Jaarrekening 2015

BIEO Lansingerland (4)De jaarrekening 2015 geeft een beter beeld van de financiële toestand dan geweest is en is ook informatiever. Meer concrete gegevens en meer kengetallen dan vage verhalen. In het verleden werden de concrete cijfers vooral beperkt tot wat wettelijk is voorgeschreven, maar nu zijn er diverse kengetallen toegevoegd. De tekst kan nog wel beter, maar de wethouder heeft naar aanleiding van een vraag van Leefbaar 3B toegezegd om in het vervolg aandacht te besteden aan de eindredactie, zodat er meer eenheid in stijl en presentatie komt.

Ondanks dat de schuld enigszins is toegenomen is de schuldquote lager geworden. De schuldquote is de verhouding tussen de schuld en de jaarlijkse inkomsten van de gemeente. Die inkomsten zijn hoger geworden door de decentralisaties, waardoor er meer geld uit het gemeentefonds komt. De ratio wordt zo kleiner, maar blijft nog ruim boven de 100%. De schuld is naar onze mening nog steeds veel te hoog en moet duidelijk lager komen te liggen dan het bedrag van de inkomsten. lees meer

Op de maatschappelijke ondersteuning blijft in 2015 geld over. Dat lijkt positief, maar we vertrouwen dit niet helemaal. De decentralisatie was immers als bezuinigingsmaatregel bedoeld, maar het lijkt erop dat er nu te veel is bezuinigd. We vragen ons af of de zwaksten in de samenleving nu niet tekort wordt gedaan en we houden er rekening mee dat er misschien later gerepareerd moet worden. We hebben daarom voorgesteld het bedrag in een egalisatiereserve onder te brengen, die we voor twee à drie jaar zouden willen vormen. Het college reageerde afhoudend, want het wil de inhoudelijke vraag naar ondersteuning bepalend laten zijn en eventuele tekorten ten laste te brengen van de algemene reserve. Dat is vragen om een blanco cheque en in strijd met het coalitieakkoord. Naar onze mening kan en mag de raad niet op deze wijze buiten spel gezet worden en moet het college zich aan de vastgestelde budgetten houden.

We hebben verder voorgesteld om alle afvalcontainers op de milieuparken onder de grond te brengen. Dat is voor het aanzicht van onze dorpen beter en is ook nog eens duurzamer.

In de jaarrekening komen ook de problemen met de gevel van het gemeentehuis aan de orde. Op voorstel van de commissievoorzitter zal er een afzonderlijk debat gewijd worden aan de realisatie van het gemeentehuis afgezet tegen de oorspronkelijke bouwplannen en de financiering ervan.

1 Comment

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*