fracties van CDA en VVD hebben tegen de deelname van Lansingerland aan de pilot nachtmetro gestemd. Als de pilot geslaagd is, zal alles in het werk worden gesteld om de bekostiging van de weekend nachtmetro met ingang van 1 januari 2019 neer te leggen bij de Vervoersautoriteit van de Metropoolregio.

LED verlichting ook in gemeentelijk sportzalen
Vorige week heeft de raad ingestemd om de verlichting rondom de buitensportvelden te vervangen door LED verlichting. Naast positieve milieu effecten leidt dit tot aanzienlijk minder verbruik van elektriciteit en dus kosten voor de verenigingen.

Leefbaar 3B riep op om de vervanging van de verlichting ook in de gemeentelijke sportzalen uit te rollen. Tijdens het debat bleek dat er wellicht al LED verlichting in sommige sportzalen is geïnstalleerd. Maar daar wordt de raad binnenkort door het college nader over geïnformeerd. Leefbaar 3B benadrukte wel dat de aanwezigheid van LED verlichting logischerwijs positieve consequenties moet hebben voor de zaalhuurtarieven die de sportverenigingen aan de gemeente moeten betalen. Dus lagere zaalhuur. Het voorstel van Leefbaar 3B om in de gemeentelijke sportzalen ook LED verlichting aan te leggen en het financieel voordeel, door aanzienlijk minder elektriciteitsverbruik, ten goede te laten komen aan de sportverenigingen is met 25 stemmen voor en 5 stemmen van de VVD tegen aangenomen.

Meer geld voor de Rekenkamer Lansingerland
De gemeenteraad hecht erg veel waarde aan de uitvoering van haar controlerende taak. Dat houdt in dat de raad moet controleren of het college van Burgemeester en Wethouders doet wat is afgesproken. Om kracht bij de uitvoering van deze controlerende rol van de raad te zetten, heeft de gemeenteraad in het verleden besloten een onafhankelijke organisatie aan te stellen, te weten de Rekenkamer Lansingerland. In de loop van tijd is het budget verminderd, hetgeen ten koste ging van de hoeveelheid onderzoeken en de diepgang ervan. Unaniem werd in de raad het wijzigingsvoorstel van Leefbaar 3B aangenomen om de controlerende taak een impuls te geven. Het budget voor de rekenkamer wordt nu € 1,50 per inwoner per jaar.

Huize St Petrus mag niet sluiten
Eind mei stelde Leefbaar 3B als eerste partij vragen aan de college over de geruchten inzake de mogelijke sluiting van verpleeghuis Huize Sint Petrus. Het CDA sloot zich aan bij onze zorgen door een motie in te dienen met als titel: “Alles op alles voor Huize Sint Petrus”. Hierin riep werd opgeroepen om iedere denkbare vorm van invloed uit te oefenen om Huize Sint Petrus in Berkel open te houden. Het was voor Leefbaar 3B een motie uit het hart gegrepen. Gelukkig dacht de gehele raad er hetzelfde over.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*