Routekaart windenergie Lansingerland vastgesteld

routekaart-windenergieDe gemeenteraad van Lansingerland heeft “De routekaart windenergie in Lansingerland” vastgesteld. Het onderzoek naar de kansen om windenergie te realiseren is complex en vergt veel tijd vanwege de soms verschillende belangen van veel betrokken inwoners, bedrijven en initiatiefnemers. Ook hebben juridisch en planologisch verplichte stappen een grote invloed.

In dit traject is de rol van de gemeente van belang. Waar windmolens zouden kunnen staan heeft de gemeente een coördinerende en planologische rol. Leefbaar 3B vindt dat de gemeente géén rol van (mede)eigenaar van een of meerdere windturbines op zich moet nemen. De gemeente moet niet risicodragend in een windturbine project deelnemen. lees meer

Om dat in een vroeg stadium al zeker te stellen heeft Leefbaar 3B woordvoerder Georgine Zwinkels een amendement (wijzigingsvoorstel) ingediend. Een meerderheid in de raad, de fracties van Leefbaar 3B, VVD, Wij Lansingerland en Partij Neeleman, heeft ingestemd met het amendement, zodat het besluit nu luidt: “De routekaart windenergie in Lansingerland vast te stellen, met dien verstande dat de gemeente Lansingerland niet risicodragend deelneemt in windturbineprojecten.”

Wat is de Routekaart windenergie eigenlijk

In de Routekaart stelt de gemeenteraad voorwaarden (kaders) waaraan bij plaatsen van windturbines moet worden voldaan.

De landschappelijke invloed van windmolenopstellingen wordt zoveel mogelijk gereduceerd. Er wordt toegewerkt naar een ruimtelijk samenhangend beeld. Dit houdt onder andere in dat bij een windturbine opstelling aandacht wordt besteed aan:

  • niet in of bij een kwetsbaar landschap, bijvoorbeeld recreatie of natuur;
  • aansluiten bij infrastructuur, zoals rijkswegen, spoorwegen en vaarwegen;
  • bij voorkeur op grote bedrijventerreinen of glastuinbouwgebieden van minstens 50 hectare.

De gemeenteraad besluit over de landschappelijke inpassing en de specifieke locaties voor windturbines. Daarmee legt de raad het kader vast hoeveel MegaWatt en hoeveel windturbines er gerealiseerd kunnen worden. Gesproken wordt over een opgave voor Lansingerland van vier windturbines met een totaal vermogen van 12 MegaWatt.

Verder moet er een goede balans zijn tussen lusten en lasten voor omwonenden en bedrijven van Lansingerland. Als een windmolen vlak bij iemands woning of bedrijf staat, moeten zij een voordeel hebben, naast de hinder die zij ondervinden van de windturbine. Er moet een aantrekkelijke balans zijn tussen lusten en lasten om een windturbine in de buurt van je woning te willen accepteren. De ideale situatie is dat inwoners en bedrijven windturbines (deels) gezamenlijk realiseren en exploiteren, waardoor de opbrengsten van windenergie (deels) terugvloeien naar de lokale samenleving.

Op dit moment zijn in Lansingerland nog geen locaties voor windturbines vastgesteld. Langs de A12 bij bedrijventerrein Prisma/Hoefweg ligt erg voor de hand. De ontwikkelaars en exploitanten zijn nog niet bekend. Er ligt formeel en juridisch nog niets vast. Naar aanleiding van een burgerinitiatief onderzoekt het college de kansen voor een evenredige verdeling van de lusten en lasten voor omwonenden en inwoners/bedrijven. Het college zal de raad daarover in december 2016 een voorstel doen.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*