Raad Lansingerland stelt begroting 2018 vast

De gemeenteraad van Lansingerland heeft de begroting voor 2018 unaniem vastgesteld. Naast de toedeling van geld aan diverse doelen en bestemmingen is het ook het moment om accenten van beleid te benoemen. Traditiegetrouw laat Leefbaar 3B hierbij haar kans niet voorbij gaan. Fractievoorzitter Wouter Hoppenbrouwer heeft namens Leefbaar 3B een amendement en twee moties ingediend en die zijn door de raad aangenomen. Verder was Leefbaar 3B mede-indiener van vijf andere moties.

De aanhouder wint: “Het veiligheidsbeleid krijgt eindelijk de noodzakelijk impuls, die het verdient.”

Leefbaar 3B motie (Extra handhavers op straat)

Sinds de indiening, in november 2015, van het Leefbaar 3B initiatiefvoorstel inzake Toezicht en Handhaving heeft de gemeenteraad eindelijk groen licht gegeven voor het aanstellen van extra handhavers op straat, ook wel BOA’s genoemd(Buitengewoon Opsporingsambtenaren). Het is niet de bedoeling dat zij primair bonnen gaan schrijven. Nee, uitgangspunt is dialoog en bewustwording van gedrag op straat. De motie om € 130.000 te besteden aan uitbreiding van het aantal handhavers kreeg de instemming van bijna de gehele raad.

Leefbaar 3B amendement (Extra jeugd- en jongerenwerkers op straat

Ook de noodzaak van een intensivering van Jeugd en Jongerenwerk op straat werd eindelijk ondersteund door het extra beschikbaar stellen van € 40.000. Het amendement om dit te regelen is met een overgrote meerderheid van de raadsleden aangenomen. lees meer

Motie aantal wijkagenten

Precies een jaar geleden heeft Leefbaar 3B een motie ingediend om het aantal wijkagenten op 1 per 5000 inwoners te brengen. Dat zijn voor Lansingerland dus 12 wijkagenten. De motie werd unaniem aangenomen. Er zijn nu nog steeds vijf wijkagenten te weinig. Burgemeester Pieter van de Stadt doet alles om het aantal wijkagenten te verhogen. De regioburgemeester (Aboutaleb) heeft in maart 2017 bij het landelijk overleg met de minister om uitbreiding gevraagd, maar niet gekregen. De aanleiding om weer een motie met uitbreiding van het aantal wijkagenten voor Lansingerland te vragen, is dat het nieuwe regeerakkoord spreekt over uitbreiding van het aantal wijkagenten. De motie, nu door het CDA ingediend, heeft Leefbaar 3B mede ondertekend. Weer werd de motie wijkagenten unaniem door de raad aangenomen.

Bleiswijk verdient een volwaardig plaats in Lansingerland

Diverse partijen met name de VVD is van mening dat Bleiswijk zich volwassener moet opstellen als het gaat om de ingezette afbouw van het voorzieningen niveau. Leefbaar 3B verzet zich hier al jaren tegen. Bleiswijk is een onderdeel van Lansingerland en verdient een respectvolle toenadering.

De discussie rondom de verhuizing van de bibliotheek naar een decentrale plek in Bleiswijk en het dreigende verval bij de entree in Bleiswijk heeft veel losgemaakt. Een motie van de PvdA om te stoppen met de afbouw door het voorlopig niet verkopen van Pecto’s en het voormaling RABO bank gebouw “De Snip” is uit het hart van Leefbaar 3B gegrepen. Een harde toezegging van het college, dat voorlopig niet wordt overgegaan tot verkoop stemt Leefbaar 3B tevreden.

Ook kreeg de Openbaar vervoer in Bleiswijk de aandacht die het verdient. Er komt een onderzoek naar de financiële haalbaarheid om vanuit Bleiswijk met een pendelbus naar toekomstig station Lansingerland – Zoetermeer te kunnen reizen.

Fietsvriendelijke en duurzame gemeente

Tijdens de begrotingsbehandeling werd veel aandacht gevraagd voor duurzaamheidsvraagstukken. In totaal vier moties die aandacht vroegen voor CO2 uitstoot verlagende maatregelen. In het verlengde daarvan is veel aandacht geschonken aan de fietsveiligheid van de fietsers. Ondanks de € 2,1 miljoen geplande uitvoeringsplannen betreffende de rotondes op de Klapwijkseweg en de Boterdorpseweg ter verbetering van de fietsveiligheid, miste de gemeenteraad een integraal plan. Na unanieme aanname van een motie hierover zal het college met het toegezegde integrale fietsveiligheidsplan komen.

Openbare toiletten in winkelcentra

Vanuit het oogpunt van gastvrijheid en het feit dat het ouder worden soms gepaard gaat met sanitaire nood heeft de meerderheid van de raad, op initiatief van Leefbaar 3B ingestemd met het realiseren van openbare toiletten in de drie dorpscentra. De toiletten moeten ook toegankelijk zijn voor mensen in een rolstoel. Verder zal onderzocht worden op welke plaatsen in het Annie MG Schmidtpark en de Groenzoom een openbare toiletvoorzieningen moet komen.

De Maag Lever Darm Stichting geeft aan dat openbare sanitaire voorzieningen broodnodig zijn. De toename van ouderen en chronische buikpatiënten in onze samenleving vraagt juist om toegankelijke openbare ruimtes waar service hoog in het vaandel staat.

In totaal zijn tijdens de begrotingsbehandeling 1 amendement en 25 moties ingediend. In de loop van de vergadering werden 5 moties ingetrokken, vanwege toezeggingen van het college. Van de 20 moties die wel in stemming kwamen zijn er 16 aangenomen. Ook het amendement werd aangenomen. De begroting is unaniem aangenomen. Alle raadsleden stemden in met de begroting 2018.

 

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*