Raadpleging inwoners over burgerparticipatie

Woordvoerder Don van Doorn van Leefbaar 3B benadrukte tijdens de behandeling van het raadsvoorstel om een burgerraadpleging te organiseren, waarbij ieder huishouden in Lansingerland de gelegenheid moet krijgen om deel te nemen.
Burgerparticipatie is een thema dat regelmatig in beleidsvoornemens opduikt. Op dit moment is het, naar de toekomst kijkend, actueel in het kader van de Omgevingswet die medio volgend jaar in werking treedt. Maar zeer recent bleek in de dagelijkse praktijk dat we in Lansingerland nog een groot aantal verbeterslagen moeten maken. Denk aan hoe inwoners, bedrijven en verenigingen aan ons teruggaven hoe zij de ingezette participatie hebben ervaren. Zo was er het dossier Driehoek Noordpolder, het sportaccommodatieplan en slagerij De Rooij in relatie tot de bouwlocatie Treurniet.

Overigens is niets menselijks ons vreemd, want eerder dit jaar reageerden de andere fracties in de raad zeer terughoudend op het voorstel van Leefbaar 3B om ook bij de besteding van de ENECO-gelden burgerparticipatie in te zetten. Het beeld ontstaat dat de gemeente wel degelijk de intentie heeft om de burgerparticipatie goed vorm te geven, maar dat in het uitvoeringsproces òf een andere taal wordt gesproken, waarbij bestuurders op de informatie blijven zitten omdat zij grip wilden houden op de uitkomsten, òf aan de voorkant van het proces niet duidelijk gecommuniceerd wordt over wat de deelnemers kunnen verwachten. Dit alles sterkt de fractie van Leefbaar 3B in de overtuiging dat de focus op burgerparticipatie nog altijd zeer noodzakelijk is en dat wij onze strijd om die te verbeteren zullen blijven voortzetten.

Gelukkig voelen we hierbij veel steun vanuit de gemeenteraad en heeft ook het college zelf onderkend dat het roer resoluut en zichtbaar om moet. Don van Doorn verwees in zijn bijdrage naar de collegebrief van 5 mei jl (naar aanleiding van het interpellatiedebat) waarin het college benadrukt dat er met hoge prioriteit geïnvesteerd moet worden in het maken van verbinding met de samenleving en het van buiten naar binnen werken. Precies zoals wij het voor ogen hebben en in het coalitieakkoord hebben vastgelegd.

Het deed de fractie van Leefbaar 3B dan ook deugd om te constateren dat de goede voornemens zich hebben vertaald in daadkracht. In de motie van Leefbaar 3B ‘Aanbevelingen Rekenkamerrapport Burgerparticipatie’ stelden wij – met raadsbrede steun – in 2019 al vast, dat onze inwoners betrokken dienen te worden bij het opstellen van een nieuwe nota burgerparticipatie. Met het voorliggende voorstel heeft het college een eerste zeer belangrijke stap gezet om deze motie naar wens uit te voeren.
De fractie van Leefbaar 3B steunt dan ook met volle overtuiging het houden van een uitvoerige inwonerspeiling waarmee alle inwoners gevraagd zal worden naar hun mening over de actuele toepassing van burgerparticipatie, wanneer inwoners in de toekomst betrokken willen worden en hoe we dat het beste met elkaar vorm kunnen geven.
De fractie van Leefbaar 3B stelde aanvullend voor om gebruik te maken van een burgerparticipatieplatform (een voorbeeld hiervan kun je vinden op www.planbreda.nl) en de uitvoeringskosten te beperken door meer in eigen beheer te gaan doen. Deze voorstellen vielen in vruchtbare aarde.
Wordt vervolgd!

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*