Leefbaar 3B absoluut geen voorstander van coffeeshop in Lansingerland

Tijdens de raadsvergadering van 28 maart 2013 gingen twee agendapunten over de coffeeshop. Het burgerinitiatief van Irene Warnaar voor het vestigen van een maatschappelijke coffeeshop en het initiatief raadsvoorstel van het CDA dat voorstelt om een nuloptiebeleid voor coffeeshops in Lansingerland in te stellen.

Leefbaar 3B fractievoorzitter Jan Pieter Blonk startte zijn betoog met het aangeven dat Leefbaar 3B blij is met elk burgerinitiatief dat binnenkomt. Wij zullen er heel serieus mee omgaan, gaf hij aan. Ook met dit burgerinitiatief voor een maatschappelijke coffeeshop, maar Leefbaar 3B is absoluut geen voorstander van een coffeeshop in Lansingerland. Veel inwoners hebben de keus gemaakt niet in de grote stad te willen wonen, maar in Lansingerland. De fractie van Leefbaar 3B houdt daar als vertegenwoordiger van de inwoners rekening mee.

Het burgerinitiatief wordt mede op verzoek van Leefbaar 3B voor advies doorgestuurd naar het college van B&W en de Burgemeester. Na ontvangst van dit advies kan de raad dan via de commissie Algemeen Bestuur en daarna in de raad een besluit nemen over dit burgerinitiatief.

Waarom heeft de fractie dit op deze wijze gedaan? Het heeft direct te maken met het voorstel van de burgemeester gedaan in de vergadering van de commissie Algemeen Bestuur van twee weken geleden, waarin hij heeft aangegeven dat om een nulbeleid ten aanzien van coffeeshops in Lansingerland in te voeren daar gedegen beleid achter moet zitten. Dat beleid moet goed gemotiveerd en onderbouwd zijn, zowel gemeentespecifiek als in relatie met de buurgemeenten. Alle stappen moeten zorgvuldig gezet worden om een nulbeleid bij de rechter in stand te kunnen houden. Daarom ook heeft de burgemeester twee weken geleden een driestappenplan voorgesteld.

  1. Het college doet onderzoek naar het drugsgebruik in Lansingerland in relatie met gezondheid, verslaving en openbare orde en veiligheid en brengt dit op zo kort mogelijke termijn in beeld. Naast openbare orde en veiligheid zullen ook organisaties, zoals GGD, Jeugd- en jongerenwerk en het CJG, die zich preventief met verslaving bezig houden, betrokken worden bij het onderzoek.
  2. Het onderzoek wordt aan de raad door college en deskundigen gepresenteerd.
  3. Het college zal een gemotiveerd voorstel aan de raad doen.

Twee weken geleden heeft Leefbaar 3B, evenals alle andere fracties, aangegeven het eens te zijn met dit driestappenplan van de burgemeester. Door het juridisch memo van de burgemeester van 28 maart wordt duidelijker dat het driestappenplan een goede weg is. Aan een nulbeleid dat niet in stand blijft bij de rechter hebben we niets.

 Al snel nam het CDA het initiatief raadsvoorstel terug en in de plaats daarvan werd een motie ingediend die de burgemeester oproept om:

  1. per direct te beginnen met het opstellen van een juridisch goed onderbouwd nulbeleid zodat de vestiging van coffeeshops in Lansingerland onmogelijk wordt;
  2. dit nulbeleid zo snel als mogelijk in te voeren en de Raad hierover te informeren;
  3. gedurende de tijd die nodig is voor het opstellen van dit beleid iedere mogelijkheid te benutten om ingediende aanvragen voor de vestiging van een coffeeshop af te wijzen.

Leefbaar 3B heeft deze motie gesteund. De motie werd met ruime meerderheid aangenomen met de stemmen van CDA, Leefbaar 3B, VVD en ChristenUnie voor.

Samenvattend: Dit burgerinitiatief van Irene Warnaar is voor advies naar het college B&W en de burgemeester gegaan, waarbij de raad er van uitgaat dat dit burgerinitiatief betrokken wordt bij het driestappenplan van de burgemeester evenals de aangenomen motie. Na onderzoek en presentatie komt alles ter bespreking terug naar de raad. Daarna kan de raad besluiten al of niet met het initiatief van Irene Warnaar mee te gaan. Indien uit onderzoek zou blijken dat een maatschappelijke coffeeshop een gunstig effect heeft op het terugdringen van verslaving en het beter zou zijn voor de openbare orde en veiligheid in Lansingerland, zal Leefbaar 3B hier opnieuw over nadenken. Leefbaar 3B is absoluut geen voorstander van een coffeeshop.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*