Begroting 2013 – Motto Leefbaar 3B: “Niet te veel investeren”

Dinsdag 30 oktober is de begroting 2013 besproken in een vergadering van de gezamenlijke raadscommissies. De prognose van de balans voor eind 2013 viel op door een sterke stijging van de leenbehoefte. De belangrijkste veroorzakers zijn de geplande investeringen en de stijging van de omvang van het werkkapitaal. De financieel specialist van Leefbaar 3B Henk Meester heeft een amendement aangekondigd dat vraagt om grotere investeringen, voor zover dat al niet gebeurt, aan de raad voor te leggen. De bedoeling is om op deze manier nog eens nadrukkelijk te kijken naar de mogelijkheden de uitgaven uit te stellen of helemaal niet te doen. De VVD-fractie heeft voorgesteld om hiertoe een discussieavond voor de raad te beleggen.

Leefbaar 3B heeft het college gevraagd naar de reden van de sterke stijging van het werkkapitaal. We verwachten daar deze week antwoord op te krijgen waarna we ons standpunt zullen bepalen.

Kleinere oorzaken voor de stijging van de leenbehoefte liggen in de kosten van de grondexploitaties en onttrekking aan bestemmingsreserves. Leefbaar 3B dringt er op aan om nieuwe aankopen van grond strikt te beperken. Alleen de zogenaamde strategische aankopen zouden nog doorgang moeten vinden.

De ontwikkeling van de vermogenspositie is zorgelijk. Henk Meester van Leefbaar 3B heeft onderzocht hoe de vermogenspositie van Lansingerland sinds de fusie zich heeft ontwikkeld en hoe die zich in de komende jaren zal ontwikkelen. We zien een gestage afname van het eigen vermogen, een vrijwel constante getal voor de waarde van de gronden, een tamelijk sterke toename van het totaal geïnvesteerde bedrag in wegen, bruggen, gebouwen enz. Voor een groeigemeente is dat wel begrijpelijk, maar wij vinden het tempo wel te hoog, want de schulden lopen hierdoor in rap tempo op. Het meeste geld zit niet in de grond, maar in de andere bezittingen van de gemeente.

Fractievoorzitter Jan Pieter Blonk gaf aan dat, gezien de slechte financiële positie van de gemeente, verschillende projecten waarvan de investering uitgesteld of geschrapt kan worden:

 • € 167.604 voor uitbreiding van 66m2 van schoolgebouw de Klimophoeve;
 • € 2.819.737 betreffende nieuwbouw Melanchton De Kring. Later, na behandeling in de raad, mogelijk schrappen;
 • € 835.000 Randweg Oost;
 • € 325.000 Leeuwenkuil Bergschenhoek;
 • In vier wijken investering 4 x € 58.000 uitstellen en dat combineren met geplande renovatie van het groen in 2015, waarvoor in de meerjaren begroting M€ 2,4 is opgenomen;
 • Verder is het verstandig de investering kunst Annie MG Schmidtpark van € 100.000 te schrappen en op betere tijden te wachten.

Ontwikkelingen die Leefbaar 3B op dit moment belangrijk vindt zijn ook aangegeven in de commissie vergadering over de begroting 2013:

 • Verdere ontwikkeling tot volwassenheid van burgerparticipatie;
 • Burgerparticipatie, het onderdeel buurtpreventie. Daarom willen wij voorstellen € 40.000 beschikbaar stellen voor 2013. Dit dekken door uitstel investering nieuwe website of de eenmalige investering van de site bekostigen uit totale budget ICT;
 • De bibliotheek zou moeten uitgroeien tot een communitycenter;
 • BTW voordeel van investeringen uit het verleden betreffende sport dient beschikbaar te blijven voor de sport. Dat is afgesproken met de sportorganisaties;
 • Ambitie van het college om 40 – 60 starterswoningen in 2013 te bouwen is te mager. De ambitie van Leefbaar3B is gedurende de komende vier jaar elk jaar 100 starters koopwoningen op te leveren;
 • Erfpacht met later mogelijkheid tot koop, waarbij de gemeente, tot de eventuele koop, eigenaar van de grond blijft, moet een echte kans krijgen. Gunstig voor koper huis en gemeente;
 • Hoogstwaarschijnlijk laat onze gemeente subsidiegeld liggen. Voorstel om op basis van “no cure, no pay” een subsidioloog inzetten.

Tot slot het Zomerakkoord, dat tot een extra bezuiniging leidt van ongeveer € 2 miljoen, is tot stand gekomen door de samenwerking van acht van de negen fracties in de gemeenteraad. Raadslid Neeleman doet niet mee met het Zomerakkoord. De acht fracties, Leefbaar 3B, CDA, VVD, ChristenUnie, PvdA, D66, GroenLinks en Partij tot behoud Huis de Haas hebben met de ondertekening van dit akkoord het gemeentebelang laten prevaleren boven het eigen partijbelang. Dat is een compliment waard.

De begroting en meerjarenbegroting 2013-2016 wordt in de gemeenteraad van aanstaande donderdag 8 november besproken en vastgesteld. De raadsvergadering begint om 19:00 uur in het gemeentehuis van Lansingerland.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*