Financiën in de commissie Algemeen Bestuur

In de commissievergadering Algemeen Bestuur van 6 december kwamen vooral financiële onderwerpen aan de orde.

Brief jaarrekening 2011 naar Provincie. Een brief van de provincie over de jaarrekening en de reactie daarop van het college. Deze brieven waren voor Leefbaar 3B aanleiding om nog eens te benadrukken dat het van belang is om niet alleen te berichten over de gewone exploitatie, maar ook over de vermogenspositie van Lansingerland. Immers daar worden de financiële risico’s echt zichtbaar.

Accountantscontrole. Het tweede onderwerp was de opdracht aan de accountant. Leefbaar 3B heeft nog eens aangedrongen op het maken van goede afspraken om het controleverslag tijdig te ontvangen en niet zoals de voorgaande twee jaren op een veel te laat moment.

OZB. De gemeentelijke belastingen zijn overeenkomstig het coalitieakkoord slechts met het inflatiepercentage (1,5%) verhoogd. De fractie van Leefbaar 3B acht een aanpassing van de betaaltermijnen die voorgesteld was in relatie met de overgang van de belastinginning naar SVHW, niet nodig. Dit kost de gemeente Lansingerland minimaal zo’n € 50.000.

Leges. De legestarieven stonden voor de jaarlijkse aanpassing op de agenda. Het beleid is dat ze kostendekkend moeten zijn Een jaar geleden had Leefbaar 3B erop aangedrongen om de leges voor collectes voor goede doelen echter nog eens onder de loep te nemen. Het college heeft nu een korting voor de goede doelen en een algemene hardheidsclausule voorgesteld. De fractie van Leefbaar 3B heeft hierover bij monde van Henk Meester haar tevredenheid uitgesproken. Voorts heeft zij gevraagd om de kosten voor de diensten waarvoor leges gevraagd wordt, scherp in de gaten te houden. De wethouder Financiën heeft toegezegd dit te zullen doen.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*