Voorjaarsnota en grondexploitaties

In de commissievergadering van afgelopen week waren zowel de actualisatie van de grondexploitaties als de voorjaarsnota aan de orde .

Grondexploitatie_Lansingerland_Leefbaar3bVoorjaarsnota

De Voorjaarsnota bevat:

 • Aanpassingen van de in november 2015 vastgestelde begroting 2016, die bij het voortschrijden van de tijd zich nu eenmaal voordoen;
 • Ook moesten er diverse fouten in de begroting rechtgezet worden. Naar de mening van Leefbaar 3B te veel;
 • Tenslotte werden de per 14 april van kracht geworden nieuwe voorschriften in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) doorgevoerd. De wijzigingen van het BBV zorgen er voor dat begroting en jaarrekening een juister beeld geven van de gemeentelijke financiën dan in het verleden.

Door het vernieuwde BBV hebben gemeentes nu minder ruimte voor boekhoudkundige eigen keuzes. Leefbaar 3B staat positief tegenover de keuzes die in het BBV gemaakt zijn. Zij passen in de lijn die Leefbaar 3B steeds heeft voorgestaan. lees meerDe belangrijkste veranderingen zijn:

 • De kosten van de overhead moeten in het vervolg apart zichtbaar worden gemaakt;
 • De werkelijke rente moet worden doorbelast aan projecten en niet een rekenrente die afwijkt van de werkelijk betaalde rente.

In de oude situatie was er een verschil tussen betaalde en toegerekende rente, waardoor in feite de lopende inkomsten werden aangevuld met geleend geld en daardoor meer werd uitgegeven dan er binnenkwam. Daarnaast heeft Leefbaar 3B al eerder bepleit om het inflatiepercentage te gebruiken als disconteringsvoet voor de berekening van de netto contante waarde van de grondexploitaties en niet de hogere rekenrente. Het BBV heeft voor dezelfde lijn gekozen door als disconteringsvoet de inflatiedoelstelling van de Europese Centrale Bank voor te schrijven. Een en ander heeft gevolgen voor de jaarrekening. Wat nog wel vervelend is, is dat het in het verleden te veel geleende gewoon als schuld blijft bestaan, zonder dat in regelmatige aflossing is voorzien. Jammer is ook dat het college opnieuw een kaartenhuis wil bouwen door een deel van de overhead te dekken door middel van een extra afschrijving. De ooit voor deze investering aangegane schuld blijft ook gewoon bestaan.

Grondexploitaties

De grondexploitaties zien er beter uit. Het college heeft een aantal maatregelen genomen om kosten te reduceren. Bovendien trekt de woningmarkt weer aan, wat een meer positieve verwachting voor toekomstige inkomsten wettigt, doordat er dan weer meer grond wordt verkocht.

1 Comment

 1. Costcutting in Veiligheid , Handhaving, Boa’s en Buurtoezicht betekent Verkrotting in plaats van Leefbaarheid.
  Want wat heeft het uitbestede onderhoud van plantsoenen voor zin als de parkeerplaatsen in de woonwijk worden belast en deerlijk ontsierd door de anonieme stalling van bonkige- en roestige sloopwrakken ?

  En waarvoor hebben we ten Gemeentehuize een goed bezoldigde Hoofd Handhaving als iedereen naar eigen believen de uitworp van verbruikte lucht bij de nabuurwoning naar binnen mag blazen ?
  Want het toch is niet te tolereren als de verschaalde wiet-rookkwalm via bouwtechnisch foute ventilator-construkties bij de naburen linea recta naar binnen wordt geblazen in plaats van de normale stankafvoer via het hoogste punt.
  Daar gaat het gezag van onze Gemeentelijke Overheid te voet !

  Want ik weet wel zeker dat zo’n hinder in de woonstede van de burgemeester en van het Hoofd Handhaving en Bouwtoezicht zelve zelf nimmer zal gebeuren !

  Kortom …geen geld naar prestigieuze Duurzamheids-symbolieken . En geen geld om de oplossing van alle Wereldproblemen ‘ambitieus’ in onze Gemeente neer te leggen en aldus ‘vadertje’ Mark Rutte of de Curie van het EU-Vaticaan te behagen.

  De verloedering dient gekeerd te worden door meer Veiligheid, Handhaving , Buurttoezicht en daadwerkelijk Bouwtechnisch toezicht bij verbouw van bestaande woningen.

  Kortom de verkrotting/ het ’tolerant’ afglijden naar wanorde (‘ Entropie-stijging’) keren met de Arbeid en Inspanning van actieve Handhaving.
  Of ..zoals de beta’s en technici onder ons wel weten met :
  W > T0* ΔS.

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*