Financiële zaken vanuit commissie Algemeen Bestuur

Een CAP of een vaste lening

De voormalige gemeente Bergschenhoek had een zogenaamde CAP afgesloten. Dat is een verzekering tegen stijging van de rente op variabele leningen boven een bepaald niveau. Het belangrijkste voordeel van een CAP is flexibiliteit, want daardoor mocht de gemeente meer kort geld lenen dan de wettelijke kasgeldlimiet. De oude CAP liep onlangs af en er is overwogen om een nieuwe af te sluiten. Het college heeft bij nader inzien besloten dit niet te doen maar een vaste tienjarige lening aan te gaan. Een nadeel van verlenging zou zijn dat de leningen onder de CAP bij dezelfde bank zouden moeten worden ondergebracht. Voordelen van een vaste lening zijn: meer zekerheid over de rentelasten, er hoeft geen premie voor de CAP betaald te worden, terwijl de huidige rentestand voor een vaste lening met 2,68% heel acceptabel is. Pas achteraf kan met zekerheid vastgesteld worden wat de beste keuze geweest zou zijn, maar alles overziend, met alle onzekerheden over de financiële vooruitzichten gaf de financieel woordvoerder van de fractie van Leefbaar 3B, Henk Meester, aan dat het college de meest verstandige keus heeft gedaan.

Controleprotocol

In de commissie lag een voorstel voor het protocol voor de accountantscontrole over 2013. Op aandringen van de fractie van Leefbaar 3B is de vaststelling, die in het verleden pas in de tweede helft van het jaar aan de orde kwam naar voren gehaald. Hierdoor weet de organisatie bij de uitvoering van de begroting wat de controle-eisen zullen zijn en liggen ook de normen bij de tussentijdse controle vast.

Procedure investeringsvoorstellen

Op initiatief van de fractie van Leefbaar 3B heeft de gemeenteraad bij de begrotingsbehandeling een amendement aangenomen dat beoogt om voor grote investeringen extra kritisch naar nut en noodzaak te kijken. Het college heeft een procedure voor uitvoering van dit amendement opgesteld en aan de raad aangeboden. De fractie van Leefbaar 3B heeft, bij monde van Henk Meester, haar tevredenheid over de voorgestelde aanpak uitgesproken.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*