BING onderzoek integriteit wethouder Den Uil

Dit is de tekst die Leefbaar 3B fractievoorzitter Jan Pieter Blonk heeft uitgesproken in de vergadering van de commissie Algemeen Bestuur van de gemeente Lansingerland, naar aanleiding van de onderzoeksopdracht aan het bureau BING (Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten).

Voorzitter,

Ter voorbereiding van de raadsvergadering bespreken we vanavond de opdracht aan BING, betreffende de integriteit van wethouder Den Uil. Raadslid Neeleman heeft bij herhaling in en buiten de raad aangegeven dat het schort aan de integriteit van de wethouder. Er wordt voor gekozen dat de raad deze opdracht verstrekt omdat de raad wethouders benoemd en dat door de heer Neeleman ook de geloofwaardigheid en betrouwbaarheid van de raad herhaaldelijk ter discussie is gesteld. In die zin ligt het voor de hand dat de raad de opdracht verstrekt.

Een deel van mijn fractie heeft echter principiële bezwaren tegen het geven van de opdracht door de raad. Hun overwegingen zijn de volgende:

  1. In 2010 heeft de gemeenteraad met algemene stemmen de heer Den Uil tot wethouder benoemd en daarmee unaniem zijn vertrouwen in hem uitgesproken op basis van wat op dat moment bekend was. Het is vanzelfsprekend mogelijk dat een handeling van een wethouder aanleiding zou kunnen zijn de vertrouwensvraag opnieuw te stellen. Het geëigende middel voor de raad om dit aan de orde te stellen is de motie van wantrouwen. Zo’n motie is door de heer Neeleman, in het licht van zijn aantijgingen, niet ingediend. Er hebben zich in deze raadsperiode tot op heden klaarblijkelijk geen feiten voorgedaan die aanleiding konden vormen voor het uitspreken van wantrouwen. De aanvallen op wethouder Den Uil snijden derhalve geen hout en moeten als kwaadsprekerij gekwalificeerd worden.
  2. De leden van mijn fractie die bezwaar hebben tegen het geven van een opdracht door de raad voor het onderzoek, achten het bedoelde onderzoek geen zinvolle actie te meer omdat de raad de vertrouwenskwestie niet heeft gesteld. Wel hebben zij er begrip voor dat de wethouder een einde wil maken aan verdachtmakingen; het is huns inziens aan de wethouder zelf respectievelijk aan het college om de opdracht daartoe te geven. Er is bereidheid om budget daarvoor beschikbaar te stellen als bij hen de overtuiging bestaat dat zo’n onderzoek het goed functioneren van de wethouder kan bevorderen. 

Nu wil ik graag ingaan op de concept onderzoeksopdracht.

Vragen aan de vertegenwoordiger van BING.

  • In het voortraject is met de burgemeester afgesproken dat alle fracties mogelijk te onderzoeken dossiers aan BING aanleveren. Dat is ook gebeurd. Ook is afgesproken dat BING een keuze zal maken welke dossiers dan worden onderzocht. Nu constateer ik dat alle door de raad aangedragen dossiers worden onderzocht. U heeft klaarblijkelijk geen keuze gemaakt, maar u heeft één op één alle verzoeken gehonoreerd. Kunt u mij aangeven waarom u uw beleid in deze heeft losgelaten?
  • Indien de raad instemt met het onderzoeken van deze 12 dossiers, wanneer komt u dan met het rapport naar de raad?

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*