Begroting 2014 – Investeringen op een laag pitje

Het is klip en klaar. Lansingerland staat er financieel slecht voor. De onderliggende redenen zijn divers. Naast uitvoering van een opgelegde Vinex opgave en de kredietcrisis heeft de gemeente onder aanvoering van de wethouders van Financiën (CDA en VVD) teveel geld uitgegeven. Al eind 2010 heeft Leefbaar 3B bij monde van onze financieel woordvoerder Henk Meester aan de bel getrokken. Hij wees herhaalde malen op het belang de investeringen te verlagen; in te grijpen in kwaliteit en kwantiteit van de organisatie alsmede het verbeteren van de efficiency van de organisatie.

Binnen de samenleving is veel onbegrip over de ontstane financiële situatie. Dit onbegrip is de laatste tijd vooral aangewakkerd door bijdragen in de landelijke media, die Lansingerland in een verkeerd daglicht hebben gezet. Hiermee willen wij de problematiek niet ontkennen en/of bagatelliseren. Maar dat vertrouwelijke informatie op straat ligt, waarbij het worst-case scenario beschreven wordt dat uitgaat van tien jaar lang niet bouwen, is niet juist. Maar helder is wel dat de financiële positie van de gemeente Lansingerland uitermate slecht is en dat de Provincie niet meer achteraf, maar vanaf 1 januari 2014 vooraf toezicht houdt op alle inkomsten en uitgaven van de gemeente.

Als hoofd van de gemeente heeft de raad de verantwoordelijkheid om een jaarbegroting goed te keuren. Tegenstemmen is symboolpolitiek en getuigt van het niet willen nemen van bestuursverantwoordelijkheid. In aanloop van deze begrotingsbehandeling riep Wouter Hoppenbrouwer, woordvoerder en tevens lijsttrekker van Leefbaar 3B, op vooral te zoeken naar overeenkomsten en oplossingen in plaats van het benadrukken van de verschillen en problemen.

Fractievoorzitter Jan Pieter Blonk riep het college op om met een herstelplan te komen, waarin daadwerkelijk invulling wordt gegeven aan de drie bovengenoemde adviezen van Henk Meester, alsmede een visie over de wijze waarop de negatieve algemene reserve van z’n 30 miljoen wordt ingelopen.

Tevens moet het herstelplan een oplossing bieden op het PPS contract in Westpolder, de stagnatie ten gevolge van de bouwclaims en het slepende conflict met de bouwer van het nieuwe gemeentehuis. Krachtig optreden is cruciaal. Het tijdperk van pleisters plakken is voorbij. Operatieve ingrepen zijn noodzakelijk. (PPS = Publiek-Private Samenwerking)

Wouter Hoppenbrouwer benadrukte de grote komende veranderingen op het sociaal domein. Hij verwees naar de drie decentralisaties (3D’s) te weten: Participatiewet, Jeugdzorg en AWBZ (WMO 2015). Ook op lokaal niveau gebeurt er veel; denk hierbij aan de consequenties van de sportnota, het subsidiebeleid, de tarievennota en het vastgoed & accommodatiebeleid.

Wouter Hoppenbrouwer gaf aan dat Leefbaar 3B jaloers de begrotingsperikelen in Den Haag op de voet heeft gevolgd. Jaloers? Ja, immers, met de beste bedoelingen van het Rijk zijn de gemeenten een financiële sluitpost van de regering. Het gemak waarmee de bezuinigingen gekoppeld aan de drie decentralisatietrajecten op het bordje van de gemeente wordt gelegd, blijft ons verbazen. Ook het standpunt van de VNG dat gemeentes deze complexe trajecten zowel inhoudelijk als financieel wel in goede banen gaan leiden, vinden wij erg optimistisch. Ook het landelijk Herfstakkoord voorspelt een verdere verschraling van de zorg. Drie nieuwe bezuinigingen ter waarde van € 1100 miljoen worden op het bordje van de gemeenten gelegd.

Uiteraard is ook stil gestaan bij de eigen gemeentelijke beleidskeuzes. Wouter Hoppenbrouwer benadrukte het eerder in het in januari 2013 ingenomen standpunt dat de gemeente een belangrijke rol speelt voor inwoners die financieel geholpen moeten worden (vangnet). Uitvoering hiervan kan niet ten koste van alles gaan. Afbraak van de bestaande, succesvolle, collectieve voorzieningen met een probleemvoorkomend karakter waaronder de bibliotheek, betaalbare sportaccommodaties e.d. wijst Leefbaar 3B af.

Alle collega politieke partijen zijn zich doordrongen van de financiële malaise en gaven aan onder andere de investeringen nog eens goed tegen het licht te houden. Leefbaar 3B is erg nieuwsgierig of het bühnetaal is of de oprecht gemeende koers. Bij de eerstvolgende raadsvergadering zal dat snel blijken als er gesproken wordt over de locatiekeuze Melanchton Business School te Bleiswijk.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*