Begroting 2013

Donderdag 8 november heeft de gemeenteraad van Lansingerland de begroting 2013 met 30 stemmen voor en 1 tegen goedgekeurd. Het is een lange vergadering geweest van circa vijf uur. Dat werd vooral veroorzaakt doordat sommige woordvoerders algemene politieke beschouwingen hielden, die volgens afspraak thuis horen bij de behandeling van de Kadernota in de maand juni.

Belangrijk onderwerp is het Zomerakkoord, gedragen door acht fracties, dat is vastgesteld en opgenomen in de begroting en zodoende zorgt voor een sluitende exploitatie. Gezien de verdere financiële problemen die op de gemeente afkomen zal het onvermijdelijk zijn vervolgstappen te zetten die tot verdere bezuinigingen in een Winterakkoord moeten leiden. Dit zal naar verwachting binnenkort aan de orde komen.

Probleem blijft wel de almaar oplopende schuld, die vooral veroorzaakt wordt door investeringen in de infrastructuur in de gemeente, zowel in de bestaande wijken als in gebieden in ontwikkeling. Een met brede steun (29 voor en 2 tegen) van de raad aangenomen amendement dat door Leefbaar 3B is ingediend en mede is ondertekend door de VVD, moet ervoor zorgen dat college en raad kritisch kijken naar de investeringen, opdat uitgesteld wordt wat uitgesteld kan worden. Het college heeft aangegeven deze lijn te willen kiezen. Dit houdt in ieder geval in dat elke investering van € 200.000 of meer ter goedkeuring aan de raad wordt voorgelegd. Tevens meldt het college nu alle investeringen tussen de € 50.000 en € 200.000 aan de raad, zodat de raad de afweging van het college kent, waarom de investering noodzakelijk is. In dit verband is ook door de VVD een amendement ingediend en mede ondertekend door Leefbaar 3B dat met algemene stemmen is aangenomen. Hierin wordt bepaald dat het college in het voorjaar een nieuwe financiële verordening aan de raad aanbiedt, waarin is opgenomen dat van elke investering nut en noodzaak moet worden aangegeven.

Door kritische vragen van Leefbaar 3B kwamen er enkele dagen voor de raadsvergadering nog fouten ter grootte van 52 miljoen euro in de balansprognoses aan het licht. Door Leefbaar 3B woordvoerder Henk Meester is nogmaals aangedrongen op het creëren van controlemechanismen in de organisatie om tijdig fouten op te vangen. Er mag immers niet verwacht worden dat er nooit een fout gemaakt wordt. Het college heeft toegezegd met maatregelen te komen.

Het rapport van Berenschot over de ontwikkeling van het concept regiegemeente in Lansingerland bevat een benchmarkonderzoek over de omvang van de formatie. Uit dit onderzoek blijkt dat het aantal productieve functies overeenkomt met het gemiddelde van vergelijkbare gemeenten, maar dat Lansingerland een bovengemiddelde omvang van de overhead heeft. Leefbaar 3B meent dat vermindering van de overhead naar een passend niveau een stevige structurele besparing kan opleveren. Het college heeft toegezegd in het tweede kwartaal van 2013 voorstellen hiervoor te doen.

Het door fractievoorzitter Jan Pieter Blonk ingediende Leefbaar 3B amendement om € 40.000 beschikbaar te stellen voor buurtpreventie is met algemene stemmen door de raad aangekomen. Dit betekent dat het succesvolle project buurtpreventie in 2013 kan worden voortgezet. Leefbaar 3B zal de buurtpreventie in juni 2013 bij de behandeling van de Kadernota weer ter sprake brengen, met het doel buurtpreventie structureel in de meerjarenbegroting op te nemen.

Een amendement van het CDA om de in de begroting opgenomen huurverhoging van de sportaccommodaties in 2013 met € 180.000 te verminderen en in de volgende jaren structureel met € 240.000 is met 24 tegen 7 stemmen verworpen. Deze verhoging is niet als een donderslag bij heldere hemel gekomen. Was al heel lange tijd bekend, ook bij de verenigingen. De basis hiervoor is in de nadagen van het vorige college gelegd. Jaarlijks geeft de gemeente per saldo ruim € 5 miljoen uit aan sport. We hebben prachtige sportaccommodaties gaf woordvoerder Jan Pieter Blonk aan. Veel verenigingen in andere gemeenten likken de vingers af bij onze accommodaties. Het is een genot om te sporten in Lansingerland.

De motie goedkope denkers van de ChristenUnie die het college vraagt om in samenwerking met het voortgezet onderwijs, het middelbaar onderwijs en het hoger onderwijs stageplaatsen bij de gemeente te creëren, is met algemene stemmen aangenomen. Het kan zeker van belang zijn voor zowel gemeente als student om de problemen waar onze gemeente mee te maken heeft, ook via de beroepsopleidingen naar mogelijke oplossingsrichtingen te zoeken.

De laatste motie die is aangenomen, is door GroenLinks ingediend. Deze motie vraagt de raad op korte termijn over te gaan op digitaal werken. Zo’n 80% van de informatie die naar de raad gaat hoeft dan niet meer op papier aangeleverd te worden. Grote stapels papieren voorstellen en nota’s zijn dan verleden tijd. Aanvankelijk was Leefbaar 3B hier niet voor, maar in tweede termijn heeft de fractievoorzitter van GroenLinks de fractie van Leefbaar 3B overtuigd en zodoende is de motie met algemene stemmen aangenomen.

Leefbaar 3B wenst het college veel wijsheid en sterkte om in deze voor de gemeente financieel uiterst moeilijke tijd deze begroting 2013 uit te voeren.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*