Kaderbrief zonder tegenstemmen door raad vastgesteld

De kaderbrief is door de raad unaniem aangenomen. In de kaderbrief kan de raad aangeven welke kaders, welke onderdelen het college in de begroting voor 2019 moet opnemen. De begroting wordt deze zomer opgesteld en 28 september naar de raad gestuurd.

Met deze kaderbrief is iets bijzonders aan de hand. Er staat nauwelijks nieuw beleid in. Geen nieuwe kaders en geen nieuwe plannen. Dat komt omdat de onderhandelingen van Leefbaar 3B, VVD, CDA en ChristenUnie over de nieuwe coalitie pas half juni zijn afgerond. Op 15 juni bij het aantreden van het nieuwe college is het coalitieakkoord in de raad besproken. Volgend jaar juni zal het college ongetwijfeld met een kaderbrief komen waarin wel nieuw beleid en nieuwe kaders zijn opgenomen. lees meer

Het nieuwe beleid dat in het coalitieakkoord staat wordt meegenomen bij het opstellen van de begroting. Dat nieuwe beleid nu meenemen in de kaderbrief was, gezien de korte tijd, praktisch onhaalbaar. Ook wordt tegelijkertijd met de begroting het collegeprogramma gepresenteerd. In het collegeprogramma wordt het coalitieakkoord vertaald in een werkprogramma voor de komende vier jaar.

Het college zal in de begroting plannen, verwoord in het coalitieakkoord, opnemen in de begroting 2019 en de meerjarenbegroting voor 2020-2022. Bij de behandeling van de begroting in het najaar kunnen de raadsfracties zelf nieuwe plannen en kaders inbrengen, die zij missen in de door het college voorgestelde begroting.

De fracties van PvdA, WIJ en GroenLinks wilden graag dat de raad nu al kaders en nieuwe plannen vastlegt zonder het totaal van het coalitieakkoord daar bij te betrekken. Het betrof de OZB, duurzaamheid, de sociale energietransitie (hoe moeten de inwoners met een minimum inkomen de overgang naar andere energiebronnen betalen?), de hoeveelheid woningen die gebouwd moeten worden en het integraal huisvestingsplan voor de basisscholen. Dit alles nu betrekken bij de kaderbrief was voor de meerderheid van de raad geen begaanbare weg. Een totaal overzicht van wat wel en niet kan, met name ook financieel, kan nu alleen gemaakt worden bij het vaststellen van de begroting in het najaar en dat gaat ook gebeuren.

Twijfel dat de coalitiefracties niet constructief met de oppositiefracties zouden willen samenwerken was een begrijpelijke reactie, maar wel naast de werkelijkheid. Leefbaar 3B fractievoorzitter Don van Doorn heeft aangegeven dat het de intentie is om met de hele raad in te blijven zetten voor het belang van Lansingerland met mooie woonwijken, goede voorzieningen, een rijk verenigingsleven, fijne recreatiegebieden, innovatieve glastuinbouw en uitstekende bedrijventerreinen.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*