Naar een nieuwe Wet Inburgering

Per 1 januari 2022 gaat hoogstwaarschijnlijk de nieuwe Wet Inburgering in. Daarmee gaat het huidige inburgeringsstelsel volledig op de schop. De nieuwe wet schept een belangrijke verantwoordelijkheid voor gemeenten, omdat zij asielstatushouders moeten begeleiden bij hun inburgering.

In de commissievergadering Samenleving van 8 april 2021 besprak de commissie het Beleidsplan Wet Inburgering. Daarmee geeft Lansingerland invulling aan de nieuwe taken en verantwoordelijkheden die op ons afkomen. Machiel Crielaard voerde in dit debat namens Leefbaar 3B het woord.

Leefbaar 3B is blij met de Lansingerlandse hoofddoelstelling voor het nieuwe inburgeringsstelsel dat inburgeringsplichtigen snel en volwaardig meedoen aan de maatschappij. Dit sluit aan op ons verkiezingsprogramma waarin we ook aangeven dat wij willen dat asielgerechtigden participeren in de Lansingerlandse samenleving. Leefbaar 3B denkt dat binnen de maximale eigen draagkracht participeren in de Lansingerlandse samenleving het beste is voor de inburgering.

Leefbaar 3B is ook blij met de goed uitgewerkte uitgangspunten. We vinden het een goed streven om met zoveel mogelijk lokale partijen te willen samenwerken en dat een beroep wordt gedaan op ondernemers in onze belangrijkste economische sectoren. Wel denken we dat afhankelijkheid van externe partners kwetsbaar is. Daarom hebben we wethouder Arends gevraagd om samenwerkingspartners tijdig te betrekken vóór het ingaan van de nieuwe wet. Tegelijkertijd ziet Leefbar 3B dat met de uitgangspunten flink geïnvesteerd wordt in inburgeraars. Dat schept ook verwachtingen. Sancties opleggen aan mensen die niet meewerken is echter onwenselijk, omdat je daarmee inburgeraars in (verdere) financiële problemen helpt. Hierom vroegen wij ook aandacht voor preventie, om te voorkomen dat mensen überhaupt niet mee willen werken. De wethouder geeft aan dat preventie goed geborgd is in ons beleid.

Het beleidsplan meldt verder dat vanaf de Jaarrapportage Sociaal Domein 2022 de raad geïnformeerd wordt over de inburgeringsresultaten. Wij stelden voor om de ervaringen van huidige en voormalige inburgeraars te betrekken bij de resultaten. Op deze manier kan mogelijk de kwaliteit van het aanbod verbeterd worden. De wethouder heeft toegezegd dit voorstel mee te nemen. Ook deden wij de suggestie om bij de maatschappelijke begeleiding aandacht te besteden aan de zwemveiligheid van statushouders. Het blijkt immers dat tussen 2014 en 2018 ruim drie keer zoveel mensen verdronken van niet-westerse afkomst als mensen van westerse afkomst. De wethouder neemt dit punt intern mee in de organisatie. Leefbaar 3B is hier blij mee want veiligheid voor een ieder is een essentieel element van een leefbaar Lansingerland.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*