Uitvoering verkiezingsprogramma Leefbaar 3B ligt op koers

leefbaar3b_opkoersAfgelopen dinsdag, de raadscommissie Algemeen bestuur vergaderde over de begroting 2017, waren er nog wij 512 dagen te gaan voor de verkiezing van de gemeenteraad op 21 maart 2018. Een goed moment om ook de voortgang van de uitvoering van het verkiezingsprogramma van Leefbaar 3B te toetsen. Overall gezien liggen wij op koers gaf Leefbaar 3B fractievoorzitter Wouter Hoppenbrouwer aan.

 • Er is financieel herstel en er kan voorzichtig gedacht gaan worden aan lastenverlaging voor de inwoners;
 • Inwoners worden actief en serieuzer betrokken bij beleid en uitvoering;
 • Kwaliteit van wonen, leven en werken scoort in een onafhankelijk onderzoek een 7.7;
 • Geluidsdossiers (vliegveld, A13/A16 en HSL) zijn, binnen de mogelijkheden, in het belang van Lansingerland voortvarend opgepakt;
 • Leefbaar 3B heeft veiligheid verder op de kaart gezet;
 • Oudere en gehandicapte inwoners, kinderen die jeugdzorg nodig hebben en inwoners zonder een baan krijgen de zorg die ze nodig hebben.

Het is zaak om deze koers vast te houden en verder door te ontwikkelen. Immers, de samenleving blijft veranderen en vraagt om een constant meebewegen. Tijdens de commissie vergadering bracht Wouter Hoppenbrouwer de volgende onderwerpen aan de orde. lees meer

De bibliotheek blijft in elke dorpskern aanwezig.

Leefbaar 3B heeft zich de afgelopen weken intensief ingezet om duidelijkheid te krijgen over de bibliotheek in Bleiswijk. Bij eerdere beantwoording van vragen over de bibliotheek bleef de mist van onduidelijkheid hangen. Wethouder Van Tatenhove was nu wel duidelijk. Zij gaf aan dat elke kern een bibliotheek behoudt, maar dat het voorzieningenniveau per dorpskern verschillend kan zijn. Onduidelijk blijft de agenda van het college rondom de locatie van de bibliotheek in Bleiswijk. Ondanks schriftelijke ontkenning dat het college een locatie voorkeur (De Snip of ’t Web) heeft, is de geruchtenstroom in de Bleiswijkse samenleving iets anders. Wouter Hoppenbrouwer heeft gepleit voor een onafhankelijke externe financieel adviseur, die de businesscase opstelt van zowel de gebouwen de Snip als ‘t Web. Naast een financieel inzicht wenst Leefbaar 3B een realistisch beeld te krijgen van de multifunctionaliteitsmogelijkheden van de beide gebouwen.

Weg naar lastenverlaging voor inwoners kan geleidelijk worden ingezet

Mede geholpen door externe factoren (rente ontwikkeling en economisch herstel) is er

 • een sluitende meerjarenbegroting,
 • lijkt de weg naar een schuldenlaststabiliteit te zijn gevonden en
 • kan een geleidelijke weg naar lastenverlaging van alle inwoners worden ingezet.

Deze koers sluit aan bij het verkiezingsprogramma. Leefbaar 3B heeft gepleit voor een verdere noodzakelijke aflossing van de schulden. Dat kan door veel grond te verkopen. Als alle grond voor woningbouw en bedrijven is verkocht, is de schuld gehalveerd.

Stop de verloedering van de buitenruimte

Leefbaar 3B stond gelukkig niet alleen in haar uitdrukkelijke wens om de bezuiniging op de buitenruimte te herzien. Leefbaar 3B heeft het college opgeroepen om in de taakvelden maaien, vegen, onkruidbestrijding en zwerfafval de bezuinigingen terug te draaien. De beeldkwaliteit is het visitekaartje van de gemeente Lansingerland en dat mag geen verfrommeld visitekaartje worden. Wethouder Simon Fortuyn is bereid om dat nader uit te zoeken en wil daar bij de voorjaarsnota (mei 2017) op terugkomen. Leefbaar 3B heeft gepleit voor duidelijkheid in december 2016.

Dienstverleningsniveau “Kannietwaarzijn” bereikt

Leefbaar 3B krijgt nog te vaak berichten over het feit dat vanuit het gemeentehuis niet wordt teruggebeld, afspraken niet worden nagekomen, e-mails niet worden beantwoord en dat een aantal afdelingen binnen het gemeentehuis nog niet de grondhouding “ja mits, nee tenzij” hebben omarmd. Leefbaar 3B wil een ambtelijk apparaat dat in oplossingen denkt en niet in problemen. Leefbaar 3B kan dan ook niet wachten op het organisatie advies, omdat hopelijk dan de ogen echt worden geopend. Om de goeden niet onder de kwaden te laten lijden sluit Leefbaar 3B de afdelingen Beheer Buitenruimte en Burgerzaken uit van deze kritiek.

Kruip in de huid van de jeugd

Een gezonde en krachtige samenleving vraagt ook om het kruipen in de huid van onze toekomst, de jeugd. Het is niet altijd te doorgronden wat het puberbrein doet en wil. Nadruk van beleid ligt op vooral de kwetsbare jongeren. Leefbaar 3B wil naast deze groep ook energie stoppen in de 85-90% niet kwetsbare jongeren, waar het goed mee gaat. Leefbaar 3B heeft de wethouder Jeugdzaken uitgenodigd om met een eigentijds communicatieplan te komen om de interesses van deze groep te peilen. Bij de totstandkoming zal jeugdparticipatie van de niet kwetsbare jongerengroep centraal moeten staan . De uitnodiging werd nog niet warm ontvangen. Wordt vervolgd.

 Senioren tellen ook mee

Door de stijging van het aandeel ouderen in Lansingerland stijgt de vraag naar informatie, advies en begeleiding. Daarnaast is de landelijk trend dat inwoners op hoge leeftijd langer thuis blijven wonen. Verder is er sprake van de zogenaamde dubbele vergrijzing. Onder dubbele vergrijzing wordt verstaan dat het aandeel 80-plussers onder de ouderen (65+) sterk gaat groeien. Deze ontwikkeling vraagt om extra noodzakelijke inzet van de ouderenadviseur. Het door Leefbaar 3B aangekondigde amendement werd door Wethouder niet nodig geacht. De wethouder gaf aan het verzoek om extra inzet boven de reeds ingediende (extra) inzet te honoreren. Het huidige aantal uren van 71 uur ouderenadvies wordt in 2017 verhoogd naar 83 uur.

Geen uitbreiding aantal vluchten op Rotterdam The Hague Airport

Wouter Hoppenbrouwer gaf aan dat het nog erg ongewis is hoe het zal uitpakken met de door het vliegveld gewenste uitbreiding van het aantal vluchten. Hij citeerde uit het verkiezingsprogramma: “Leefbaar 3B verzet zich tegen iedere verdere geluidsuitbreiding van het regionale vliegveld Rotterdam The Hague Airport.”

Lansingerland moet geen Aerdenhout worden

In aansluiting op eerdere discussie in de raad is Leefbaar 3B van mening dat de versterking van het woningbouwbeleid vooral zal moeten zitten in het “solidariteit” bouwen. Leefbaar 3B is van mening dat er een diversiteit aan woningaanbod moet zijn en dat wij niet het Noord-Hollandse Aerdenhout moeten worden. Dat was ook de reden om tijdens de behandeling van de Kadernota in het voorjaar, samen met de PvdA en Wij, een motie in te dienen om de sociale woningbouw te intensiveren. Wij willen meer betaalbare woningen voor de Lansingerlandse starters en (bij voorkeur) voor de eigen jeugd. Wij willen dat de reële wachttijd voor een huurwoning aanzienlijk wordt verkort. Ook de extra bouw van huurwoningen tussen de € 650 en € 900 vraagt om aandacht. Verder zal de versterking van het woningbouwbeleid nog meer nadruk moeten leggen op levensloopbestendige woningen. Wethouder van Tatenhove zegde toe eind dit jaar met een reactie te komen.

Vaststelling begroting 2017

Aanstaande donderdag 3 november aanvang 19:00 uur zal de gemeenteraad de finale discussie hebben en de begroting 2017 vaststellen.

1 Comment

 1. Dat Lansingerland geen Aerdenhout moet worden verbaasd mij zeer.
  Denk dat iedere eigenaar van een woning nu niet zit te wachten op een Corronation street. Het aanbod van woningen moet divers zijn maar zeker voldoen aan een goede uitstraling.

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*