Kadernota 2014

kadernota_2014Tijdens de gezamenlijke commissievergadering is uitgebreid stil gestaan bij de Kadernota 2014. Deze nota geeft het college kaders en richtlijnen mee voor opstelling van de gemeentebegroting 2015. Woordvoerder en Leefbaar 3B fractievoorzitter Wouter Hoppenbrouwer riep de ambtelijk top op serieus werk te maken om er voor te zorgen dat de raad betrouwbare financiële informatie krijgt. Een actuele inkijk van de financiële situatie van de gemeente vergeleek Hoppenbrouwer met een barometer, namelijk “elke keer weer anders”. Neem bijvoorbeeld de OZB berekening. Mede op basis van de destijds aangereikte informatie is de financiële paragraaf van het coalitieakkoord geschreven en vastgesteld. Nu blijken deze cijfers –door het ambtelijke apparaat aangeleverde cijfers– niet te kloppen. Met verwijzing naar het coalitie akkoord wees Hoppenbrouwer erop dat het motto “Samen aan de slag” een oproep is aan zowel raad, college en ambtenaren. Hoppenbrouwer sprak het vertrouwen uit dat ambtenaren en college de handschoen oppakken en met consistente en transparante financiële informatieoverzichten komen, zodat er een goede basis is voor het sturen en uitvoeren van een solide financieel beleid.

Wouter Hoppenbrouwer gaf tevens aan zich bewust te zijn dat er ook invloeden van buiten zijn, die meewerken aan het barometersyndroom. In dit geval is dat de meicirculaire. Deze introduceert een aangepaste route om aanspraak te kunnen maken op een artikel 12 status. De huidige beschikbare financiële info leidt tot de definitieve conclusie dat dit geen gangbare weg is.

Met het eigen verkiezingsprogramma in de hand en kijkend naar de beslissingen uit de vorige raadsperiode zijn er volgens Leefbaar 3B een aantal onderwerpen, die vragen om een heroverweging.

Heroverweging 1

Sinds het bestaan van Leefbaar 3B heeft de fractie zich hard gemaakt voor aantrekkelijke dorpskernen met de aanwezigheid van een bloeiend verenigingsleven. In aanvulling hierop zet Leefbaar 3B zich in voor het behoud van het voorzieningenniveau. In toenemende mate bereikt Leefbaar 3B signalen, dat de verenigingen nauwelijks het hoofd boven water kunnen houden. Is dat slecht verenigingsmanagement? Of weerstand tegen de noodzakelijke bezuinigingen? Of is met de ingeslagen weg om vooral de kwetsbaren te ondersteunen, de plank misgeslagen. Om dit te kunnen beoordelen verzocht Wouter Hoppenbrouwer het college om voor de behandeling van de begroting te komen met een realistisch beeld over de toekomstbestendigheid van de verenigingen.

Heroverweging 2

Leefbaar 3B is er nog steeds van overtuigd dat voorkomen beter is dan genezen. Met andere woorden investeer vooral in de preventie ter voorkoming van mogelijk aanstaande problemen. Genezen vraagt meer tijd en geld. In aansluiting hierop heeft Leefbaar om een versnelde evaluatie van de combinatiefunctionarissen en sportstimulering voor kwetsbaren gevraagd.

Subsidioloog

Leefbaar 3B is erg blij met de toezegging van wethouder Abee om serieus werk te maken van het aantrekken van een subsidioloog. Vanaf 2009 probeert Leefbaar 3B raadslid Marjolein Gielis hier voor de handen op elkaar te krijgen. Inmiddels ving zij 2 raadsperioden bot. Nu lijkt driemaal scheepsrecht te zijn.

VVD: koploper OZB verhoging

De grootste verrassing van de avond was toch wel het standpunt van de VVD. Vier jaar lang wilde zij geen OZB verhoging. Nu is het zo, dat zij de politieke partij zijn die de grootste verhoging van de OZB (130%) voorstelt. Daarnaast verweten zij het nieuwe college niets te doen aan de torenhoge onderwijs uitgaven. Leefbaar 3B was zeer verrast door deze uitspraak. Immers, onder de verantwoordelijkheid van twee VVD wethouders onderwijs zijn de kosten sky high gestegen. Op dit moment is verlaging van de onderwijsuitgaven zeer complex in verband met de hoge kapitaalslasten en de slecht afgesloten contracten met de schoolbesturen.

Het laatste woord over de Kadernota 2014 is nog niet gezegd. In totaal zijn er acht aanvullende bezuinigingsvoorstellen voorgelegd. Vooral het afschaffen van de openingstijden van het gemeentehuis op zaterdag en het beëindigen van de avondopenstelling van het gemeenteloket in Bleiswijk is wat Leefbaar 3B betreft geen gelopen race.

Het Leefbaar 3B voorstel om het vaste bedrag van de fractiegelden ad € 1.000,- te schrappen, kende een gemengde reactie. Alleen PvdA was erg enthousiast. De andere fracties wilden zich hierover nog in hun fractievergadering beraden. Wordt vervolgd.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*