Begroting 2017 door gemeenteraad Lansingerland vastgesteld

leefbaar3b_begroting-leerDe begroting voor 2017 is door de gemeenteraad van Lansingerland vastgesteld. Op basis van deze begroting kunnen de inwoners verder rekening houden met een lastenvermindering. Verder kunnen zij rekenen op versterking en doorgaande ontwikkeling van het huidige beleid. Leefbaar 3B heeft er nog een extra schepje bovenop gedaan om het huidige beleid te versterken. Fractievoorzitter Wouter Hoppenbrouwer heeft moties ingediend, die allemaal zijn aangenomen en aansluiten bij de Leefbaar 3B drijfveer: “Schoon, Heel en Veilig” op straat en in de woonwijk.

Motie – Versterking Openbare Ruimte       lees meer

In de periode waarin de gemeente in de rode cijfers stond, is noodzakelijk bezuinigd op het onderhoud van het openbaar groen en de bestrijding van onkruid op trottoirs en wegen. Nu het financiële tij lijkt te zijn gekeerd, moet je durven uitspreken dat genomen beslissingen uit  het verleden opnieuw tegen het licht gehouden moeten worden. Zeker als het gaat om beslissingen die een negatief effect hebben op het leven, wonen en recreëren in Lansingerland. Door het aannemen van deze Leefbaar 3B motie geeft het college van B&W de gemeenteraad in december 2016 scenario’s (inclusief financiële onderbouwing) om te komen tot versterking van de buitenruimte, door met name te kijken naar het maai beleid, het vegen, het verwijderen van het zwerfafval en de onkruidbestrijding op wegen en trottoirs. Zodra de raad dat inzicht heeft kan de raad een weloverwogen besluit nemen. De motie is met 27 voor (Leefbaar 3B, CDA, D66, CU, VVD, PN) en 5 stemmen tegen (PvdA, GL, WIJ) aangenomen.

Motie – Gemeente gebouw De Snip aan de Dorpsstraat in Bleiswijk

De afgelopen weken heeft Leefbaar 3B haar zorgen geuit over de beoogde verkoopplannen van het sociaal cultureel vastgoed in Bleiswijk. In deze breed gedragen Leefbaar 3B motie wordt het college opgedragen:

  • de vastgoednota sociaal cultureel werk uit 2014 te actualiseren;
  • gedurende de actualisering niet over te gaan tot verkoop van “De Snip”;
  • de actualisatie in de eerste helft van 2017 aan de raad ter advisering voor te leggen.

Hiermee wordt het de gemeenteraad mogelijk gemaakt om de belangen van de huurders van “De Snip” te weten, de bibliotheek, het museum van de Oudheidkundige vereniging, Humanitas en de Speel-o-theek en de inwoners van Bleiswijk goed af te wegen. De motie is met 29 voor en 2 (PvdA) stemmen tegen aangenomen.

Motie – Meer wijkagenten op straat

In het vervolg op het recente Leefbaar 3B initiatiefvoorstel betreffende Handhaving en Toezicht (uitbreiding aantal Boa’s) is tijdens de behandeling van de begroting de motie meer wijkagenten ingediend. De rijksoverheid hanteert de norm van 1 wijkagent per 5000 inwoners. In Lansingerland met 60.000 inwoners behoren zodoende 12 wijkagenten actief te zijn, maar er zijn in Lansingerland slechts zeven.

Deze motie verzoekt de burgemeester:

  • bij de korpsbeheerder (de burgemeester van Rotterdam) alles in het werk te stellen om in Lansingerland 12 wijkagenten te plaatsen;
  • bij een negatief besluit dit met redenen omkleed aan de gemeenteraad mede te delen waarom niet aan de landelijke norm wordt voldaan.

De Leefbaar 3B motie werd unaniem door alle 31 raadleden ondersteund. De burgemeester gaf aan blij te zijn met deze motie en hem zal steunen om het aantal wijkagenten in Lansingerland te verhogen.

Motie – Hoe maak je de jeugd tot betrokken inwoners

Binnen de verdere ontwikkeling en versterking van het jeugdbeleid past een aanvulling op de ingeslagen weg rondom onze jeugd. De maatschappelijke agenda richt zich vooral op de kwetsbare jongeren. Leefbaar 3B is ook nieuwsgierig wat de 85 tot 90% van de niet kwetsbare jongeren beweegt. In deze unaniem aangenomen Leefbaar 3B motie wordt in beeld gebracht in welke mate de jeugd maatschappelijk participeert en te onderzoeken hoe de gemeente de maatschappelijke participatie van de jeugd kan vergroten. Het college geeft hierover in het 1e kwartaal 2017 een terugkoppeling aan de raad.

De motie werd met algemene stemmen aangenomen.

Motie – Verlichting fietspad Landscheiding

Deze zomer heeft het college een brief naar de raad gestuurd wat het kost om de fietspaden op de landscheiding op de grens van Berkel en Bergschenhoek/Bleiswijk te verlichten. Het vraagt een investering van € 530.000, wat betekent dat de jaarlijkse kosten van rente en afschrijving ongeveer € 40.000 zijn. Een deel van het fietspad (tracé A) loopt van station Rodenrijs naar de Boterdorpseweg, waarvan het eerste deel (van station tot de Bonfut) in Rotterdam ligt. Het andere deel (tracé B) loopt van de Oostersingel richting Zoetermeer.

De mate van het gebruik van het fietspad is in de donkere tijden van de dag niet bekend. Daarvoor is een verkeerstelling noodzakelijk en bij de interpretatie van de cijfers van de telling zal een extrapolatie moet plaatsvinden voor de tellingen in de donkere tijden van het etmaal. Het college zal dit najaar verkeerstellingen doen op zowel tracé A als tracé B van het fietspad op de Landscheiding. De uitslag van de verkeertellingen stuurt het college uiterlijk in januari 2017 naar de raad, zodat op basis van deze gegevens de raad een besluit kan nemen over de verlichting van de fietspaden.

De motie is met 27 voor (Leefbaar 3B, CDA, D66, CU, VVD, WIJ) en 4 stemmen tegen (PvdA, GL, PN) aangenomen. Een motie van de PvdA om de verlichting zonder verder onderzoek aan te leggen is met 28 tegen en 3 voor verworpen.

Motie – Drie levendige dorpskernen

Deze motie heeft WIJ samen met Leefbaar 3B ingediend. Van de drie winkelcentra heeft Berkel centrum een regionale functie. De winkelcentra van Bergschenhoek en Bleiswijk hebben een lokale functie en zijn ook kleiner dan in Berkel. Bij de ontwikkeling van Berkel centrum moeten ook de winkelcentra van Bergschenhoek en Bleiswijk voldoende aandacht krijgen, zodat het ook daar aangenaam winkelen is. Dus blijven investeren in de leefbaarheid en de economische activiteiten in Bergschenhoek en Bleiswijk.

De motie is met 19 voor (Leefbaar 3B, VVD, CU, WIJ, GL, PN) en 12 stemmen tegen (CDA, D66, PvdA) aangenomen.

25 moties en 2 amendementen

Uiteraard hebben andere fracties ook moties ingediend. De moties, die betrekking hebben op het verbeteren van de relatie met inwoners zijn door Leefbaar 3B ondersteund. Vier moties zijn tijdens de vergadering ingetrokken omdat ze door toezeggingen van het college overbodig werden. 18 moties zijn aangenomen en drie moties verworpen.

De twee amendementen om nu de OZB te verlagen (€ 1,3 miljoen) slaat een te groot gat in de begroting, zeker in relatie met de veel te hoge schuld die de gemeente heeft. Het argument dat het financieel herstel voldoende is om nu de OZB te verlagen werd door 29 van de 3 raadsleden niet reëel gevonden. Het amendement om de bezuiniging op beheer en onderhoud van de buitenruimte nu terugdraaien met € 600.000 vonden 29 van de 31 raadsleden geen goed idee. De Leefbaar 3B motie “Versterking Openbare Ruimte” heeft ook betrekking op het beheer van de buitenruimte (zie eerder in dit verslag) en is met 26 voor en 5 stemmen tegen wel aangenomen.

De begroting 2017 is met 30 stemmen voor en 1 tegen (PN) aangenomen.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*