Meer sociale huurwoningen voor jonge Lansingerlanders nodig

Lansingerland vormt samen met veertien andere nabijgelegen gemeenten een samenwerkingsverband voor het wonen. In deze regio zijn gezamenlijke plannen gemaakt voor de ontwikkeling van sociale huurwoningen en goedkope koopwoningen tot aan het jaar 2030. De voorstellen van de verschillende gemeenten zijn door de provincie beoordeeld op hun bijdrage aan een meer evenwichtige verdeling van de sociale woningvoorraad.

De provincie Zuid-Holland is niet tevreden over de voorstellen van vier van de vijftien gemeenten, waaronder ook het voorstel van Lansingerland. Dat leidde eind maart tot een artikel in het AD, waarin staat dat Lansingerland van de provincie een “tik op de vingers” heeft gekregen. Alle reden voor de commissie Ruimte om de beoordeling van de provincie op de agenda te zetten. lees meer

Van belang is het op te merken dat de toewijzing van sociale huurwoningen regionaal is georganiseerd en dat dus ook mensen van buiten Lansingerland een woning toegewezen kunnen krijgen binnen onze gemeente. Leefbaar 3B vindt dat prima, de nieuwe inwoners zijn van harte welkom, we willen immers naar 75.000 inwoners groeien. Maar Leefbaar 3B vindt met name dat jonge Lansingerlanders die zelfstandig willen gaan wonen in Lansingerland een sociale huurwoning moeten kunnen huren. Ook oudere inwoners van Lansingerland die naar een andere woning willen en het liefst in Lansingerland blijven wonen de gelegenheid moeten krijgen in Lansingerland te huren. Dat betekent dat er meer sociale huurwoningen gebouwd moeten worden. Er moet geen beleid van krapte worden gevoerd.

Leefbaar 3B vindt dat Lansingerland ruimhartig moet zijn en een stap in de richting van wat de provincie wil, moet zetten. Helaas was niet iedereen het met dit standpunt eens. Met name VVD en CDA verzetten zich tegen meer sociale huurwoningen. De VVD omdat men niet “het probleem van Rotterdam” wil oplossen en het CDA is bevreesd voor de kosten.

Door het gehanteerde systeem van woningtoewijzing is het onvermijdelijk dat ook een aantal niet- Lansingerlanders een woning in onze gemeente krijgt toegewezen. Leefbaar 3B vindt daarom dat er extra sociale huurwoningen nodig zijn om onze eigen inwoners de kans te geven in Lansingerland te kunnen huren. Leefbaar 3B blijft zich hier voor inzetten.

2 Comments

 1. In het vorig jaar gesloten coalitieakkoord van Rotterdam wordt voor het woningbouwbeleid ingezet op maar 20% sociale woningen. De nadruk ligt vooral op het midden-(30%) en hogere (30%) segment . Resteert voor de topinkomens 20%. Tach-tig procent boven minimaal dus !!

  Met de afbraak van een deel van de oudere volksbuurten wordt daar het omzetten naar wijken met een koopkrachtiger publiek bewerkstelligd. Goed voor de economie.

  Probleempje: Waar laat je de bevolking uit die saneringsgebieden.
  Het antwoord: In de regio, met name aan de Noordkant Lansingerland.
  De VVD heeft dus gelijk als men stelt dat Lansingerland kennelijk een probleem van Rotterdam moet oplossen.
  En het CDA heeft ook gelijk als men beducht is voor (veel) hogere kosten.
  Daarbij moet je mijns inziens niet alleen denken aan de stichtingskosten sec, maar ook aan veel meer uitgaven voor bijstand en bestrijding van criminaliteit, eigen aan een sociaal zwakkere grootstedelijke omgeving.

  Niet voor niets keert het Gemeentefonds veel hogere bedragen per inwoner uit aan een stad als Rotterdam dan aan een gemeente als de onze.Vele jaren meer dan het dubbele. (tussen haakjes, als deze migratie doorgaat dan moeten Rotterdam en Lansingerland dus ook aan tafel bij het kabinet om een parallelle bijstelling van de uitkeringsbedragen per inwoner uit dat Fonds te bewerkstelligen) Als dat automatisch moet dan kan dat enkele jaren achterstand opleveren, dus “meteen doen”.

  Leefbaar maakt, hoe goed bedoeld ook, een fout, door te stellen dat, als je maar genoeg Rotterdammers opneemt, je ergens halfverwege de eigen geboren Lansingerlanders met voorkeur mag behandelen. Echt, die blijven nergens, zie de zogenaamde feitenkaart uit 2015 van Rotterdam.

 2. Gisteravond nog eens te rade gegaan bij mijn politiek correcte alter ego. Mag je dat wel noemen, criminaliteit ?
  Toch doe ik niet anders dan noemen wat er in de periodieke rapportage over de achterstandswijken regelmatig aan de orde is als een van de hoofdpunten.Van meet af aan genoemd als problematiek van de Vogelaarwijken. Zie bijvoorbeeld via Google de NRC van 26 jan 2018, hoe goed gaat het met Rotterdam, gebaseerd op de derde editie wijkprofielen. Vandalisme, jeugdbendes etc.

  Nou, zegt iemand dan, dan is het toch juist fijn voor de goedwillenden, en dat is natuurlijk de overgrote meerderheid, dat ze daar weg kunnen ?

  Maar dan kom je aan iets anders, en dat kun je via Google ook zeer goed beschreven vinden op de site van rotterdamsedromers.nl van 29 Augustus 2018. “Woningnood in Rotterdam, bouw 125.000 huizen”
  De meerderheid van de mensen die in de huidige achterstandswijken wonen, wonen al generaties en generaties lang in Rotterdam. Die willen daar niet weg. Velen voelen het als een soort van deportatie. Een goed alternatief voor het hen naar de polder verbannen zou dan ook zijn om nu eindelijk eens werk te maken van inbreiding in de oude havengebieden als Merwedehaven en Waalhaven. Dan is uitbreiden naar het groen met alle toenemende verkeersinfarcten van dien helemaal niet nodig.

  Een advies aan het College van B. en W. : Ga er in ieder geval met de provincie, Rotterdam en de regio over onderhandelen, zoals een enkeling in de Commissie ruimte ook aanraadde. Stel voorwaarden zoals de mogelijkheid om eigen woningzoekenden gedifferentieerd naar kern met voorrang te behandelen. Want ik voorspel u, het aantal urgenties zal steeds groter worden naarmate er delen van oude wijken afgebroken worden.
  Vraag ook om financiele compensatie voor de toenemende kosten voor uitgaven aan bijstand, uitvoeringskosten bijstand en WMO, vandalisme (BOA’s) etc.
  Zoek goed uit of en hoe dat via andere uitkeringen per inwoner via het Gemeentefonds overgeheveld kan worden van Rotterdam naar Lansingerland. En een ander punt: Bouw die woningen voor die Rotterdammers ook zo dicht mogelijk tegen Rotterdam aan, dus op Wilderszijde. Doe je dat in Bleiswijk, dan schep je nog meer verkeersinfarct en gevaar op de N209, en jaag je de mensen op nog meer kosten voor verkeer en vervoer.
  En tenslotte: Praat met de provincie. Binnenkort is daar een nieuw College van GS, wellicht denken die er anders over.

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*