Begrotingsbehandeling in teken van samenwerking

Veel amendementen en moties tijdens de raadsbijeenkomst die in het teken stonden van de begroting voor 2014. Zwaar weer, zuinig zijn en dus beperking in uitgaven en minimaal nieuw beleid kwamen in de bijdragen van min of meer alle en in ieder geval die van de grote fracties voor. De start van dit voornemen kwam tot uiting in de afhandeling van alle voorstellen. Veel werd verworpen, andere haalden een meerderheid door samenwerking van verschillende fractie, dwars door coalitie- en niet-coalitiepartijen heen en dat is tijdens de vorige raadsperiode toen voorstellen van Leefbaar3B het alleen daarom al door de coalitiepartijen werden afgewezen, een hele vooruitgang.

De fractie van Leefbaar 3B had succes met een motie die inzicht moet geven in de opbouw van de huren van gemeentelijke sport- en maatschappelijke accommodaties, waarbij de huur maximaal marktconform is en een amendement om de jaarlijkse omvang van de afschrijvingskosten niet verder te laten stijgen, door in te grijpen in de in de investeringen. Het CDA werd gewaardeerd met het aandragen het uitstekende historisch overzicht (1989 – heden) betreffende de bouwopdrachten van Rijk, Provincie en Stadsregio. De VVD kreeg de handen op elkaar met de raadsopdracht aan het college om te komen met een herstelplan. De PvdA kon blij zijn met een voorstel om de extra rijksuitkering ten behoeve van de armoedebestrijding in 2014 in ieder geval voor dat doel te besteden en de motie van Groen Links waarin het college wordt opgedragen om voortaan bij elk raadsvoorstel de aspecten met betrekking tot het milieu te betrekken. Jan Pieter Blonk en Henk Meester namen als respectievelijk fractievoorzitter en financieel deskundige het leeuwendeel van de bijdrage van Leefbaar 3B voor hun rekening.                      Kees Heugens

Tekst uitgesproken in 1e termijn door Henk Meester en Jan Pieter Blonk

De begrotingsscan windt er geen doekjes om, zowel de gemeenteraad als het college hebben een beleid gevoerd dat wel tot financiële problemen moest leiden. De mythe dat alleen de slechte woningmarkt de financiële problemen veroorzaakt wordt doorgeprikt.

Het gevoerde beleid heeft de toestand verergerd, doordat jaar op jaar meer werd uitgegeven dan er binnenkwam en de onbetaalde rekeningen doorgeschoven werden naar latere jaren en latere generaties. Huidige College en raad, maar ook eerdere colleges en raden zijn verantwoordelijk voor de beslissingen die tot de huidige toestand hebben geleid.

Ik wil in dat verband nog even terugkomen op de vraag van de vorige week van de heer Neeleman over de rol van de accountant. In aanvulling op wat ik toen gezegd heb: de accountant controleert alleen of de wetten en regels nageleefd zijn en of rechtmatig geld is uitgegeven. De accountant controleert niet of het college wel altijd verstandige voorstellen doet en of de raad wel altijd verstandige besluiten neemt.

De jaarlijkse behandeling van de begroting is een passend moment om een begin te maken met de noodzakelijke rigoureuze ombuiging van het beleid. Wij vinden als eerste dat de aanbevelingen van de opstellers van de scan integraal overgenomen moeten worden. We zien later wel of er nog genuanceerd moet worden, maar het is nu niet het moment daarvoor. We dienen het volgende amendement op het voorgestelde besluit in. Aan het besluit tot vaststelling van de begroting toe te voegen:

 • De aanbevelingen genoemd in de Begrotingsscan van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Provincie Zuid-Holland over te nemen.

Een van de methoden om “rekeningen naar de toekomst door te schuiven” is het doen van investeringsuitgaven die groter zijn dan wat er door afschrijvingen vrijvalt. De toename van de toekomstige afschrijvingskosten die uit die extra investeringen voortvloeien dwingen tot bezuinigingen op andere belangrijke uitgaven en dat klemt des te meer omdat het gemeentehuis en het zwembad annuïtair worden afgeschreven, waardoor de afschrijvingskosten vanzelf al omhoog gaan. We hebben een jaar geleden geprobeerd om dit probleem aan te pakken door het 200.000 euro-amendement dat een rem moest zetten op de investeringsuitgaven. Uit de geprognosticeerde balans blijkt nu dat het amendement onvoldoende gewerkt heeft.

Daarom dienen we een tweede amendement in, dat verder gaat dan dat van vorig jaar en dat luidt: Aan de besluiten toe te voegen:

 • De totale jaarlijkse omvang van afschrijvingskosten mag niet groter worden.
 • Hiervoor een investeringsstop voor het jaar 2014 instellen. Een uitzondering is door middel van een raadsbesluit mogelijk.

Leefbaar 3B is een partij die staat voor haar verantwoordelijkheid, we zullen daarom voor de begroting stemmen, erop vertrouwend dat de door ons noodzakelijk geachte verandering van het financiële beleid daadwerkelijk zal plaatsvinden. Dat verantwoordelijkheidsgevoel heeft ons vorige week voor het besluit van de actualisatie grondexploitaties doen stemmen omdat we niet wilden veroorzaken dat de vertrouwelijkheid van de bijlage grondexploitaties zou worden opgeheven en de starterswoningen niet door zouden gaan. Wij waren het niet eens met de grondexploitatie Westpolder. Gezien de uitslag van de stemming is de actualisatie van de grex Westpolder/Bolwerk met 16 tegen 15 stemmen verworpen.

Onze vraag aan het college is:

 • Hebt u zich dat gerealiseerd en hoe wilt u daarmee omgaan?

Voorzitter, Ik verzoek u om voor het tweede deel van onze debatbijdrage nu het woord te geven aan onze fractievoorzitter.

Voorzitter, namens de fractie van Leefbaar 3B wil graag een motie indienen, betreffende: Huren gemeentelijke sport- en maatschappelijk accommodaties

De wijze waarop de huren van gemeentelijke maatschappelijke accommodaties (zoals sport, welzijn en bibliotheek) zijn opgebouwd, moet voor de huurder duidelijk zijn. Op dit moment is dat niet altijd het geval. Natuurlijk heeft elke accommodatie z’n eigen bijzonderheden, die van invloed kunnen zijn op de samenstelling van het huurbedrag. Maar als de tariefopbouw bekend is, kan ook gefundeerd over de hoogte van de huur worden gesproken door huurder en verhuurder (de gemeente). Op dit moment worden de huren bepaald door de kosten. Niet duidelijk is welke onderdelen tot de kosten behoren en hoe hoog ze zijn. Indien de huren meer dan marktconform zijn, loopt het bestaansrecht van maatschappelijke organisaties gevaar of dreigt leegstand van de accommodatie. De huren van een aantal maatschappelijke organisaties, o.a. bibliotheek Bleiswijk en de Oudheidkamer, zijn hoger dan marktprijs. Dictum motie:

Spreekt de gemeenteraad uit dat

 • Bij het bepalen van de hoogte van de huur van gemeentelijke sportaccommodaties de opbouw van het huurbedrag helder moet zijn voor de huurder;
 • De huur van gemeentelijke maatschappelijke accommodaties maximaal marktconform kan zijn, waarbij o.a. een taxatierapport de basis is voor het bepalen van de hoogte van de marktconforme huur

en verzoek het college

 • Uiterlijk 1 juli 2014 aan de raad duidelijk te maken wat de opbouw is van de huurtarieven voor gemeentelijke sport- en maatschappelijke accommodaties

Voorzitter tot slot,

De gevolgen van deze en volgende begrotingen, los van welk college er dan ook zit, doen pijn bij de inwoners en bedrijven van Lansingerland. De lasten voor de inwoners en bedrijven zullen stijgen. Nieuw beleid is uitgesloten, of slechts mogelijk als ander beleid gestaakt wordt. Bestaand beleid moet worden versoberd of gestopt worden en afkalving van maatschappelijke voorzieningen ligt op de loer.

We kunnen, teruggaand tot begin jaren 90 van de vorige eeuw, heel gemakkelijk wijzen naar schuldigen, dat is niet zo moeilijk. Dat doen is niet erg, maar dat bij herhaling blijven doen, en vergeten naar jezelf te kijken en naar de toekomst te kijken en daardoor geen maatregelen nemen die voor de  toekomst van groot belang zijn, is niet goed. Welke partijen ook volgend jaar in de raad vertegenwoordigd zijn en welke partijen ook het college vormen, er wacht hen een moeilijke opgave om de pijn bij de inwoners te beperken.

1 Comment

 1. Geen woorden maar aanzet tot daden
  Uitstekende presentatie door Leefbaar 3B prominenten.
  Hopelijk wordt dit beloond tijdens de a.s. verkiezingen
  JM

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*