Woonvisie

De gemeente ontwikkelt een nieuwe woonvisie en daarvoor zijn uitgangspunten geformuleerd die gegroepeerd zijn in drie categorieën, pijlers genoemd. Deze drie zijn

  1. Fijn en toekomstbestendig wonen
  2. Een plek voor iedereen
  3. Wonen in verbondenheid

Onder 1 vallen kwaliteit van de woonomgeving en zodanige variatie in het woningaanbod dat voor iedereen ook in de toekomst er iets passends te vinden is. Om dit te bereiken zal het aantal woningen sterk uitgebreid moeten worden. Immers de schaarste aan betaalbare woningen belemmert de vrije keuze sterk, vooral voor starters en voor mensen die aangewezen zijn op huurwoningen. Ook aan de eisen van duurzaamheid zal voldaan moeten worden.

Pijler 2 wil een antwoord zijn op de diversiteit in de samenstelling van de bevolking voor Lansingerland. Iedereen moet een woning kunnen vinden die bij haar of hem past. Dat vereist dat de knelpunten in kaart gebracht en opgelost worden. Maar ook voor nieuwere woonvormen zoals tiny houses en zogenaamde Knarrenhofjes moet er plek zijn.

Het streven is om waar dat kan de inrichting van de woonwijken zo te maken dat sociale samenhang bevordert wordt. Dit is de derde pijler. We kunnen denken aan het bouwen in hofjes, zorgen dat er winkels en andere ontmoetingspunten in een wijk zijn.

De vraag naar woningen is groot, wat de prijs van koopwoningen opdrijft. De wachttijden voor sociale huurwoningen zijn ook veel te lang. Vergroting van de woningvoorraad is daarom urgent. Leefbaar 3B wil dat er snel en meer gebouwd gaat worden. Wij pleiten er daarom voor dat uitwerking van de plannen niet wacht op het volledig afronden van de woonvisie. Maar dat zo veel mogelijk gewerkt wordt volgens de “dakpanmethode”, dus parallel doen wat kan om zo het totale proces versnellen.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*