Integraal wijkgericht werken

wijkgericht_werken_Leefbaar3BIn de vergadering van de commissie Algemeen Bestuur heeft  Jan van der Laan het standpunt van Leefbaar 3B betreffende het wijkgericht werken verwoord.

Met integraal wijkgericht werken wil Leefbaar 3B de leefbaarheid in de wijken op peil houden en/of verbeteren. Samenhang op het terrein van sociaal, fysiek en veiligheid zijn daarbij belangrijke aspecten. Een integrale samenwerkingsaanpak en samenhang in de aanpak van de gemeente, professionele partners en wijkbewoners/organisaties, met als resultaat het verbeteren en op peil houden van de kwaliteit van sociale en fysieke woon- en leefomgeving.

Inwoners direct betrekken bij de inrichting en onderhoud van de leefomgeving is één ding. Inwoners direct betrekken bij de leefbaarheid van hun wijk is een ander ding. Daarnaast is het de bedoeling dat in wijken/buurten basisstructuren ontstaan waarin maatschappelijke vraagstukken bespreekbaar worden en signalen en initiatieven op tafel komen. Bewoners, ondernemers, partners en de gemeente nemen via deze structuur elk hun verantwoordelijkheid voor een leefbare, schone en veilige wijk/buurt. lees meer

Een mooi voorbeeld is de samenwerking tussen 3B Wonen en de gemeente, waarin zij met elkaar samenwerken in wijken/buurten met een gezamenlijke winst voor ogen. De volgende uitdaging is om op zoek te gaan naar hoe 3B Wonen en de gemeente elkaar kunnen (blijven) vinden en elkaar scherp kunnen houden op een gezamenlijke doelstelling. Een mooi voorbeeld van een wijkgericht werken aanpak ligt bij 3B Wonen en als buurt is de Oranjebuurt zo’n voorbeeld.

Leefbaar 3B wil een eigen buurtbudget voor wijkgebonden onderhoud.  Samenwerken met bewoners en maatschappelijke instellingen moet gebaseerd zijn op het besef dat er een gezamenlijk belang is. Leefbaar 3B is een voorstander van het instellen van een wijkpanel dat de oren en ogen van de wijk vormt en van een wijkbudget. Om deze tendens te ondersteunen zal Leefbaar 3B inzetten op integrale wijkontwikkeling, zodat de samenhang op verschillende sociale, fysieke en veiligheid terreinen goed tot haar recht komt.

In het collegeprogramma is het speer punt “Besturen met wijkgericht werken en slim organiseren” opgenomen. Daarbij worden inwoners zoveel mogelijk gestimuleerd om de regie over de eigen leefomgeving te nemen; de overheid neemt niet meer de zorg voor het welzijn van haar inwoners over, maar fungeert alleen als vangnet daar waar het nodig is; eigen kracht en eigen verantwoordelijkheid staan voorop.

Dus Wijkgericht werken vanuit burgerparticipatie. Burgerparticipatie betekent actief deelnemen. Wijkgericht werken of nabuurschap versterkt de sociale samenhang en zelfredzaamheid in buurten, zodat burgers eigen ideeën op eigen kracht kunnen realiseren. Het ontwikkelen van nieuwe structuren in wijken en buurten is ook nodig omdat de overheid terugtreedt.

Leefbaar 3B gaat uit van kansen in plaats van problemen. Nabuurschap is het benutten van kansen in een buurt. Dus maatwerk per buurt, naast het bestaande beleid dat gericht is op het oplossen of voorkomen van problemen. Mogelijkheden zijn dus veel breder dan alleen schoon, heel en veilig.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*