Windenergie in Lansingerland

Windmolens langs A12Tijdens de vergadering van de commissie Ruimte stond duurzame energie door windturbines (windmolens) op de agenda. Het burgerinitiatief Coöperatie Duurzaam Lansingerland en de Routekaart windenergie.

Burgerinitiatief Coöperatie Duurzaam Lansingerland

De Coöperatie Duurzaam Lansingerland beoogt een door inwoners bekostigde en geëxploiteerde windmolen in Lansingerland te realiseren. Het college van B&W heeft de raad erop gewezen dat het realiseren van windmolens in Lansingerland op dit moment niet mogelijk is. Daartoe moet de raad eerst kaderstellende besluiten nemen. lees meer

Ter voorbereiding op deze besluiten moeten een aantal stappen doorlopen worden. Het college stelt daartoe een routekaart op. Op basis van die routekaart windenergie adviseert het college de raad om in algemene zin positief te reageren op het burgerinitiatief. De commissie heeft het college verzocht het burgerinitiatief te betrekken bij het uitlopen van de routekaart.

Er wordt naar gestreefd om windenergie te realiseren als één ruimtelijk samenhangend project. In dat kader vindt er een onderzoek plaats onder de geïnteresseerde bedrijven om inzicht te krijgen in het draagvlak voor één gezamenlijke aanpak. Het burgerinitiatief Coöperatie Duurzaam Lansingerland zal betrokken worden bij de uitwerking van de Routekaart windenergie.

Leefbaar 3B woordvoerder Georgine Zwinkels heeft aangegeven dat het goed is dat de gemeente de verdere opbouw van de coöperatie steunt. Verder heeft zij aangegeven dat als grond voor een windmolen gekocht moet worden van de gemeente dit voor een marktconforme prijs moet gebeuren en dat de gemeente Lansingerland niet risicodragend mag deelnemen aan dit windmolenproject. Leefbaar 3B vindt dat de gemeente geen (deel)eigenaar moet worden van een lokale energiemaatschap.

Routekaart windenergie

De routekaart is bedoeld om uitwerking te geven aan het in 2012 opgestelde convenant met de Stadsregio. In het convenant staat dat in de gemeente Lansingerland vier windturbines (totaal 12 MW) moeten komen in het gebied Prisma/Bleizo. De routekaart is een werkdocument en zal in de tijd verder uitgewerkt worden”.

In de eerder door de raad vastgestelde startnotitie Realistisch Duurzaam ligt de focus op drie thema’s: grondstoffen, energie en klimaatadaptatie. Binnen het thema energie zijn drie actiepunten te onderscheiden:

 1. Uitvoering geven aan het convenant Windenergie voor wat betreft de gemeentelijke opgave;
 2. Samenwerking aangaan in het regionale onderzoeksproject warmtenet voor wat betreft geothermie en gebruik restwarmte;
 3. In samenwerking met kennisnetwerken en marktpartijen verder onderzoeken wat de mogelijkheden zijn van de inzet van biomassa en/of alternatieve energiebronnen.

De routekaart windenergie is een nadere uitwerking van het eerste actiepunt. Het onderzoek naar de kansen om windenergie te realiseren blijkt complex en langdurig te zijn, met veel betrokken inwoners, bedrijven en initiatiefnemers, juridisch verplichte stappen en verschillende belangen. In dit traject is de rol van de gemeente afwisselend faciliterend, regisserend en trekker.

Leefbaar 3B wil niet dat de gemeente financieel risicodragend gaat deelnemen aan windturbineprojecten. Leefbaar 3B overweegt bij de besluitvorming in de raadsvergadering van 7 juli hierover een amendement in te dienen.

3 Comments

 1. Windmolens ….een keuze van emotie/hart/de onderbuik tegenover calculatie/ hoofd/de bovenbuik ?
  Ik citeer NOS-Nieuwsuur maar even terzake van de Brexit.

  Wie windmolens wil plaatsen dient zich bewust te zijn van de baten aan wereldwijde of zelfs aan nationale CO2-uitsparing tegenover het offer aan geld, ruimte en uitzicht dat gemeentelijk gebracht moet worden.

  Gaat het de Windmolen-cooperatie om het onbepaalde clichee ‘alle beetjes helpen’ of gaat het om een meer structurele compensatie van de nationaal en globaal aldoor groeiende CO2 emissie ?

  Want het zal nooit zijn dat de windmolen-gezinden en de vrinden van het CO2 uitstotend luchttransport elkaar in evenwicht zullen houden.
  Zestienhoven wil ongeveer verdubbelen en dan is- met alle respect voor de heroiek van vier windmolens hoger dan de domtoren- de CO2 besparing met de geclaimde 12 megawatt aan geplaatste capaciteit een lachertje.

  Want als een gangbare Airbus of Boeing van Zestienhoven (vol-gas) opstijgt wordt instantaan veel meer dan 12 MW verbruikt en wordt veel meer CO2 uitgestoten dan met 12 MW energiebesparing door windenergie overeen komt.

  Ik meen dat de hoeveelheid kerosine die Shell-Pernis aan Zestienhoven moet gaan leveren voor de verdubbeling van het geplande vliegverkeer qua ( etmaal geniddelde) brandstofvermogen en qua equivalente CO2 uitstoot veel groter is dan de 12 MW en bijbehorende CO2 besparing

  Mijn bescheiden verstand zegt dan : breidt de capaciteit van de vliegweide Zestienhoven niet uit , dan kun je ook dat lokale offer aan windmolen-waaibomen in de polder ook achterwege laten.

  Npg een tip voor de windmolen-coorperatie : maak er een luchtfiets- of luchtzeil -cooperatie van.

 2. Geen enkele windmolen op het land, mens onterend en dier onvriendelijk. Landeigenaren verkopen graag en windmolen frieken nemen maar al te graag subsidies aan. Stop met deze achterlijke bebouwing van land door molentjes. Zet ze in zee en dan 50 kilometer uit de kust, anders krijg je weer luchtvervuiling door uitlaatgassen van de auto’s met molen kijkers met verrekijkers op hun buik.

 3. Ik adviseer de voorstanders van windmolens eens bij Siemens Zoetermeer na te vragen waarom de windturbine langs de A12 na 10/15 jaar afgebroken is! Lansingerland wil zijn windmolens (12 stuks?) in Bleizo plaatsen en Zoetermeer wil zijn windmolens ook liever in Bleizo dan in het Balijbos. Dat wordt dringen ‘geblazen’ in Bleizo!

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*