Burgerinitiatief Coöperatie Duurzaam Lansingerland

Windvogel-Leefbaar3BOnlangs heeft Menno v.d. Woude, een inwoner van Lansingerland, een burgerinitiatief ingediend om een Coöperatie Duurzaam Lansingerland op te richten. Zij willen dat doen met steun van een landelijke organisatie “De Windvogel.” Dat betekent dat zij de ontwikkeling en exploitatie van een of meerdere windturbines (windmolens) door de coöperatie van burgers en bedrijven uit Lansingerland ter hand willen nemen.

Dit burgerinitiatief, geeft Menno v.d. Woude aan, heeft het doel om een sociale en duurzame ontwikkeling vanuit de inwoners en bedrijven van Lansingerland op gang te brengen die zichzelf bekostigt en in stand houdt. De opbrengsten van de windturbines maximaal ten goede laten komen van de inwoners, bedrijven en duurzame projecten in de openbare ruimte van Lansingerland. De windturbines fungeren als vliegwiel voor verdere duurzame maatschappelijke ontwikkeling.

lees meer

Verder geeft de indiener van het burgerinitiatief aan dat de gemeente zich kan profileren als duurzame gemeente, waarbij de burgers en bedrijven maximaal betrokken zijn. Dat levert draagvlak op voor de windturbines en andere duurzame projecten. Maakt het ook mogelijk om de lusten van een windturbine te laten landen in de gemeente. De opbrengsten kunnen aangewend worden voor nieuwe andere duurzame projecten en geeft steun aan sociale activiteiten die anders verzanden. Deze aanpak betekent ook een concrete invulling van sociale vernieuwing, aldus de indiener van het burgerinitiatief.

De raad heeft het college advies gevraagd over dit burgerinitiatief. In mei, uiterlijk juni, zal het college met het advies komen en zal dit in de commissie Ruimte worden besproken.

In de onderliggende informatie die Leefbaar 3B heeft ontvangen van de indiener van het burgerinitiatief staat, dat het voor de hand ligt dat de exploitatie van windenergie gedaan wordt door één organisatie van burgers, bedrijven en gemeente. Dat laatste is het waar voor Leefbaar 3B de schoen wringt. Leefbaar 3B vindt dat de gemeente niet bedrijfsmatig moet participeren, c.q. risicodragend moet deelnemen in de Coöperatie Duurzaam Lansingerland. Om dit op voorhand uit te sluiten, zodat het college in het advies daar rekening mee kan houden, heeft Leefbaar 3B woordvoerder Georgine Zwinkels een amendement ingediend om  te voorkomen dat de gemeente (mede)eigenaar wordt van een bedrijf dat winst maar zeker ook verlies kan leiden. Alleen met de stemmen van de fracties van Leefbaar 3B, VVD en PN heeft het amendement het niet gehaald.

In mei of juni zullen we zien met welk advies het college naar de raad komt en zal over de al of niet deelname van de gemeente in de Coöperatie Duurzaam Lansingerland worden besloten.

5 Comments

 1. We zijn gigantisch de klos als er een (cooperatief) 3B- bos van hoge windmolen- waaibomen zou komen en we ook nog eens getracteerd zouden worden op een verdubbeling van de vliegverkeersintensiteit op vliegveld Zestienhoven !

  De linkerhand van visionairen / wereldverbeteraars weet kennelijk niet wat de rechterhand doet als het om CO2 besparing en om extra CO2 uitstoot gaat .
  Voor de regionale lobbies in transport en vliegwezen is het lekker freewheelen onder de trendy schaalvergrotingszucht .
  En de pleitbezorgers van plaatselijke windturbines kunnen handig inspelen op de geleide duurzaamheidspolitiek van Brussel en van Den Haag (met Greenpeace , de Windvogel-vereniging etc als ideologische ‘stootbrigades’).

  Het beste voor de burger alhier zou zijn als het visionaire windmolenbos van dhr Menno van der Woude in de Noordzee geplant zou worden en als de airport -lobbyisten Rotterdan-the Hague Airport als hun gedroomde vliegveld van doorgroei en internationale allure ook gaan uitbaggeren/ opspuiten in de Noordzee.

  Het is goed om ons nog eens te bezinnen over het verschil tussen de Duurzaamheid als streven naar behoud van regionale leefbaarheid en burgerwelzijn en de duurzaamheid ( met een kleine deetje ) als ideologisch issue van de klimaatredders met hun abstracties van ‘ de doelen die gehaald moeten worden ‘.

 2. Een goed verhaal van Hand van der Grift en ik doe daar nog een klein stukje aan toevoegen en wel dat als u de website ziet van de windvogel dan staat dat de leden een lening hebben gegeven.
  Dan denk ik weer aan de persoon Madoff of hier de tennispark beheerder welke een rendement van 15 procent gaven. Het zijn de luchtballonnen welke de windmolens zullen tegenhouden, anders zal ik met een aantal juristen, dit onzinnige plan welke gesteund wordt door D66 en GL en pvda, op alle fronten aanvechten en blijven tegenwerken. Subsidiegelden zijn belastinggelden en die laatste zijn voor ons allen en niet alleen voor windvogels.
  Bent u vergeten dat veel windmolenparken in Duitsland en Denemarken failliet zijn gegaan, weg belastinggelden, maar daar hoor je niemand meer over.

 3. De enigen die de klos zijn, zijn degenen die niet meedoen met een windpark.
  Of de windvogel aanpak deelnemers voordeel oplevert, weet ik niet.
  Maar wie een eigen kavel windapark koopt, krijgt een voordeel van 2 a 3 keer het aankoop bedrag. Al is het voordeel afhankelijk van de prijsstijging van commerciele stroom de komende 25 jaar

  Een huishouden koopt voor 2400 euro een eigen kavel deel-windpark, en heeft daardoor een voordele van 5 a 8000 euro, zonder SDE subsidie.

 4. Windenergie en opslag van windenenergieoverschotten vereist een nationaal structurele aanpak i.p.v het versnipperde grasduinen in plaatselijke windmolen-lelijkheid.

  Heer Daalder, u ziet graag dat de brave burgerman alhier een kaveltje aan windbos/windweide gaat kopen en stelt m.i. nogal speculatief dat de investering een viervoudige winst van het aankoop bedrag oplevert , over een mij onbekende looptijd.
  Maar de enige die dan de zalige zekerheid van een elegante geldstroom heeft is de verkoper van die wind-kaveltjes !
  En het is mij ook niet recht duidelijk of u spreekt vanuit hoogbevlogen idealen /oekazen van de ‘duurzaanheids-kerk’ dan wel vanuit weloverwogen commercieele eigen interesse.

  Nederland en ook Europa moeten concurrentie vaardig blijven met de snelontwikkelelende economie van de BRIC landen buiten Europa, die ongehinderd door de schooljuffrouw van Urgenda en wereldvreemde beleidslieden in Den Haag en Brusssel , nog goeddeels op grijze ( goedkope fossiele ) stroom is gebaseerd .

  Ik zie veel meer in het ontwikkelen en investeren van structurele opslag van elektrische windenergie gedreven door het economische princiep van een kritische schaalgrootte om betaalbare stroom te leveren .
  Op de duur voorzie ik windturbine -parken op de winderige Noordzee waarbij het instantane energie overschot (grootschalig) opgeslagen kan worden als vloeibare ammoniak dat op een passend moment weer teruggeconverteerd kan worden tot elekrische vermogenin een gasturbine.

  Dus een elektrische (elektrochenische) stikstofbinding van stikstof en waterstof of nog liever van naaste lucht tot vloeibare ammoniak .
  En de terugwinning van elektra door NOx vrije ammoniak combustie (weer tot stikstrof en waterdamp door zuivere zuurstof in gasturbines.

  Voor de ietwat chenisch onderlegde beta georienteerden onder ons:

  2H2O -> 2H2 + O2 , water eklektrolyse gecombineerd met
  N2+3H2 -> 2NH3 , ammoniak menbraan elektrolyse

  of nog veel eleganter: 2N2 + 6H2O-> 4 NH3+3O2 ineens (ammoniak uit vochtige lucht)

  Bij deze elektrische stikstofbinding ( met een elektrochemische katalysator en een proton-menbraan ) wordt stikstof ( uit de lucht) kathodisch gereduceerd en waterstof – danwel water anodisch geoxideerd tot water cq tot zuurstof.

  Het fraaie van de elekrolyse van ‘natte lucht tot ammoniak is dat de vrijgekomen zuurstof ook weer de ammoniak-oxidator in de gasturbine is om de elektra onder minimale NOx uitstoot weer te regenereren.

  Wie dit process technologisch en economisch weet te perfectioneren levert een prestatie minstens evenwaardig aan de (chemisch-katalytische) stikstofbinding uit luchtstikstof en uit fossiele steenkool/aardgas gewonnen waterstof , van toenmalige Nobelprijswinnaars Fritz Haber & Carl Bosch bij de BASF in Ludwichshafen aan het begin van de 20 ste eeuw.

  Ik heb onlangs vernomen dat de Nuon samen met de chemisch-technologische faculteit van de TU Delft de tanden gaat zetten in deze puntgave technologische uitdaging van een structurele energieopslag als elektrochemisch gefixeerde stikstof als ammmoniak.
  Ook al om patentrechterlijk niet te ver achter te geraken bij ontwikkelingen in de USA en Japan op dit gebied.

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*