Onafhankelijk denktank over sportvisie goed ontvangen.

In een twee uur durende opiniërende debat is stil gestaan bij de concept sportnota. Het financieel zware weer is een dominante stoorzender in de uiteindelijke vaststelling van het sportbeleid.  De inhoud van beleid is ondergeschikt aan de financiële noodzaak .
Woordvoerder Wouter Hoppenbrouwer benadrukte dat dit verre van gelukkig is omdat de belangen van de sport onvoldoende tot zijn recht komen.
De woordvoerder daagde het college uit nogmaals stil te staan bij de gemeentelijke verantwoordelijkheid inzake sportstimulering. Is het – in aanvulling met wat er op diverse niveaus al voorhanden – nog nodig gelden beschikbaar te stellen ter bestrijding van overgewicht,  sport stimulering van 13-16 jarigen e.d. 
Wouter Hoppenbrouwer riep op te komen tot een onafhankelijke denktank  uit de samenleving, dat een inhoudelijke integrale visie voorbereid waarin zij de opdracht krijgen aan te geven wat de minimale basis sportvoorziening zou moeten zijn, waar een gemeente verantwoordelijk voor zou kunnen zijn.
Door het  instellen van deze denktank vertrouwt Leefbaar 3B er op dat de gemeente uit de wij/zij discussie komt tussen de gemeente en de verenigingen. Recente twitter berichten van een voorzitter van een van de sportverenigingen alsmede de signalen dat verenigingen een rechtszaak willen beginnen tegen de gemeente zijn niet de gezonde basis om tot een oplossing te komen. Iedereen zal uit haar loopgraven resp. haar comfortzone moeten treden om tot een oplossing te komen.  Zowel de wethouder als het merendeel van de raadsfracties reageerde erg positief over deze wijze van burgerparticipatie.

De tarievenverhoging dwingt ons tot extreme contributie verhoging is een veel gehoorde uitspraak van de sportverenigingen.  Leefbaar 3B betreurt deze situatie, maar de tijden veranderen en de consequenties van de marktwerking (naast profijtbeginsel) komen eenvoudig om te hoek kijken. Leefbaar 3B is van mening dat niet de gemeente maar de keuze aan de inwoners moeten laten:
– welke sport zij willen beoefenen:
– hoe veel en hoe vaak willen zij sport beoefenen;
– en welke prijs zij willen betalen om te kunnen sporten.

Op basis van de individuele keuzes  heeft de gemeente – wat Leefbaar 3B betreft-   een ondersteunende en faciliterende rol. Hierbij denken wij aan :
* zorgen voor trapveldjes / fitness apparatuur in wijken ;
* ondersteunen in beheer en onderhoud accommodaties en velden;
* uitvoeren van de  wettelijk plicht voor voldoende gymaccommodatie voor het onderwijs
* bereikbaar maken en houden van de sport voor zowel draagkrachtigen als de minder draagkrachtigen
* Is in staat kostentransparante huur per accommodatie in rekening te brengen.
* bij subsidiering in welke vorm dan ook staat de jeugd centraal.

Wat de verenigingsondersteuning betreft kan naast de VIP activiteiten o.i. worden volstaan met de activiteiten rondom de organisatie /management .
In toenemende mate wordt het vrijwilligerswerk onaantrekkelijker gemaakt door regelgeving, financiële uitdagingen  en mondiger ouders, die zich als consumenten gaan gedragen  e.d.
Het aantal verenigingen, die aankondigen dat het water hen aan de lippen stijgt ,groeit. Leefbaar 3B heeft  het  college gevraagd de realisatie van de tarievennota 2011-2012 per vereniging te verantwoorden alsmede de consequenties van de – door het college – vastgestelde tarievennota 2012-2013 te duiden.  Het antwoord van het college zal een inzage moeten geven of de sport betaalbaar is en blijft. Wordt vervolgd.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*